Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 108: Taug Kev Mus Rau Damaxaka

Zaj 108: Taug Kev Mus Rau Damaxaka

HAUV daim duab no, tus txivneej uas ntog rau hauv av yog leejtwg? Tus txivneej ntawd yog Xolau. Koj puas nco qab Xolau yog leejtwg? Thaum tibneeg muab pob zeb ntaus Xatefanau, Xolau yog tus uas saib lawv cov tsho ntev. Hauv daim duab no, koj puas pom tus duab ci ci ntawd? Ua li cas ho muaj li no?

Tom qab Xatefanau tuag lawm, Xolau yog tus uas mus tsim txom Yexus cov thwjtim. Nws mus ib lub tsev rau ib lub tsev, mus ntes Yexus cov thwjtim coj mus kaw. Yexus cov thwjtim coob leej thiaj khiav mus rau lwm lub nroog. Lawv qhia “txoj xov zoo” rau tej nroog ntawd. Tiamsis Xolau tseem mus nrhiav Yexus cov thwjtim rau tej nroog ntawd thiab. Hauv daim duab no, nws tabtom mus rau lub nroog Damaxaka. Tiamsis thaum nws mus, txawm muaj ib yam txawv heev tshwm sim.

Txawm muaj ib tug duab ci ntsa iab tuaj rau Xolau, nws thiaj vau hlo rau hauv av, zoo li peb pom hauv daim duab no. Ces muaj ib lub suab hais tuaj tias: ‘Xolau, Xolau! Ua li cas koj ua phem rau kuv?’ Cov txivneej uas nrog Xolau ua ke ntawd, pom tus duab ci, thiab lawv hnov lub suab, tiamsis lawv tsis to taub cov lus ntawd.

Ib tug duab ci ntsa iab tuaj rau Xolau ua rau nws tsis pom kev

Xolau thiaj nug tias: ‘Tus Tswv, koj yog leejtwg?’

Lub suab ntawd teb tias: ‘Kuv yog Yexus, tus uas koj ua phem rau.’ Yexus hais li no rau qhov thaum Xolau tsim txom Yexus cov thwjtim, ces zoo ib yam li Xolau tsim txom Yexus thiab.

Xolau nug ntxiv tias: ‘Tus Tswv, kuv yuav tsum ua li cas?’

Yexus teb tias: ‘Cia li sawv tsees thiab mus rau lub nroog Damaxaka. Thaum koj mus txog, yuav muaj neeg qhia rau koj paub tias koj yuav tsum ua li cas.’ Thaum Xolau sawv los thiab qheb qhov muag, ua ciav nws tsis pom kev lawm! Cov txivneej uas nrog Xolau ua ke thiaj tuav nws tes, coj nws mus rau hauv Damaxaka.

Hauv Damaxaka, Yexus hais rau nws ib tug thwjtim tias: ‘Anania, cia li sawv tsees, mus rau txojkev hu ua Kev Ncaj. Mus nrhiav tus txivneej hu ua Xolau hauv Yudas tsev. Kuv tau xaiv Xolau los ua tes haujlwm tseem ceeb heev.’

Anania ua raws li Yexus hais. Thaum Anania ntsib Xolau, nws cev tes tuav Xolau thiab hais tias: ‘Tus Tswv txib kuv tuaj pab kom koj rov qab pom kev, thiab kom koj tau Vajtswv tus plig dawb huv.’ Tamsim ntawd, txawm muaj ib yam zoo li daim nplai ntses poob hauv Xolau qhov muag los, nws thiaj rov qab pom kev.

Yexus tau txib Xolau mus ua tes haujlwm tseem ceeb heev. Nws tshaj tawm txoj xov zoo rau ntau haiv neeg. Tom qab no, luag muab nws hu ua tus tubtxib Povlauj. Peb tseem yuav kawm txog nws ntxiv. Tiamsis ua ntej ntawd, cia peb kawm saib Vajtswv txib Petus mus ua dabtsi.

Tubtxib Tes Haujlwm 8:1-4; 9:1-20; 22:6-16; 26:8-20.Cov lus nug

 • Tom qab Xatefanau tuag lawm, Xolau ua li cas xwb?
 • Thaum Xolau tabtom mus rau Damaxaka, tau muaj li cas?
 • Yexus hais kom Xolau ua dabtsi?
 • Yexus txib kom Anania ua dabtsi, thiab ua li cas Xolau rov pom kev?
 • Tom qab no, luag muab Xolau hu li cas, thiab Yexus txib Xolau ua dabtsi?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 8:1-4.

  Txawm tias cov Khixatia thaum ub raug kev tsim txom los, txoj xov zoo tseem nrov ncha li cas? Thiab niaj hnub no, tau muaj li ntawd li cas? (Tubtxib Tes Haujlwm 8:4; Yaxaya 54:17)

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 9:1-20.

  Yexus xav kom Xolau qhia txoj xov zoo rau peb pab neeg twg? (Tubtxib Tes Haujlwm 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Loos 11:13)

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 22:6-16.

  Peb yuav xyaum Anania li cas, thiab ua li cas ho zoo rau peb ua li ntawd? (Tubtxib Tes Haujlwm 22:12; 1 Timaute 3:7; 1 Petus 1:14-16; 2:12)

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 26:8-20.

  Muaj ib txhia Khixatia, lawv muaj tej txij nkawm tsis ntseeg Yehauvas. Qhov uas Xolau hloov los ua ib tug Khixatia txhawb tau lawv li cas? (Tubtxib Tes Haujlwm 26:11; 1 Timaute 1:14-16; 2 Timaute 4:2; 1 Petus 3:1-3)