Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 105: Nyob Hauv Yeluxalees Tos

Zaj 105: Nyob Hauv Yeluxalees Tos

COV tibneeg hauv daim duab no yog Yexus cov thwjtim. Lawv nyob hauv Yeluxalees tos raws li Yexus tau hais. Thaum lawv sawvdaws tabtom nyob ua ke tos ntawd, txawm muaj ib lub suab nrov thoob plaws lub tsev uas lawv nyob. Lub suab ntawd nrov zoo li cua ntsawj hlob heev. Ces txawm muaj ib yam zoo li tus nplaim taws tshwm saum cov thwjtim txhua tus taubhau. Koj puas pom cov nplaim taws? Ua li cas ho muaj li ntawd?

Cov thwjtim nyob thawj ib puas xyoo txais lus hwj huam dawb huv

Qhov no yog ib qho txujci! Yexus twb mus txog ntawm nws Leej Txiv, uas nyob saum ntuj ceeb tsheej lawm. Ces nws thiaj pub Vajtswv tus plig dawb huv los rau nws cov thwjtim. Tus plig dawb huv pab kom lawv txawj ua dabtsi? Vajtswv tus plig dawb huv ua rau lawv txawj hais ntau yam lus.

Muaj neeg coob coob hauv Yeluxalees hnov lub suab uas nrov li cua ntsawj ntawd. Lawv thiaj tuaj saib seb yog dabtsi. Lawv ib txhia tuaj lwm tebchaws tuaj ua kevcai Pheethekhoxate. Cov neeg ntawd xav tsis thoob li! Lawv hnov cov thwjtim hais lawv tej lus. Cov thwjtim hais txog tej yam zoo kawg nkaus uas Vajtswv tau ua los lawm.

Cov neeg tuaj lwm tebchaws tuaj hais tias: ‘Cov neeg no tuaj pem Kalilais tuaj. Ua li cas lawv lam txawj hais peb tej lus?’

Ces Petus txawm sawv ntsug thiab tsa suab hlo hais rau cov tibneeg txog qhov uas Yexus raug tua. Nws kuj qhia tias Yehauvas twb tsa Yexus ciaj sawv rov los lawm. Petus hais ntxiv tias: ‘Nimno Yexus nyob saum ntuj ceeb tsheej ntawm Vajtswv sab tes xis lawm. Nws tau pub tus plig dawb huv los raws li nws tau cog tseg lawm. Twb yog vim li ntawd, nej thiaj pom thiab tau hnov tej txujci no.’

Thaum Petus hais txog tej ntawd, muaj coob leej tu siab heev rau tej uas Yexus raug. Lawv nug tias: ‘Peb yuav ua li cas?’ Petus hais rau lawv tias: ‘Nej yuav tsum hloov nej lub neej thiab ua kevcai raus dej.’ Ces hnub ntawd kiag xwb, txawm muaj li 3,000 leej los ua kevcai raus dej thiab los ua Yexus cov thwjtim.

Tubtxib Tes Haujlwm 2:1-47.Cov lus nug

 • Hauv daim duab, tau muaj li cas rau Yexus cov thwjtim hauv Yeluxalees?
 • Ua li cas cov tibneeg uas tuaj rau hauv Yeluxalees xav tsis thoob li?
 • Petus hais li cas rau cov tibneeg?
 • Tom qab cov tibneeg hnov Petus qhia, lawv xav li cas xwb, thiab Petus qhia kom lawv ua dabtsi?
 • Hnub ntawd muaj neeg coob npaum li cas ua kevcai raus dej?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 2:1-47.

  Raws li Petus cov lus ntawm Tubtxib Tes Haujlwm 2:23, 36, ua li cas tag nrho ib tsoom neeg Yudai ho ris lub txim tua Yexus? (1 Thexalaunika 2:14, 15)

  Petus siv Vajtswv Txojlus li cas los pab kom tibneeg paub xav? (Tubtxib Tes Haujlwm 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Khaulauxi 4:6)

  Yexus tau muab peb ‘tug yuam sij ntawm lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej’ rau Petus. Petus siv thawj tug yuam sij li cas? (Tubtxib Tes Haujlwm 2:14, 22-24, 37, 38; Mathai 16:19, NW)