Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 106: Tso Dim Hauv Nkuaj

Zaj 106: Tso Dim Hauv Nkuaj

KOJ puas pom tus tubtxib saum ntuj hauv daim duab no? Nws qheb lub qhov rooj nkuaj. Nws tabtom tso Yexus cov tubtxib tawm mus. Cia peb kawm saib ua li cas lawv raug kaw hauv lub nkuaj no.

Ib tug tubtxib saum ntuj tso cov tubtxib dim

Muaj ib hnub tom qab Vajtswv pub nws tus plig dawb huv rau Yexus cov thwjtim, Petus thiab Yauhas mus rau hauv lub tuam tsev uas nyob hauv Yeluxalees. Muaj ib tug txivneej uas ib txwm tuag taw mus tsis taus kev li, nyob ze ntawm lub qhov rooj. Muaj neeg niaj hnub kwv nws tuaj tso rau ntawm lub tuam tsev. Nws thov nyiaj ntawm cov neeg uas tuaj mus hauv lub tuam tsev. Thaum nws pom Petus thiab Yauhas, nws thov kom nkawd pub ib yam dabtsi rau nws. Petus thiab Yauhas yuav ua li cas xwb?

Nkawd txawm nres saib tus txivneej uas txom txom nyem ntawd. Petus hais rau nws tias: ‘Kuv tsis muaj nyiaj, tiamsis kuv mam li muab yam uas kuv muaj rau koj. Kuv tuav Yexus lub npe hais rau koj tias, koj cia li sawv mus kev!’ Petus tuav nkaus tus txivneej sab tes xis, ces tamsim ntawd nws txawm sawv tsees mus kev. Thaum cov tibneeg pom li no, lawv xav tsis thoob li thiab lawv zoo siab heev rau qhov txujci no.

Petus hais tias: ‘Tus Vajtswv uas tau tsa Yexus ciaj sawv rov los, yog tus uas pub hwjchim rau wb ua qhov txujci no.’ Thaum Petus thiab Yauhas tabtom hais tej no, txawm muaj ib co thawj coj tuaj txog. Lawv npau taws heev vim Petus thiab Yauhas qhia rau cov tibneeg tias Yexus twb raug tsa sawv hauv qhov tuag rov los lawm. Yog li ntawd, lawv thiaj ntes kiag nkawd mus kaw rau hauv nkuaj.

Hnub tom qab, cov thawj coj muaj coob leej tuaj txoos ua ke. Lawv coj Petus, Yauhas thiab tus txivneej uas nkawd kho zoo, los rau ntawm cov thawj coj. Lawv nug nkawd tias: ‘Leejtwg pub hwjchim rau neb ua qhov txujci no?’

Petus teb lawv tias twb yog tus Vajtswv uas tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov los, pub hwjchim rau nkawd kho ntag. Cov pov thawj khib heev rau qhov lawv tsis xav lees tias Petus kho tus txivneej ntawd. Yog li ntawd, lawv thiaj hais kom cov tubtxib tsis txhob qhia txog Yexus ntxiv lawm. Tom qab ntawd, lawv tso cov tubtxib mus.

Tiamsis cov tubtxib pheej tshaj tawm txog Yexus tsis tseg thiab kho cov neeg muaj mob zoo. Tej txujci uas lawv ua ntawd, nrov ncha mus deb heev. Yog li ntawd, muaj neeg coob heev hauv tej zej zog ib ncig Yeluxalees thiaj coj lawv tej neeg muaj mob tuaj rau cov tubtxib kho. Tej no ua rau cov thawj coj khib heev, lawv thiaj ntes cov tubtxib coj mus kaw hauv nkuaj. Tiamsis cov tubtxib raug kaw tsis ntev.

Hmo ntawd, Vajtswv ib tug tubtxib saum ntuj los qheb lub qhov rooj nkuaj, zoo li koj pom hauv daim duab no. Tus tubtxib saum ntuj hais tias: ‘Cia li mus sawv hauv lub tuam tsev, thiab rau siab ntso qhia cov tibneeg.’ Thaum kaj ntug, cov thawj coj txib neeg mus coj cov tubtxib tawm los, tiamsis ua cas tsis pom cov tubtxib lawm. Lawv mam li nrhiav tau cov tubtxib nyob hauv lub tuam tsev tabtom qhia txog Yexus. Lawv thiaj coj cov tubtxib los hauv lub tsev Xaheree.

Cov thawj coj hais tias: ‘Peb twb txwv kom nej tsis txhob qhia txog Yexus lawm. Tiamsis nej tseem muab qhia mus thoob Yeluxalees lawm thiab.’ Cov tubtxib thiaj teb tias: ‘Peb yuav tsum mloog Vajtswv lus dua li mloog neeg lus.’ Yog li ntawd, lawv niaj hnub qhia “txoj xov zoo” tsis tseg. Zoo rau peb coj li lawv thiab, puas yog?

Tubtxib Tes Haujlwm tshooj 3 txog 5.Cov lus nug

 • Muaj ib hnub, thaum Petus thiab Yauhas tabtom mus hauv lub tuam tsev tau muaj li cas?
 • Petus hais li cas rau tus txivneej uas tuag taw? Thiab Petus tau muab ib yam uas muaj nqes tshaj nyiaj pub rau nws, yam ntawd yog dabtsi?
 • Vim li cas cov thawj coj npau taws ua luaj, thiab lawv ua li cas rau Petus thiab Yauhas?
 • Petus hais li cas rau cov thawj coj, thiab cov thawj coj hais li cas rau cov tubtxib?
 • Vim li cas cov thawj coj khib ua luaj li, thiab thaum cov tubtxib raug kaw hauv nkuaj zaum ob, tau muaj li cas?
 • Thaum lawv coj cov tubtxib los hauv lub tsev Xaheree, cov tubtxib teb cov thawj coj li cas?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 3:1-10.

  Niaj hnub no peb tsis muaj hwjchim ua txujci. Txawm li ntawd los, Petus cov lus nyob hauv Tubtxib Tes Haujlwm 3:6 pab kom peb pom tias txoj xov zoo txog Vajtswv lub Nceeg Vaj muaj nqes npaum li cas? (Yauhas 17:3; 2 Khaulee 5:18-20; Filipi 3:8)

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 4:1-31.

  Thaum peb mus qhia txoj xov zoo, peb raug luag lwm tus tawm tsam. Peb yuav tsum xyaum cov Khixatia yav thaum ub li cas? (Tubtxib Tes Haujlwm 4:29, 31; Efexau 6:18-20; 1 Thexalaunika 2:2)

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 5:17-42.

  Zoo ib yam li yav thaum ub, niaj hnub no muaj ib txhia tsis yog Yehauvas cov Timkhawv, tiamsis lawv xav li cas xwb txog tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo? (Tubtxib Tes Haujlwm 5:34-39)