Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 96: Yexus Kho Cov Neeg Muaj Mob

Zaj 96: Yexus Kho Cov Neeg Muaj Mob

THAUM Yexus mus ib qho chaw rau ib qho chaw, nws kho cov neeg muaj mob zoo. Cov tibneeg uas nyob rau tej zej zos hnov txog tej txujci Yexus tau ua. Yog li ntawd, lawv thiaj li coj cov neeg ceg tawv, neeg dig muag, neeg lag ntseg, thiab cov neeg muaj mob ntau yam tuaj cuag Yexus. Yexus kho sawvdaws zoo huvsi.

Txij thaum Yauhas muab Yexus ua kevcai raus dej los twb muaj peb xyoos ntau lawm. Yexus qhia rau nws cov tubtxib tias tsis ntev ces nws yuav mus rau hauv Yeluxalees, thiab luag yuav muab nws tua. Tom qab ntawd nws yuav ciaj sawv rov qab los. Tiamsis ua ntej lub sijhawm ntawd, Yexus kho cov neeg muaj mob.

Yexus kho ib tug pojniam uas mob

Muaj ib hnub Yexus tabtom qhuab qhia rau hnub Xanpatau. Hnub Xanpatau yog hnub uas cov Yudai so. Tus pojniam uas koj pom hauv daim duab no mob tau ntev heev lawm. Tau 18 xyoo, qhov mob ntawd ua rau nws khoov duav sawv tsis taus ntseg li. Tiamsis thaum Yexus cev tes kov nws, tamsim ntawd nws txawm zoo hlo thiab sawv tau ntseg lawm.

Qhov no ua rau cov thawj coj npau taws heev. Muaj ib tug txawm qw rau cov tibneeg tias: ‘Twb muaj rau hnub rau peb ua haujlwm, nej cia li tuaj kho mob rau tej hnub ntawd. Tsis txhob tuaj kho rau hnub Xanpatau!’

Tiamsis Yexus teb tias: ‘Cov neeg siab phem. Hnub Xanpatau nej twb daws nej tus nees luav cab mus haus dej. Yog li ntawd, tus pojniam no txom nyem ua luaj li, nws twb mob tau 18 xyoo lawm. Tsis tsim nyog kho kom nws zoo rau hnub Xanpatau thiab lov?’ Yexus teb li ntawd thiaj ua rau cov neeg phem ntawd txaj muag.

Tom qab ntawd, Yexus thiab nws cov tubtxib sawv kev mus rau Yeluxalees. Thaum lawv tawm mus tsis tau deb ntawm lub moos Yelikhau, muaj ob tug neeg dig muag uas thov khawv hnov tias Yexus tuaj mus. Nkawd thiaj hu nrov heev tias: ‘Yexus, thov pab wb lauj!’

Yexus thiaj hu nkawd los rau ntawm nws. Nws nug nkawd tias: ‘Neb xav kom kuv ua dabtsi?’ Nkawd hais tias: ‘Tus Tswv, thov qheb wb qhov muag kom pom kev.’ Yexus txawm kov nkawd qhov muag, ces tamsim ntawd nkawd cia li pom kev kiag! Koj puas paub vim li cas Yexus ua tej txujci zoo kawg nkaus no? Rau qhov nws hlub tibneeg thiab nws xav kom lawv muaj kev ntseeg rau nws. Peb tso siab tau tias, thaum Yexus ua Vajntxwv kav yuav tsis muaj ib tug neeg hauv lub ntiajteb no muaj mob li lawm.

Mathai 15:30, 31; Luka 13:10-17; Mathai 20:29-34.Cov lus nug

 • Thaum Yexus mus ib qho chaw rau ib qho chaw nws ua dabtsi?
 • Peb xyoos tom qab uas Yexus ua kevcai raus dej tas, nws qhia dabtsi rau nws cov tubtxib?
 • Cov tibneeg hauv daim duab yog leetwg, thiab Yexus pab tus pojniam ntawd li cas?
 • Vim li cas Yexus cov lus teb ua rau cov thawj coj txaj muag heev?
 • Thaum Yexus thiab nws cov tubtxib tawm mus tsis tau deb ntawm lub moos Yelikhau, Yexus pab ob tug dig muag uas thov khawv li cas?
 • Vim li cas Yexus thiaj ua tej txujci?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Mathai 15:30, 31.

  Tej uas Yexus ua qhia tias Yehauvas muaj lub hwjchim ua tau dabtsi? Thiab qhov ntawd pab peb tso siab li cas rau Yehauvas cov lus cog tseg txog lub qab ntuj tshiab? (Ntawv Nkauj 37:29; Yaxaya 33:24)

 • Nyeem Luka 13:10-17.

  Yexus ua tej txujci uas zoo tshaj plaws rau hnub Xanpatau. Zoo ib yam li ntawd, thaum Yexus Kav Ib Txhiab Xyoo nws yuav pab noob neej li cas? (Luka 13:10-13; Ntawv Nkauj 46:9; Mathai 12:8; Khaulauxi 2:16, 17; Qhia Tshwm 21:1-4)

 • Nyeem Mathai 20:29-34.

  Tej uas Yexus tau ua qhia li cas tias, nws zoo siab siv sijhawm los pab tibneeg, thiab peb kawm tau li cas los ntawm nws? (Kevcai 15:7; Yakaunpau 2:15, 16; 1 Yauhas 3:17)