Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 103: Hauv Chav Tsev Uas Qhov Rooj Xauv Lawm

Zaj 103: Hauv Chav Tsev Uas Qhov Rooj Xauv Lawm

TOM QAB Petus thiab Yauhas rov mus tsev lawm, Maivliag tseem nyob ntawm Yexus lub ntxa. Maivliag txawm pib quaj. Ces nws txawm khoov mus xauj hauv lub ntxa, zoo li peb twb pom hauv daim duab zaj tas los no. Maivliag txawm pom ob tug tubtxib saum ntuj nyob hauv lub ntxa! Nkawd nug Maivliag tias: ‘Ua li cas koj quaj?’

Maivliag teb tias: ‘Lawv muab kuv tus Tswv lub cev coj mus, kuv tsis paub xyov lawv coj mus rau qhovtwg lawm.’ Ces Maivliag txawm tig hlo pom ib tug txivneej. Tus txivneej ntawd nug tias: ‘Koj nrhiav leejtwg?’

Maivliag xav tias tus txivneej ntawd yog tus uas tu lub vaj, ntshe nws coj Yexus lub cev mus lawm. Yog li ntawd, Maivliag hais tias: ‘Yog koj tau coj nws lub cev mus, thov koj qhia rau kuv paub saib koj muab nws tso qhovtwg lawm.’ Tiamsis tus txivneej ntawd twb yog Yexus ntag. Nws hloov ua ib lub cev txawv lawm, Maivliag thiaj tsis paub nws. Thaum nws hu Maivliag lub npe, Maivliag mam li paub tias yog Yexus. Maivliag txawm dhia mus qhia rau Yexus cov thwjtim tias: ‘Kuv twb pom kiag tus Tswv lawm!’

Tib hnub ntawd, thaum Yexus ob tug thwjtim tabtom taug kev mus rau lub zos Ema-u, muaj ib tug txivneej txawm nrog nkawd taug kev mus ua ke thiab. Ob tug thwjtim ntawd nyuaj siab heev rau qhov Yexus raug tua lawm. Tiamsis thaum lawv ua ke mus, tus txivneej tau piav ntau yam hauv Vajtswv Txojlus rau nkawd mloog, nkawd thiaj zoo siab mentsis lawm. Thaum lawv so noj mov, ob tug thwjtim mam li paub tseeb tias tus txivneej ntawd yog Yexus. Thaum ntawd, Yexus txawm ploj ntais mus lawm. Ob tug thwjtim thiaj maj nroos rov qab mus nram Yeluxalees thiab mus qhia cov tubtxib txog Yexus.

Thaum tabtom muaj li ntawd, Yexus txawm los tshwm rau Petus pom thiab. Thaum lwm cov tubtxib hnov li ntawd, lawv zoo siab kawg li. Ces thaum ob tug thwjtim uas ntsib Yexus tom kev mus nrhiav tau cov tubtxib hauv Yeluxalees, nkawd txawm qhia rau lawv tias Yexus los tshwm rau nkawd pom thiab. Thaum nkawd tabtom qhia txog tej no, muaj ib yam uas zoo heev tau tshwm sim.

Ntsia hauv daim duab no saib. Txawm tias lub qhov rooj twb xauv lawm los, Yexus cia li tshwm kiag rau hauv chav tsev uas lawv nyob ntawd. Cov thwjtim zoo siab kawg li! Muaj ntau yam zoo tshwm sim rau hnub ntawd, puas yog? Koj puas paub Yexus los tshwm rau nws cov thwjtim pom pes tsawg zaus lawm? Koj suav puas muaj tsib zaug?

Yexus tshwm rau nws cov thwjtim

Thaum Yexus los tshwm rau lawv pom, tus tubtxib Thauma tsis nrog lawv nyob ua ke ntawd. Yog li ntawd, cov thwjtim qhia rau Thauma tias: ‘Peb twb pom tus Tswv lawm!’ Tiamsis Thauma hais tias thaum nws lub qhov muag pom kiag Yexus, nws mam li ntseeg. Ces yim hnub tom qab ntawd, cov thwjtim rov tuaj txoos ua ke. Lawv nyob hauv ib chav tsev uas qhov rooj xauv lawm. Zaum no Thauma nrog lawv nyob ua ke. Tamsim ntawd, Yexus los tshwm kiag hauv chav tsev ntawd. Ces Thauma thiaj li ntseeg tias Yexus sawv lawm tiag.

Yauhas 20:11-29; Luka 24:13-43.Cov lus nug

 • Maivliag hais li cas rau tus txivneej uas nws xav tias yog tus tu lub vaj, thiab tom qab ntawd ua li cas Maivliag ho paub tias tus txivneej ntawd yog Yexus?
 • Thaum ob tug thwjtim tabtom taug kev mus rau lub zos Ema-u, tau muaj li cas?
 • Thaum ob tug thwjtim qhia rau cov tubtxib tias nkawd twb pom Yexus lawm, tau muaj li cas?
 • Yexus los tshwm rau nws cov thwjtim pom pes tsawg zaus?
 • Thaum Thauma hnov tias cov thwjtim twb pom tus Tswv lawm, nws hais li cas, thiab yim hnub tom qab ntawd tau muaj li cas?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Yauhas 20:11-29.

  Cov lus uas Yexus hais hauv Yauhas 20:23 puas yog qhia tias tibneeg muaj hwjchim zam tau neeg lub txim? Piav saib. (Ntawv Nkauj 49:2, 7; Yaxaya 55:7; 1 Timaute 2:5, 6; 1 Yauhas 2:1, 2)

 • Nyeem Luka 24:13-43.

  Peb yuav qheb peb lub siab los txais qhov tseeb hauv phau Vajlugkub li cas? (Luka 24:32, 33; Exala 7:10; Tubtxib Tes Haujlwm 16:14; Henplais 5:11-14)