Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 94: Yexus Hlub Cov Menyuam Yaus

Zaj 94: Yexus Hlub Cov Menyuam Yaus

KOJ puas pom Yexus puag tus menyuam tub hauv daim duab no? Yexus hlub cov menyuam yaus kawg li, puas yog? Cov txivneej uas saib Yexus no yog nws cov tubtxib. Yexus tabtom hais li cas rau lawv? Cia peb kawm saib nws hais li cas.

Yexus thiab nws cov tubtxib nyuam qhuav mus kev deb rov qab los. Thaum lawv taug kev los cov tubtxib pheej sib cam. Tom qab lawv rov los txog, Yexus thiaj nug lawv tias: ‘Thaum taug kev los nej sib cav txog dabtsi?’ Tiag tiag, Yexus twb paub txog qhov uas lawv sib cav lawm. Tiamsis nws nug saib cov tubtxib yuav teb nws li cas.

Yexus thiab tus menyuam yaus

Cov tubtxib tsis teb li, rau qhov thaum lawv taug kev los ntawd, lawv sib cav tias leejtwg yuav yog tus loj dua. Cov tubtxib muaj ib txhia xav ua tus loj dua lwm tus. Yexus yuav qhia li cas tias tsis zoo rau lawv xav ua tus loj?

Yexus thiaj hu ib tug metub los sawv ntawm lawv hauv ntej. Ces nws hais rau nws cov thwjtim tias: ‘Kuv xav kom nej paub tseeb li no tias, Yog nej tsis hloov siab thiab tsis coj li tus menyuam yaus no, nej yuav nkag tsis tau mus rau hauv Vajtswv lub nceeg vaj ib zaug li. Tus uas loj dua hauv lub nceeg vaj, yog tus uas coj ib yam li tus menyuam yaus no.’ Koj puas paub vim li cas Yexus hais li no?

Yexus hais li no vim tej menyuam yaus tsis txhawj txog qhov uas yuav tau ua tus loj tus siab, lossis ua tus tseem ceeb dua lwm tus. Yog li ntawd, cov tubtxib yuav tsum xyaum coj li tej menyuam yaus. Lawv yuav tsum tsis txhob sib cav txog qhov uas yuav ua tus loj, lossis ua tus tseem ceeb dua.

Yexus kuj qhia ntau zaus lawm tias nws hlub cov menyuam yaus. Muaj ib zaug tom qab ntawd, tibneeg coj lawv cov menyuam tuaj cuag Yexus. Cov tubtxib txwv tsis pub lawv ua li ntawd. Tiamsis Yexus hais rau nws cov tubtxib tias: ‘Cia cov menyuam yaus los cuag kuv, tsis txhob txwv lawv, cov uas coj zoo li cov menyuam yaus no yuav tau Vajtswv lub nceeg vaj.’ Ces Yexus txawm puag cov menyuam yaus, thiab foom koob hmoov rau lawv. Yog ib qho zoo heev rau peb paub tias Yexus hlub cov menyuam yaus, puas yog?

Mathai 18:1-4; 19:13-15; Malakau 9:33-37; 10:13-16.Cov lus nug

 • Thaum cov tubtxib taug kev rov qab los, lawv sib cav txog dabtsi?
 • Vim li cas Yexus thiaj hu ib tug menyuam yaus los sawv ntawm cov tubtxib hauv ntej?
 • Cov tubtxib yuav tsum xyaum coj li menyuam yaus rau txojke twg?
 • Muaj ib zaug tom qab no, Yexus tau qhia li cas tias nws hlub cov menyuam yaus?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Mathai 18:1-4.

  Vim li cas Yexus thiaj siv lus piv txwv los qhia? (Mathai 13:34, 36; Malakau 4:33, 34)

 • Nyeem Mathai 19:13-15.

  Yuav kom peb tau tej koob hmoov los ntawm Vajtswv lub Nceeg Vaj, peb yuav tsum xyaum tej menyuam yaus rau txojke twg? (Ntawv Nkauj 25:9; Yakaunpau 4:6; 1 Khaulee 14:20)

 • Nyeem Malakau 9:33-37.

  Yexus qhia nws cov thwjtim li cas txog qhov uas xav ua tus loj? (Malakau 9:35; Mathai 20:25, 26; Kalatia 6:3; Filipi 2:5-8)

 • Nyeem Malakau 10:13-16.

  Tibneeg puas ntshai mus cuag Yexus, thiab cov txwj laus Khixatia yuav xyaum Yexus tus qauv li cas? (Malakau 6:30-34; Filipi 2:1-4; 1 Timaute 4:12)