Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 104: Yexus Rov Mus Saum Ntuj Ceeb Tsheej

Zaj 104: Yexus Rov Mus Saum Ntuj Ceeb Tsheej

TOM QAB Yexus ciaj sawv rov los, nws los tshwm rau nws cov thwjtim pom ntau zaus. Muaj ib zaug Yexus los tshwm rau nws cov thwjtim 500 leej pom. Thaum nws los tshwm rau lawv pom ntawd, koj puas paub Yexus qhia lawv txog dabtsi? Nws qhia txog Vajtswv lub nceeg vaj. Yehauvas tau txib Yexus los hauv ntiajteb los qhia txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Tom qab Yexus sawv hauv qhov tuag los nws tseem qhia txog lub nceeg vaj no thiab.

Yexus rov mus saum ntuj

Koj puas nco qab Vajtswv lub nceeg vaj yog dabtsi? Vajtswv lub Nceeg Vaj yog ib lub tseem fwv tiag tiag uas Vajtswv tsa rau saum ntuj ceeb tsheej. Yexus yog Tus uas Vajtswv tau xaiv los ua vajntxwv kav lub nceeg vaj ntawd. Zoo li peb twb kawm los lawm, tej uas Yexus tau ua hauv ntiajteb no, qhia tias nws yuav yog ib tug vajntxwv zoo kawg nkaus. Nws tau pub mov rau cov tshaib nqhis noj, kho cov neeg muaj mob zoo, thiab tsa cov tuag sawv rov los muaj txojsia!

Yog li ntawd, thaum Yexus ua vajntxwv kav 1,000 xyoo saum ntuj ceeb tsheej, lub ntiajteb yuav zoo li cas? Thaum ntawd nws yuav muab tag nrho lub ntiajteb kho ua ib lub vaj kaj siab zoo nkauj heev. Yuav tsis muaj kev tsov kev rog, kev yuam cai, kev mob kev nkeeg, lossis tsis muaj kev ploj kev tuag li lawm. Peb paub tias yuav muaj tseeb li no, rau qhov Vajtswv yeej tsim lub ntiajteb kom yog ib lub vaj kaj siab rau tibneeg nyob tso siab lug. Twb yog vim li ntawd, thaum chiv keeb nws thiaj tsim muaj lub vaj Edee. Thaum kawg, Yexus yuav ua kom txhua yam uas Vajtswv twb xav tseg lawd muaj tiav.

Nimno txog sijhawm rau Yexus rov qab mus saum ntuj ceeb tsheej lawm. Yexus twb los tshwm rau nws cov thwjtim pom ntau zaus tau 40 hnub. Yog li ntawd, lawv paub tseeb tias nws ciaj sawv rov los lawm tiag. Tiamsis ua ntej nws yuav ncaim nws cov thwjtim mus, nws hais rau lawv tias: ‘Nej nyob twjywm hauv Yeluxalees mus txog thaum nej tau txais tus plig dawb huv.’ Tus plig dawb huv zoo li tej cua ntsawj. Tus plig dawb huv ntawd yog Vajtswv lub hwjchim uas yuav pab Yexus cov thwjtim ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Thaum kawg, Yexus hais rau lawv tias: ‘Nej yuav tau tshaj tawm txog kuv mus thoob plaws lub ntiajteb.’

Tom qab Yexus hais tej lus no tas, txawm muaj ib yam zoo heev tshwm sim. Yexus txawm pib mus saum ntuj ceeb tsheej lawm, zoo li koj pom hauv daim duab no. Muaj ib tauv huab los roos Yexus, ces nws cov thwjtim tsis pom nws lawm. Yexus mus puag saum ntuj ceeb tsheej, ces nws pib kav nws cov thwjtim uas nyob hauv ntiajteb no.

Cov thwjtim ntsia saum ntuj

1 Khaulee 15:3-8; Qhia Tshwm 21:3, 4; Tubtxib Tes Haujlwm 1:1-11.Cov lus nug

 • Muaj ib zaug Yexus los tshwm rau pes tsawg leej thwjtim pom, thiab nws qhia lawv txog dabtsi?
 • Vajtswv lub Nceeg Vaj yog dabtsi, thiab thaum Yexus ua Vajntxwv kav ib txhiab xyoo lub neej hauv ntiajteb yuav zoo li cas?
 • Yexus tshwm rau nws cov thwjtim pom tau pes tsawg hnub, tiamsis nimno txog sijhawm rau Yexus mus qhovtwg?
 • Ua ntej Yexus yuav ncaim nws cov thwjtim mus, Yexus hais kom lawv ua dabtsi?
 • Nyob hauv daim duab tau muaj li cas, thiab ua li cas tsis pom Yexus lawm?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 1 Khaulee 15:3-8.

  Ua li cas Povlauj ho hais tau tias Yexus yeej ciaj sawv rov los lawm tiag, thiab niaj hnub no peb cov Khixatia tso siab lug mus tshaj tawm txog dabtsi? (1 Khaulee 15:4, 7, 8; Yaxaya 2:2, 3; Mathai 24:14; 2 Timaute 3:1-5)

 • Nyeem Tubtxib Tes Haujlwm 1:1-11.

  Raws li Tubtxib Tes Haujlwm 1:8, cov Khixatia yav thaum ub tau tshaj tawm txoj xov zoo mus deb npaum li cas? (Tubtxib Tes Haujlwm 6:7; 9:31; 11:19-21; Khaulauxi 1:23)