Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 102: Yexus Ciaj Sawv Rov Los

Zaj 102: Yexus Ciaj Sawv Rov Los

HAUV daim duab no, koj puas paub ob tug txivneej thiab tus pojniam yog leejtwg? Tus pojniam no yog Maivliag Madala. Nws yog ib tug uas raws Yexus qab. Thiab ob tug txivneej uas hnav khaubncaws dawb dawb no yog ob tug tubtxib saum ntuj. Maivliag tabtom xauj hauv qhov chaw uas lawv muab Yexus lub cev tso rau. Tiamsis tsis pom Yexus lub cev nyob ntawm no lawm! Leejtwg muab coj mus lawd? Cia peb kawm saib ua li cas rau Yexus lub cev lawm.

Ob tug tubtxib saum ntuj hais lus rau Maivliag Madala

Tom qab Yexus tuag lawm, cov pov thawj hais rau Philaj tias: ‘Thaum Yexus tseem nyob nws hais tias, peb hnub tom qab nws tuag nws yuav ciaj sawv rov qab los. Yog li ntawd, txib neeg mus zov lub ntxa kom nws cov thwjtim thiaj nyiag tsis tau nws lub cev mus. Ua li no lawv thiaj hais tsis tau tias, nws twb sawv hauv qhov tuag rov los lawm!’ Philaj thiaj hais kom cov pov thawj txib tub rog mus zov lub ntxa.

Hnub peb tom qab Yexus tuag, txawm muaj ib tug tubtxib saum ntuj tshwm los thaum kaj ntug. Nws muab daim lag zeb tshem rau ib sab ntawm lub ntxa. Cov tub rog ntshai heev ua rau lawv nti tsis taus li. Thaum cov tub rog saib hauv lub qhov ntxa, ua cas tsis pom Yexus lub cev lawm! Muaj ib txhia tub rog mus rau hauv nroog thiab qhia tej xwm no rau cov pov thawj paub. Koj puas paub cov pov thawj phem ntawd ua li cas xwb? Lawv them nyiaj rau cov tub rog thiab hais tias: ‘Nej cia li dag tias, “Thaum tsaus ntuj, peb pw tsaug zog tas lawm, ces Yexus cov thwjtim tuaj nyiag nws lub cev coj mus lawm.”’

Thaum cov pov thawj tabtom ua tej ntawd, muaj ib co pojniam uas yog cov raws Yexus qab, tuaj rau ntawm Yexus lub ntxa. Lawv xav tsis thoob li, ua li cas tsis pom Yexus lub cev lawm! Maivliag Madala thiaj maj nroos mus qhia rau Petus thiab Yauhas paub. Ces txawm muaj ob tug tubtxib saum ntuj hnav khaubncaws ci ntsa iab tshwm los rau cov pojniam uas tseem nyob ntawd. Ob tug tubtxib saum ntuj nug tias: ‘Ua li cas nej tuaj nrhiav Yexus ntawm no? Nws twb ciaj sawv rov los lawm. Cia li maj nroos mus qhia rau nws cov thwjtim.’ Cov pojniam ntawd thiaj maj nroos mus cuag cov thwjtim. Tiamsis thaum lawv mus ntawd, muaj ib tug txivneej txawm ntsib lawv. Koj puas paub nws yog leejtwg? Nws twb yog Yexus ntag! Yexus hais rau lawv tias: ‘Mus qhia rau kuv cov thwjtim paub.’

Thaum cov pojniam mus qhia rau Yexus cov thwjtim tias Yexus twb ciaj sawv rov los lawm, thiab lawv twb pom Yexus lawm, cov thwjtim tsis ntseeg li. Petus thiab Yauhas thiaj dhia mus tom Yexus lub ntxa, tiamsis tsis pom Yexus lub cev lawm tiag! Thaum Petus thiab Yauhas rov qab mus tsev lawm, Maivliag Madala tseem nyob ntawm lub ntxa. Thaum Maivliag xauj hauv lub qhov ntxa nws pom ob tug tubtxib saum ntuj, zoo li koj pom hauv daim duab no.

Koj puas paub ua li cas rau Yexus lub cev lawm? Vajtswv muab nws lub cev tshem tawm lawm. Vajtswv tsis tsa kom Yexus rov muaj lub cev nqaij tawv li qub. Vajtswv muab ib lub cev plig rau Yexus, zoo li cov tubtxib saum ntuj ceeb tsheej. Tiamsis Yexus xav kom nws cov thwjtim paub tias nws ciaj sawv rov los lawm tiag. Yog li ntawd, nws thiaj txia ua ib lub cev tibneeg rau lawv pom. Peb tseem yuav kawm ntxiv txog qhov no.

Mathai 27:62-66; 28:1-15; Luka 24:1-12; Yauhas 20:1-12.Cov lus nug

  • Tus pojniam thiab ob tug txivneej hauv daim duab yog leejtwg, thiab lawv nyob qhovtwg?
  • Vim li cas Philaj hais kom cov pov thawj txib tub rog mus zov Yexus lub ntxa?
  • Hnub peb tom qab Yexus tuag, muaj ib tug tubtxib saum ntuj los ua dabtsi thaum kaj ntug, thiab cov pov thawj tau ua li cas?
  • Thaum cov pojniam xauj hauv Yexus lub ntxa, vim li cas lawv xav tsis thoob li?
  • Vim li cas Petus thiab Yauhas dhia mus tom Yexus lub ntxa, thiab nkawd pom muaj li cas?
  • Ua li cas rau Yexus lub cev lawm, tiamsis nws tau ua li cas los qhia nws cov thwjtim tias nws rov ciaj lawm tiag?

Muaj lus nug ntxiv

  • Nyeem Mathai 27:62-66 thiab 28:1-15.

    Lub sijhawm Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los, cov thawj ntawm cov pov thawj, thiab Falixai, thiab cov txwj laus ua txhaum tus plig dawb huv li cas? (Mathai 12:24, 31, 32; 28:11-15)

  • Nyeem Luka 24:1-12.

    Muaj ib co pojniam ua timkhawv pom Yexus tom qab nws ciaj sawv rov los. Qhov no qhia peb tias Yehauvas tso siab rau tej pojniam li cas? (Luka 24:4, 9, 10; Mathai 28:1-7)

  • Nyeem Yauhas 20:1-12.

    Yog tias peb tsis to taub tej lus faj lem hauv phau Vajlugkub, Yauhas 20:8, 9 pab kom peb ua siab ntev li cas? (Paj Lug 4:18; Mathai 17:22, 23; Luka 24:5-8; Yauhas 16:12)