Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 98: Nyob Saum Lub Roob Txiv Aulib

Zaj 98: Nyob Saum Lub Roob Txiv Aulib

NYOB hauv daim duab no, Yexus nyob qhovtwg? Nws nyob saum lub Roob Txiv Aulib. Plaub tug txivneej nrog nws nyob ntawd yog nws cov tubtxib uas yog Anru, Petus, Yakaunpau thiab Yauhas. Anru thiab Petus yog kwvtij. Yakaunpau thiab Yauhas yog kwvtij. Yexus thiab nws cov tubtxib nyob tsis deb ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Koj puas pom lub tuam tsev hauv daim duab no?

Txij thaum Yexus caij tus menyuam nees luav mus rau hauv lub nroog Yeluxalees, twb tau ob hnub lawm. Yog Hnub Ob (Tuesday). Ua ntej lawv mus saum lub Roob Txiv Aulib, Yexus nyob hauv lub tuam tsev. Cov pov thawj xav ntes Yexus tua pov tseg. Tiamsis lawv ntshai ntes Yexus vim cov tibneeg nyiam nws heev.

Yexus thiab nws cov tubtxib

Yexus muab cov thawj coj ntawd hu tias: ‘Cov niag nab thiab nab cov menyuam!’ Yexus hais ntxiv tias Vajtswv yuav rau txim rau lawv vim tej kev phem uas lawv tau ua. Tom qab ntawd, Yexus mam mus saum lub Roob Txiv Aulib. Nws plaub tug tubtxib hauv daim duab no txawm pib nug nws txog ntau yam. Koj puas paub lawv tabtom nug Yexus txog dabtsi?

Cov tubtxib tabtom nug Yexus txog tej yam uas yuav muaj tshwm yav tom hauv ntej. Lawv paub tias Yexus yuav muab txhua yam kev phem hauv ntiajteb no tshem tawm mus. Tiamsis lawv kuj xav paub tias thaum twg mam li muaj tej no. Thaum twg Yexus mam rov los thiab ua Vajntxwv?

Yexus yeej paub tias thaum nws rov qab los, cov uas raws nws qab hauv ntiajteb no yuav pom tsis tau nws. Lawv yuav pom tsis tau Yexus, vim nws nyob saum ntuj ceeb tsheej. Yog li ntawd, Yexus thiaj qhia nws cov tubtxib txog tej yam uas yuav muaj tshwm sim hauv lub ntiajteb, thaum nws ua Vajntxwv kav saum ntuj ceeb tsheej lawm. Yuav muaj tej yam zoo li cas tshwm sim?

Yexus hais tias yuav muaj kev tsov kev rog loj heev, yuav muaj tibneeg coob coob muaj mob muaj nkeeg, yuav muaj kev tshaib kev nqhis, yuav muaj tej neeg tsis coj cai uas phem heev, thiab yuav muaj av qeeg loj heev. Yexus kuj hais tias yuav muab txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub nceeg vaj tshaj tawm mus thoob lub ntiajteb. Niaj hnub no peb puas pom muaj tej no tshwm sim? Peb yeej pom lawm tiag! Yog li ntawd, peb thiaj paub tseeb tias tamsim no Yexus twb kav saum ntuj ceeb tsheej lawm. Tsis ntev tom ntej no, nws yuav tshem tawm txhua yam kev phem hauv lub ntiajteb no mus.

Mathai 21:46; 23:1-39; 24:1-14; Malakau 13:3-10.Cov lus nug

 • Nyob hauv daim duab, Yexus yog tus twg, thiab leejtwg nrog nws nyob ua ke?
 • Cov pov thawj xav ua li cas rau Yexus hauv lub tuam tsev, thiab Yexus tau hais li cas rau lawv?
 • Cov tubtxib nug Yexus txog dabtsi?
 • Vim li cas Yexus qhia nws cov tubtxib txog tej yam uas yuav muaj tshwm sim hauv ntiajteb thaum nws ua Vajntxwv kav saum ntuj ceeb tsheej?
 • Yexus hais tias ua ntej nws muab tej kev phem hauv ntiajteb no tshem tawm mus, yuav muaj dabtsi tshwm sim?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Mathai 23:1-39.

  Cov nqe Vajlugkub qhia tias peb siv tau tej npe meej mom zoo li vajntxwv, yawg hlob, thiab tus tswv thaum peb tham nrog tej neeg tuav haujlwm siab hauv lub ntiajteb no. Tiamsis Yexus cov lus hauv Mathai 23:8-11 puas qhia tias zoo rau peb siv tej npe meej mom siab los qhuas neeg hauv lub koom txoos? (Tubtxib Tes Haujlwm 26:25; Loos 13:7; 1 Petus 2:13, 14)

  Cov Falixai txwv kom tibneeg txhob ntseeg Yexus li cas, thiab niaj hnub no kev ntseeg cuav tej thawj coj tau coj ib yam li ntawd li cas? (Mathai 23:13; Luka 11:52; Yauhas 9:22; 12:42; 1 Thexalaunika 2:16)

 • Nyeem Mathai 24:1-14.

  Mathai 24:13 qhia tias qhov uas peb ua siab ntev thev tseem ceeb npaum li cas?

  Mathai 24:13 qhia kom peb thev mus txog “thaum kawg.” Lo lus “thaum kawg” txhais li cas tiag? (Mathai 16:27; Loos 14:10-12; 2 Khaulee 5:10)

 • Nyeem Malakau 13:3-10.

  Cov lus twg hauv Malakau 13:10 pab peb to taub tias peb yuav tsum maj nroos mus tshaj tawm txoj xov zoo, thiab Yexus cov lus txhawb tau peb li cas? (Loos 13:11, 12; 1 Khaulee 7:29-31; 2 Timaute 4:2)