Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 99: Nyob Hauv Chav Tsev Sab Saud

Zaj 99: Nyob Hauv Chav Tsev Sab Saud

NYOB hauv daim duab no, twb tau ob hnub tom qab Yexus thiab nws cov tubtxib mus saum lub Roob Txiv Aulib lawm. Yog Hnub Plaub (Thursday). Yexus thiab nws 12 tug tubtxib mus rau hauv ib chav tsev loj heev uas nyob txheej tsev sab saud, thiab lawv noj pluas hmo ua Kevcai Hla Dhau. Tus txivneej uas tabtom tawm ntawm qhov rooj mus ntawd yog Yudas Ikhali-au. Yudas yuav mus qhia rau cov pov thawj saib lawv yuav ntes Yexus li cas.

Tus Tswv pluas hmo

Ua ntej hnub ntawd, Yudas twb mus cuag cov pov thawj thiab nug lawv tias: ‘Yog kuv pab nej ntes Yexus, nej yuav muab dabtsi rau kuv?’ Lawv hais tias: ‘Peb yuav muab 30 lub nyiaj rau koj.’ Yog li ntawd, Yudas thiaj mus coj cov txivneej ntawd tuaj ntes Yexus. Qhov uas Yudas ua ntawd phem kawg li, puas yog?

Thaum lawv noj pluas hmo ua Kevcai Hla Dhau tas lawm, Yexus txawm ua ib yam uas tseem ceeb heev. Nws muab ib lub ncuav rau nws cov tubtxib thiab hais tias: ‘Noj lub ncuav no, rau qhov lub ncuav no yog piv txog kuv lub cev uas kuv muab pub rau nej.’ Tom qab ntawd, nws muab ib khob cawv txiv hmab cev rau lawv thiab hais tias: ‘Haus khob cawv no, rau qhov cov cawv no piv txog kuv cov ntshav uas ntws los ntxuav neeg tej kev txhaum.’ Phau Vajlugkub muab pluas mov no hu ua ‘tus Tswv pluas hmo,’ lossis tus ‘Tswv rooj mov.’

Qhov uas cov Yixayee noj pluas hmo ua Kevcai Hla Dhau no pab kom lawv nco txog dabtsi? Pab kom lawv nco txog thaum Vajtswv tus tubtxib saum ntuj ‘hla dhau’ lawv tej tsev hauv Iyi tebchaws, mus tua cov Iyi thawj tug menyuam. Tiamsis zaum no Yexus xav kom nws cov thwjtim nco txog nws, thiab nco txog qhov uas nws muab nws txojsia cawm lawv. Twb yog vim li ntawd, nws thiaj qhia kom lawv ua pluas hmo tseem ceeb no txhua txhua xyoo.

Tom qab lawv noj tus Tswv Pluas Hmo tas lawm, Yexus hais kom nws cov tubtxib ua siab tawv thiab kom lawv muaj kev ntseeg ruaj nreeg. Thaum lawv hu nkauj qhuas Vajtswv tas ces lawv txawm tawm mus lawm. Lub sijhawm no lig heev, tej zaum yog ib tag hmo dua lawm. Cia peb kawm saib lawv mus qhovtwg.

Mathai 26:14-30; Luka 22:1-39; Yauhas tshooj 13 txog 17; 1 Khaulee 11:20.Cov lus nug

 • Hauv daim duab, vim li cas Yexus thiab nws 12 tug tubtxib ho nyob hauv chav tsev sab saud?
 • Tus txivneej uas tabtom tawm mus yog leejtwg, thiab nws yuav mus ua dabtsi?
 • Thaum noj pluas hmo ua Kevcai Hla Dhau tas lawm, Yexus txawm ua dabtsi uas tseem ceeb heev?
 • Txoj Kevcai Hla Dhau pab cov Yixayee nco txog dabtsi, thiab pluas hmo uas tseem ceeb no pab kom Yexus cov thwjtim nco txog dabtsi?
 • Tom qab tus Tswv Pluas Hmo, Yexus qhia dabtsi rau nws cov tubtxib, thiab tom qab ntawd lawv ua dabtsi?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Mathai 26:14-30.

  Mathai 26:15 qhia li cas tias yog Yudas txhob txwm ntxeev siab rau Yexus?

  Thaum Yexus tuag, nws cov ntshav pab kom ob yam twg muaj tiav? (Mathai 26:27, 28; Yelemi 31:31-33; Efexau 1:7; Henplais 9:19, 20)

 • Nyeem Luka 22:1-39.

  Qhov uas Xatas tshoov Yudas yog li cas tiag? (Luka 22:3; Yauhas 13:2; Tubtxib Tes Haujlwm 1:24, 25)

 • Nyeem Yauhas 13:1-20.

  Yudas tau ntxeev siab rau Yexus. Yauhas 13:2 qhia tias yog Xatas tshoov Yudas. Peb liam puas tau tias yog tim Yudas, thiab Vajtswv cov tub qhe kawm tau li cas los ntawm qhov no? (Chiv Keeb 4:7; 2 Khaulee 2:11; Kalatia 6:1; Yakaunpau 1:13, 14)

  Peb kawm tau li cas los ntawm qhov uas Yexus ntxuav nws cov tubtxib kotaw? (Yauhas 13:14, 15; Mathai 23:11; 1 Petus 2:21)

 • Nyeem Yauhas 17:1-26.

  Qhov uas Yexus hais tias nws cov tubtxib yuav tsum “koom ib lub siab” yog li cas tiag? (Yauhas 17:11, 21-23; Loos 13:8; 14:19; Khaulauxi 3:14)