Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 93: Yexus Pub Mov Rau Neeg Coob Coob Noj

Zaj 93: Yexus Pub Mov Rau Neeg Coob Coob Noj

KOJ puas paub ua li cas rau Yauhas tus uas coj neeg ua kevcai raus dej lawm? Lawv nyuam qhuav muab Yauhas tua. Vajntxwv tus pojniam Helaudia tsis nyiam Yauhas. Helaudia nrhiav tau tswvyim kom vajntxwv muab Yauhas txiav caj dab.

Thaum Yexus hnov tias Yauhas tuag lawm, nws tu siab heev. Nws thiaj mus rau ib qho chaw uas tsis muaj neeg nyob. Tiamsis muaj tibneeg raws nws qab mus thiab. Thaum Yexus pom cov neeg coob coob ntawd, nws hlub lawv heev. Yog li ntawd, nws thiaj qhia Vajtswv lub nceeg vaj rau lawv, thiab nws kho cov neeg muaj mob.

Thaum yuav tsaus ntuj, Yexus cov thwjtim los hais rau nws tias: ‘Ntawm no nyob deb zos, thiab tav no twb lig lawm. Thov kom sawvdaws mus nrhiav mov tom zos noj.’

Yexus pub mov rau coob leej

Yexus teb tias: ‘Tsis txhob hais kom lawv mus. Nej cia li muab mov rau lawv noj.’ Ces Yexus tig mus nug Fili tias: ‘Peb yuav mus yuav mov qhovtwg thiaj li txaus sawvdaws noj?’

Fili teb tias: ‘Txawm yog peb siv nyiaj mus yuav mov los, ntshai ib leeg tsuas tau ib nyuag qhov me me xwb.’ Anru txawm hais rau Yexus tias: ‘Tus tub ntawm no muaj tsib lub ncuav thiab ob tug ntses. Tiamsis yuav tsis txaus sawvdaws noj.’

Yexus hais tias: ‘Nej cia li hais kom sawvdaws zaum ntawm cov nyom.’ Ces Yexus muab cov ncuav thiab cov ntses los ua Vajtswv tsaug, thiab nws muab cov ncuav cev rau cov thwjtim coj mus faib rau sawvdaws noj. Cov txivneej muaj 5,000 leej, thiab cov pojniam menyuam muaj ntau txhiab leej. Lawv sawvdaws puavleej noj tsau huvsi. Cov thwjtim mus sau cov ncuav seem uas sawvdaws noj tsis tas. Lawv sau tau 12 tawb puv nkaus!

Tom qab ntawd, Yexus hais kom nws cov thwjtim caij nkoj hla Hiavtxwv Kalilais mus rau sab tim ub. Hmo ntawd muaj cua daj cua dub hlob heev, thiab hiavtxwv ntsawj ua rau lub nkoj ntas mus ntas los. Cov thwjtim ntshai kawg li. Ces, thaum ib tag hmo lawm, lawv txawm pom muaj neeg los kotaw saum nplaim dej los rau ntawm lawv. Lawv qw rau qhov lawv ntshai heev thiab lawv tsis paub tias yog leejtwg.

Yexus hais tias: ‘Yog kuv, tsis txhob ntshai!’ Lawv tsis ntseeg tias yog Yexus tiag. Petus thiaj hais tias: ‘Tus Tswv, yog koj tiag no, hais kom kuv mus tau saum nplaim dej tuaj cuag koj.’ Yexus teb tias: ‘Cia li tuaj!’ Petus thiaj tawm hauv lub nkoj mus. Nws txawm mus kotaw saum nplaim dej mus cuag Yexus tiag! Tiamsis thaum Petus ntshai, nws cia li tog rau hauv dej. Yexus thiaj li pab nws.

Tom qab no, Yexus rov pub mov rau ntau txhiab leej noj thiab. Zaum no nws muab xya lub ncuav thiab ob peb tug ntses me me los pub rau lawv noj. Lawv kuj noj tsis tas li thiab. Yog ib qho zoo kawg li uas Yexus pub mov rau sawvdaws noj, puas yog? Thaum Vajtswv tsa Yexus ua vajntxwv kav, peb yuav tsis txhawj txog dabtsi li lawm!

Mathai 14:1-32; 15:29-38; Yauhas 6:1-21.Cov lus nug

 • Ua li cas rau Yauhas tus uas coj neeg ua kevcai raus dej lawm, thiab qhov ntawd ua rau Yexus xav li cas xwb?
 • Ua li cas cov neeg coob coob uas raws Yexus qab thiaj tau mov noj, thiab mov seem ntau npaum li cas?
 • Vim li cas muaj ib hmos Yexus cov thwjtim ntshai ua luaj, thiab ua li cas rau Petus?
 • Tom qab no, Yexus rov pub mov rau ntau txhiab leej noj li cas?
 • Vim li cas yuav yog ib qho uas zoo kawg li thaum Vajtswv tsa Yexus ua Vajntxwv kav lub ntiajteb?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Mathai 14:1-32.

  Mathai 14:23-32 pab peb pom tias Petus muaj tus cwj pwm zoo li cas?

  Muaj tej lub sijhawm Petus tsis xav tom ntej tom qab ua ntej nws ua ib yam dabtsi. Raws li cov nqe Vajlugkub no, nws tau hloov li cas lawm? (Mathai 14:27-30; Yauhas 18:10; 21:7; Tubtxib Tes Haujlwm 2:14, 37-40; 1 Petus 5:6, 10)

 • Nyeem Mathai 15:29-38.

  Yexus ris txiaj li cas rau tej uas nws Txiv tau pub rau nws? (Mathai 15:37; Yauhas 6:12; Khaulauxi 3:15)

 • Nyeem Yauhas 6:1-21.

  Zoo ib yam li Yexus, niaj hnub no cov Khixatia yuav tsum saib taus tej nom tswv li cas? (Yauhas 6:15; Mathai 22:21; Loos 12:2; 13:1-4)