Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 97: Yexus Mus Hauv Yeluxalees Zoo Li Tus Vajntxwv

Zaj 97: Yexus Mus Hauv Yeluxalees Zoo Li Tus Vajntxwv

TSIS ntev tom qab Yexus kho ob tug neeg dig muag uas thov khawv zoo lawm, Yexus tuaj txog ntawm ib lub menyuam zos uas nyob tsis deb ntawm lub nroog Yeluxalees. Nws hais rau nws ob tug thwjtim tias: ‘Neb cia li mus hauv zos. Neb yuav pom ib tug menyuam nees luav khi cia. Cia li daws tus nees luav cab los rau kuv.’

Nkawd thiaj coj tus nees luav los rau Yexus caij. Ces nws caij tus nees luav mus rau hauv lub nroog Yeluxalees uas nyob tsis deb ntawd. Thaum nws mus yuav txog lub nroog, muaj neeg coob coob tuaj tos txais nws. Ntau leej hle lawv tej tsho ntev los pua hauv txojkev. Muaj lwm cov mus txiav nplooj toov laj los pua hauv txojkev thiab. Lawv qw nrov nrov tias: ‘Thov Vajtswv foom koob hmoov rau tus vajntxwv uas tuav Yehauvas lub npe los!’

Cov tibneeg tos txais Yexus

Thaum ub cov Yixayee tej vajntxwv tshiab yuav tsum caij ib tug menyuam nees luav los rau hauv lub nroog Yeluxalees. Qhov no qhia tias nws tau ua vajntxwv kav cov tibneeg lawm. Yexus thiaj ua li no. Tej uas cov tibneeg ua hauv daim duab no, qhia tias lawv xav kom Yexus ua lawv tus vajntxwv. Tiamsis tsis yog txhua tus xav kom nws ua vajntxwv. Ua cas peb thiaj paub tias ib txhia tsis nyiam Yexus? Cia peb kawm saib ua li cas thaum Yexus mus hauv lub tuam tsev.

Nyob hauv lub tuam tsev Yexus kho cov neeg dig muag thiab cov neeg ceg tawv zoo huvsi. Thaum cov menyuam yaus pom li ntawd, lawv qw nrov nrov qhuas Yexus. Tiamsis qhov no ua rau cov pov thawj npau taws heev. Lawv hais rau Yexus tias: ‘Koj tsis hnov tej lus uas cov menyuam yaus hais ntawd lov?’

Yexus teb tias: ‘Kuv hnov mas. Nej tsis tau nyeem hauv Vajtswv Txojlus tias, “Cov menyuam yaus yuav qhuas tus uas Vajtswv txib los” lov?’ Yog li ntawd, cov menyuam yaus thiaj qhuas tus vajntxwv uas Vajtswv tau txib los.

Peb xav ua ib yam li cov menyuam yaus ntawd thiab, puas yog? Yuav muaj ib txhia txwv kom peb tsis txhob qhia txog Vajtswv lub nceeg vaj. Txawm li ntawd los peb yeej yuav qhia rau lwm tus txog tej yam zoo kawg nkaus uas Yexus yuav ua rau tibneeg.

Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb, tsis tau txog lub sijhawm rau nws pib ua vajntxwv kav. Thaum twg Yexus mam li ua vajntxwv kav? Yexus cov thwjtim xav paub heev. Peb tseem yuav kawm ntxiv txog qhov no.

Mathai 21:1-17; Yauhas 12:12-16.Cov lus nug

 • Thaum Yexus tuaj txog ntawm lub menyuam zos uas nyob tsis deb ntawm lub nroog Yeluxalees, nws hais kom nws ob tug thwjtim mus ua dabtsi?
 • Nyob hauv daim duab, thaum Yexus mus yuav txog lub nroog Yeluxalees tau muaj li cas?
 • Thaum cov menyuam yaus pom Yexus kho cov neeg dig muag thiab neeg ceg tawv zoo, lawv hais li cas?
 • Thaum cov pov thawj npau taws heev, Yexus teb lawv li cas?
 • Peb yuav xyaum cov menyuam yaus uas qhuas Yexus li cas?
 • Yexus cov thwjtim xav paub txog dabtsi heev?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Mathai 21:1-17.

  Thaum Yexus mus rau hauv Yeluxalees zoo li tus Vajntxwv, nws caij ib tug nees luav xwb. Qhov no txawv li cas ntawm cov Loos tej thawj tub rog? (Mathai 21:4, 5; Xekhaliya 9:9; Filipi 2:5-8; Khaulauxi 2:15)

  Cov menyuam tub Yixayee siv cov nqe hauv Ntawv Nkauj 118 los qhuas Yexus thaum nws mus hauv lub tuam tsev. Cov hluas yuav xyaum cov menyuam no li cas? (Mathai 21:9, 15; Ntawv Nkauj 118:25, 26; 2 Timaute 3:15; 2 Petus 3:18)

 • Nyeem Yauhas 12:12-16.

  Qhov uas cov neeg siv nplooj toov laj thaum lawv qhuas Yexus piv txwv txog dabtsi? (Yauhas 12:13; Filipi 2:10; Qhia Tshwm 7:9, 10)