Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Ntu 7: Thaum Yexus Ciaj Sawv Rov Los Mus Txog Thaum Povlauj Raug Kaw

Ntu 7: Thaum Yexus Ciaj Sawv Rov Los Mus Txog Thaum Povlauj Raug Kaw

Tom qab Yexus tuag tau peb hnub, Vajtswv tsa nws ciaj sawv rov los. Hnub ntawd, nws tau tshwm los rau nws cov thwjtim pom tsib zaug. Yexus los tshwm rau lawv pom ntau zaus tau 40 hnub. Thaum Yexus mus saum ntuj ceeb tsheej lawm, nws cov thwjtim muaj ib txhia kuj pom nws mus saum ntuj thiab. Ces kaum hnub tom qab ntawd, Vajtswv pub nws tus plig dawb huv rau Yexus cov thwjtim uas tseem nyob tos hauv Yeluxalees.

Tom qab ntawd, Vajtswv cov yeeb ncuab muab Yexus cov tubtxib kaw rau hauv nkuaj, tiamsis muaj ib tug tubtxib saum ntuj los tso lawv dim. Cov yeeb ncuab kuj tawm tsam ib tug thwjtim hu ua Xatefanau thiab. Lawv xuas pob zeb ntaus Xatefanau tuag lawm. Tiamsis peb yuav kawm tias Yexus tau xaiv ib tug ntawm cov yeeb ncuab ntawd, los ua nws tus tub qhe uas tseem ceeb. Tus ntawd tau los ua Yexus ib tug tubtxib, nws lub npe hu ua Povlauj. Tom qab Yexus tuag tau peb xyoos thiab rau lub hlis lawm, Vajtswv tau hais kom tus tubtxib Petus mus tshaj tawm txoj xov zoo rau Khaunelia thiab nws tsev neeg. Khaunelia thiab nws tsev neeg tsis yog neeg Yudai.

Kwvlam li 13 xyoos tom qab ntawd, Povlauj pib ncig mus tshaj tawm txoj xov zoo txawv tebchaws. Zaum ob uas Povlauj mus tshaj tawm txawv tebchaws, nws tau coj Timaute nrog nws mus. Peb kawm tau tias Povlauj thiab nws cov kwvluag muaj kev zoo siab heev thaum lawv ua Vajtswv tes haujlwm. Thaum kawg, Povlauj raug kaw rau hauv Loos lawm. Tom qab lawv muab Povlauj kaw tau ob xyoos, lawv mam li tso nws dim. Tiamsis tsis ntev tom qab ntawd, lawv rov muab nws kaw hauv nkuaj dua, ces lawv muab nws tua lawm. Tej keeb kwm hauv NTU 7 muaj li 32 xyoos.

Ib tug duab ci ntsa iab tuaj rau Xolau ua rau nws tsis pom kev