Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 92: Yexus Tsa Cov Tuag Sawv

Zaj 92: Yexus Tsa Cov Tuag Sawv

KOJ puas pom tus ntxhais hauv daim duab no? Tus ntxhais ntawd muaj 12 xyoos. Yexus tabtom tuav rawv nws txhais tes, thiab tus ntxhais ntawd leej niam leej txiv sawv ntawm ib sab. Koj puas paub yog vim li cas nkawd zoo siab ua luaj? Cia peb kawm saib yog vim li cas.

Yexus tsa Yaila tus ntxhais

Tus ntxhais ntawd leej txiv lub npe hu ua Yaila. Yaila yog ib tug neeg tseem ceeb. Muaj ib hnub tus ntxhais ntawd txawm mob. Lawv muab nws tso pw rau saum txaj. Nws tsis txawj zoo li. Nws tsuas mob hnyav zuj zus xwb. Yaila thiab nws tus pojniam txhawj kawg li, rau qhov zoo li nkawd tus ntxhais yuav tuag. Nkawd muaj tib tug ntxhais ntawd xwb. Yog li ntawd, Yaila thiaj mus nrhiav Yexus. Nws twb hnov txog tej txujci uas Yexus tau ua lawm.

Thaum Yaila nrhiav tau Yexus, muaj neeg coob coob nyob puag ncig Yexus. Tiamsis Yaila kuj txiv tau mus hauv pab tibneeg coob coob ntawd thiab txhos caug kiag ntawm Yexus kotaw. Yaila thov Yexus tias: ‘Kuv tus ntxhais mob hnyav heev. Thov koj mus pab kho kom nws zoo.’ Yexus hais rau Yaila tias Yexus mam li mus.

Thaum lawv tabtom taug kev mus, muaj neeg coob coob nrog lawv sib txiv mus. Yexus txawm nres thiab nug tias: ‘Leejtwg kov kuv?’ Yexus paub tias muaj neeg kov nws rau qhov nws twb hnov hwjchim tawm hauv nws lawm. Tus uas kov Yexus yog leejtwg? Yog ib tug pojniam uas mob tau 12 xyoos. Thaum tus pojniam ntawd los kov Yexus lub tsho, nws txawm zoo kiag lawm!

Yaila tso siab zog rau qhov nws pom tias yoojyim heev rau Yexus kho tibneeg tej mob. Tiamsis txawm muaj ib tug xa xov tuaj rau Yaila tias: ‘Txhob tab kaum Yexus lawm, koj tus ntxhais twb tuag lawm.’ Thaum Yexus hnov li ntawd, Yexus hais rau Yaila tias: ‘Txhob txhawj, koj tus ntxhais yuav zoo.’

Thaum lawv mus txog hauv Yaila tsev, cov tibneeg quaj kawg li. Tiamsis Yexus hais tias: ‘Txhob quaj. Tus menyuam tsis tuag. Nws pw tsaug zog lawm xwb.’ Cov tibneeg txawm thuam luag Yexus, vim lawv paub tias tus ntxhais twb tuag lawm tiag.

Ces Yexus coj tus ntxhais leej niam leej txiv thiab nws peb tug tubtxib mus rau hauv chav tsev uas muab tus menyuam tso pw. Yexus tuav nkaus tus ntxhais ntawd txhais tes thiab hais tias: ‘Sawv tsees!’ Ces tus ntxhais txawm rov ciaj sia kiag, zoo li koj pom hauv daim duab no. Thiab nws cia li sawv tsees mus kev! Twb yog vim li ntawd nws niam thiab nws txiv thiaj zoo siab ua luaj.

Tus ntxhais no tsis yog thawj tug uas Yexus tau tsa ciaj sawv rov los. Phau Vajlugkub qhia tias thawj tug uas Yexus tsa ciaj sawv rov los yog ib tug poj ntsuam tus tub. Tus poj ntsuam ntawd nyob hauv lub moos Na-i. Ces tom qab no Yexus tau tsa Laxalau ciaj sawv rov los thiab. Laxalau yog Maivliag thiab Matha nkawd tus nus. Thaum Vajtswv tsa Yexus ua vajntxwv kav lawm, nws yuav tsa cov neeg coob coob uas tuag lawm sawv rov qab los. Koj puas zoo siab txog qhov no thiab?

Luka 8:40-56; 7:11-17; Yauhas 11:17-44.Cov lus nug

 • Tus ntxhais hauv daim duab leej txiv yog leejtwg, thiab vim li cas nws niam thiab nws txiv txhawj ua luaj?
 • Thaum Yaila nrhiav tau Yexus, nws ua li cas xwb?
 • Thaum Yexus tabtom mus tom Yaila tsev tau muaj li cas, thiab Yaila hnov xov li cas?
 • Vim li cas cov tibneeg nyob hauv Yaila tsev luag Yexus?
 • Tom qab Yexus coj nws peb tug tubtxib thiab tus ntxhais leej niam leej txiv mus rau hauv chav tsev uas muab tus ntxhais tso pw, Yexus ua li cas xwb?
 • Yexus kuj tsa tau leejtwg ciaj sawv rov los, thiab peb kawm tau li cas los ntawm qhov no?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Luka 8:40-56.

  Yexus khuvleej thiab ua zoo rau tus pojniam uas nchuav cev li cas, thiab niaj hnub no cov txwj laus Khixatia kawm tau li cas los ntawm qhov ntawd? (Luka 8:43, 44, 47, 48; Levi Tej Kevcai 15:25-27; Mathai 9:12, 13; Khaulauxi 3:12-14)

 • Nyeem Luka 7:11-17.

  Niaj hnub no muaj ntau tus neeg nyuaj siab heev, vim muaj ib tug uas lawv hlub tau tuag lawm. Yexus cov lus rau tus poj ntsuam hauv lub moos Na-i yuav nplig tau lawv li cas? (Luka 7:13; 2 Khaulee 1:3, 4; Henplais 4:15)

 • Nyeem Yauhas 11:17-44.

  Zoo li peb tau kawm txog Yexus, peb quaj puas tau thaum ib tug neeg uas peb hlub tau tas sim neej lawm? (Yauhas 11:33-36, 38; 2 Xamuyee 18:33; 19:1-4)