Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 109: Petus Mus Xyuas Khaunelia

Zaj 109: Petus Mus Xyuas Khaunelia

HAUV daim duab no, koj puas pom Petus thiab nws ob tug phoojywg sawv ntawd? Ua li cas tus txivneej ntawd ho txhos caug pe Petus? Puas zoo rau nws ua li ntawd? Koj puas paub nws yog leejtwg?

Petus ntsib Khaunelia

Tus txivneej ntawd yog Khaunelia. Nws yog ib tug thawj tub rog Loos. Khaunelia tsis paub Petus, tiamsis muaj ib tug hais kom Khaunelia caw Petus tuaj hauv nws tsev. Cia peb kawm saib ua li cas ho muaj li no.

Cov uas xub raws Yexus qab yog neeg Yudai. Tiamsis Khaunelia tsis yog ib tug neeg Yudai. Txawm li ntawd los, nws hlub Vajtswv, nws thov Vajtswv, thiab nws ua zoo rau luag lwm tus. Muaj ib hnub thaum tav su, ib tug tubtxib saum ntuj txawm los tshwm rau Khaunelia thiab hais tias: ‘Vajtswv txaus siab rau koj, nws yuav teb koj tej lus thov. Txib neeg mus coj tus txivneej hu ua Petus tuaj ntawm no. Petus nyob hauv Ximoos lub tsev, hauv lub moos Yaupa ntawm ntug hiavtxwv.’

Tamsim ntawd, Khaunelia thiaj txib neeg mus nrhiav Petus. Hnub tom qab, thaum cov txivneej mus yuav txog lub moos Yaupa, Petus nyob saum Ximoos lub ru tsev. Vajtswv ua rau Petus ua yog toog pom ib daim ntaub dav dav los saum ntuj los. Hauv daim ntaub ntawd muaj txhua yam tsiaj. Vajtswv txoj cai tsis pub noj cov tsiaj no vim cov tsiaj no tsis huv. Tiamsis muaj ib lub suab hais tias: ‘Petus, sawv tsees. Cia li muab cov tsiaj ntawd tua noj.’

Petus teb tias: ‘Tsis tau! Kuv yeej tsis tau noj ib yam uas tsis huv li.’ Tiamsis lub suab hais ntxiv rau Petus tias: ‘Yam uas Vajtswv hais tias huv lawm, koj txhob hais tias tsis huv.’ Tau muaj li no txog peb zaug. Tej no ua rau Petus xav tsis thoob li. Tamsim ntawd, Khaunelia cov neeg txawm tuaj txog thiab nug txog Petus.

Petus thiaj nqes saum ru tsev los thiab hais tias: ‘Kuv yog tus uas nej nrhiav. Nej tuaj dabtsi?’ Cov txivneej piav tias muaj ib tug tubtxib saum ntuj tau hais kom Khaunelia caw Petus mus xyuas Khaunelia. Petus zoo siab hlo nrog lawv mus. Hnub tom qab, Petus thiab nws cov phoojywg thiaj mus xyuas Khaunelia hauv lub moos Xixaleya.

Khaunelia twb hu nws cov kwvtij neej tsa thiab nws cov phoojywg tuaj hauv nws tsev lawm. Thaum Petus mus txog, Khaunelia thiaj li tuaj tos nws. Khaunelia txawm txhos caug ntua ntawm Petus kotaw pe nws, zoo li koj pom hauv daim duab no. Tiamsis Petus hais tias: ‘Sawv, txhob ua li ko, kuv yog neeg ib yam li koj thiab xwb.’ Yog li ntawd, peb kawm tau tias Vajtswv Txojlus txwv tsis pub peb pe hawm thiab teev tiam tibneeg. Peb yuav tsum pe hawm Yehauvas tib leeg xwb.

Petus qhia Vajtswv Txojlus rau cov uas tuaj ntawm Khaunelia tsev. Petus hais tias: ‘Kuv pom tias Vajtswv txais yuav txhua tus uas xav teev tiam nws.’ Thaum nws tabtom hais tej no, Vajtswv pub nws tus plig dawb huv rau cov neeg ntawd. Ces lawv txawm paub hais lwm yam lus. Qhov no ua rau cov thwjtim Yudai xav tsis thoob li, rau qhov lawv xav tias Vajtswv tsuas pom zoo rau haiv neeg Yudai xwb. Tej no pab lawv pom tias Vajtswv tsis saib ib haiv neeg zoo dua ib haiv neeg. Zoo rau peb nco ntsoov li no thiab, puas yog?

Tubtxib Tes Haujlwm 10:1-48; 11:1-18; Qhia Tshwm 19:10.Cov lus nug

 • Hauv daim duab, tus txivneej uas txhos caug pe Petus yog leejtwg?
 • Muaj ib tug tubtxib saum ntuj hais li cas rau Khaunelia?
 • Thaum Petus nyob saum Ximoos lub ru tsev, Vajtswv ua rau Petus ua yog toog pom dabtsi?
 • Vim li cas Petus txwv kom Khaunelia txhob pe hawm thiab teev tiam nws?
 • Ua li cas cov thwjtim Yudai uas nrog Petus ua ke xav tsis thoob li?
 • Peb kawm tau li cas los ntawm qhov uas Petus mus xyuas Khaunelia?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 10:1-48.

  Petus cov lus ntawm Tubtxib Tes Haujlwm 10:42 qhia li cas txog txoj haujlwm tshaj tawm txog lub Nceeg Vaj? (Mathai 28:19; Malakau 13:10; Tubtxib Tes Haujlwm 1:8)

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 11:1-18.

  Thaum Yehauvas txais yuav lwm haiv neeg lawm, Petus coj li cas xwb, thiab peb yuav xyaum coj li Petus li cas? (Tubtxib Tes Haujlwm 11:17, 18; 2 Khaulee 10:5; Efexau 5:17)