Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 95: Yexus Qhia Li Cas

Zaj 95: Yexus Qhia Li Cas

MUAJ ib hnub Yexus qhia ib tug txivneej tias nws yuav tsum hlub nws cov kwvtij zej zog. Tus txivneej nug Yexus tias: ‘Leejtwg yog kuv cov kwvtij zej zog?’ Yexus twb paub tias tus txivneej ntawd xav li cas lawm. Tus txivneej ntawd xav tias nws cov kwvtij zej zog tsuas yog nws haiv neeg thiab yog cov uas koom nws txojkev ntseeg xwb. Yog li ntawd, cia peb kawm saib Yexus hais li cas rau nws.

Tej lub sijhawm Yexus siv lus piv txwv los qhia sawvdaws. Thaum Yexus teb tus txivneej ntawd, nws qhia ib zaj lus piv txwv txog ib tug neeg Yudai thiab ib tug neeg Xamali. Peb twb kawm lawm tias, cov Yudai feem coob tsis nyiam cov Xamali. Cia peb kawm saib Yexus ua lus piv txwv li cas.

Muaj ib hnub, ib tug Yudai tabtom taug kev saum roob nqes mus rau nram lub moos Yelikhau. Tiamsis txawm muaj ib co tub sab muab nws ntaus. Lawv muab nws cov nyiaj txeeb tas thiab muab nws ntaus sab kawg li, nws yuav luag tuag.

Tom qab ntawd, muaj ib tug pov thawj Yudai taug kev los mus. Nws pom tus txivneej uas tub sab ntaus ntawd. Koj puas paub nws ua li cas? Nws cia li hla kev mus lawm xwb. Ces txawm muaj ib tug thawj coj los txog ntawd. Nws yog ib tug neeg Levi. Nws puas pab tus txivneej no? Nws tsis pab li thiab. Hauv daim duab no, koj puas pom tus pov thawj thiab tus Levi tabtom taug kev mus lawm?

Tiamsis koj saib hauv daim duab no, tus uas nrog tus txivneej Yudai nyob ua ke yog leejtwg? Nws yog ib tug neeg Xamali. Nws tabtom pab tus neeg Yudai no. Nws muab tshuaj pleev tus Yudai no tej qhov txhab. Tom qab ntawd nws coj tus neeg Yudai mus rau ib qho chaw so kom nws thiaj zoo.

Tus kwvtij Xamali

Thaum Yexus qhia zaj lus piv txwv no tas, Yexus nug tus txivneej uas nrog nws tham tias: ‘Koj xav saib, peb tug neeg no, tus twg yog tus uas raug tub sab ntaus ntawd tus kwvtij? Puas yog tus pov thawj? Puas yog tus Levi? Los yog tus Xamali?’

Tus txivneej ntawd teb tias: ‘Yog tus txivneej Xamali. Vim nws ua zoo heev rau tus uas raug tub sab ntaus ntawd.’

Yexus hais rau nws tias: ‘Koj teb yog lawm. Yog li ntawd, cia li mus thiab ua zoo rau lwm tus ib yam li tus Xamali tau ua ntawd.’

Koj puas nyiam thaum Yexus siv lus piv txwv los qhia? Yog tias peb mloog tej uas Yexus qhia hauv phau Vajlugkub, ces peb yuav kawm tau ntau yam zoo, puas yog?

Luka 10:25-37.Cov lus nug

 • Muaj ib tug txivneej tau nug Yexus txog dabtsi, thiab yog vim li cas?
 • Muaj tej lub sijhawm Yexus qhia tibneeg li cas, thiab peb twb kawm txog cov Yudai thiab cov Xamali li cas lawm?
 • Hauv Yexus zaj lus piv txwv, tau muaj li cas rau tus Yudai uas taug kev mus nram lub moos Yelikhau?
 • Thaum ib tug pov thawj Yudai thiab ib tug Levi los txog ntawm tus txivneej uas tub sab ntaus, nkawd ua li cas xwb?
 • Hauv daim duab no, leejtwg tabtom pab tus Yudai uas raug tub sab ntaus?
 • Tom qab Yexus qhia nws zaj lus piv txwv tas, nws nug li cas, thiab tus txivneej teb nws li cas?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Luka 10:25-37.

  Muaj ib tug txivneej uas paub Vajtswv Txoj Kevcai muaj lus nug Yexus. Yexus tsis teb nws ncaj qha, tiamsis Yexus teb nws li cas xwb? (Luka 10:26; Mathai 16:13-16)

  Yexus siv lus piv txwv li cas los pab cov neeg uas xav lossis ntseeg yuam kev? (Luka 10:36, 37; 18:9-14; Titau 1:9)