Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 90: Tus Pojniam Ntawm Lub Qhov Dej

Zaj 90: Tus Pojniam Ntawm Lub Qhov Dej

THAUM Yexus los txog ntawm ib lub qhov dej hauv Xamali, nws txawm los so ntawd. Nws cov thwjtim mus yuav mov tom moos lawm. Tus pojniam uas Yexus tabtom nrog tham hauv daim duab no, txawm tuaj nqa dej. Yexus hais rau nws tias: ‘Thov koj muab ib qho dej rau kuv haus.’

Yexus tham pem nrog tus pojniam Xamali

Thaum Yexus nrog tus pojniam ntawd hais lus, tus pojniam xav tsis thoob li. Koj puas paub vim li cas? Yog vim tias Yexus yog ib tug neeg Yudai, thiab tus pojniam ntawd yog ib tug neeg Xamali. Cov neeg Yudai feem coob yeej tsis nyiam cov neeg Xamali. Lawv yeej tsis kam hais lus rau cov Xamali hlo li! Tiamsis Yexus hlub txhua haiv neeg. Yog li ntawd, Yexus thiaj hais tias: ‘Yog koj paub tus uas thov dej ntawm koj haus yog leejtwg, ces koj yeej yuav thov nws thiab nws yuav muab cov dej uas cawm txojsia rau koj haus.’

Tus pojniam ntawd hais tias: ‘Yawg hlob, lub qhov dej no tob heev. Koj twb tsis muaj thoob ntaus dej li. Koj yuav muab cov dej uas cawm txojsia qhovtwg los?’

Yexus teb nws tias: ‘Yog koj haus cov dej hauv lub qhov dej no, koj yuav rov nqhis dua. Tiamsis cov dej uas kuv muab yuav ua rau tibneeg nyob mus ib txhis.’

Tus pojniam ntawd hais ntxiv tias: ‘Yawg hlob, thov koj muab cov dej ntawd rau kuv haus! Kuv thiaj yuav tsis nqhis thiab yuav tsis tau tuaj nqa dej ntawm no lawm.’

Tus pojniam ntawd xav tias Yexus hais txog cov dej tiag tiag. Tiamsis Yexus hais txog qhov tseeb ntawm Vajtswv thiab Vajtswv lub nceeg vaj. Qhov tseeb ntawd zoo ib yam li cov dej uas cawm txojsia. Qhov tseeb ntawd yuav pab kom tibneeg tau txojsia ntev mus ib txhis.

Yexus thiaj hais rau tus pojniam tias: ‘Mus hu koj tus txiv tuaj ntawm no.’

Tus pojniam ntawd teb tias: ‘Kuv tsis muaj txiv.’

Yexus hais tias: ‘Muaj tseeb li koj hais. Koj twb muaj tsib tug txiv lawm, thiab tus txivneej uas koj nrog nyob tamsim no kuj tsis yog koj tus txiv thiab.’

Yexus cov lus ntawd ua rau tus pojniam xav tsis thoob li, rau qhov tej uas Yexus hais ntawd muaj tseeb tiag. Ua li cas Yexus thiaj paub tej ntawd? Yexus paub tej ntawd rau qhov Yexus yog tus uas Vajtswv tau cog lus tseg tias Vajtswv yuav txib los. Vajtswv yog tus qhia tej ntawd rau Yexus paub. Lub sijhawm ntawd Yexus cov thwjtim txawm rov los txog. Lawv xav tsis thoob li, rau qhov Yexus tabtom nrog ib tug pojniam Xamali tham.

Peb kawm tau dabtsi los ntawm tej no? Tej no qhia tias Yexus ua zoo rau txhua haiv neeg huvsi. Peb yuav tsum ua zoo rau txhua haiv neeg thiab. Peb yuav tsum tsis txhob xav phem txog lwm haiv neeg. Yexus xav kom txhua haiv neeg paub qhov tseeb kom lawv thiaj li tau txojsia ntev mus ib txhis. Yog li ntawd, peb yuav tsum xav pab kom tibneeg paub qhov tseeb thiab.

Yauhas 4:5-43; 17:3.Cov lus nug

 • Vim li cas Yexus ho los rau ntawm ib lub qhov dej hauv Xamali, thiab nws tabtom hais li cas rau tus pojniam uas tuaj nqa dej?
 • Thaum Yexus nrog tus pojniam hais lus, ua li cas tus pojniam xav tsis thoob li? Yexus hais li cas rau nws? Thiab vim li cas Yexus ho hais li ntawd?
 • Tus pojniam xav tias Yexus hais txog cov dej twg, thiab cov dej uas Yexus hais txog ntawd yog dabtsi tiag?
 • Vim li cas tus pojniam xav tsis thoob li thaum Yexus hais txog tus pojniam ntawd lub neej, thiab leejtwg qhia tej ntawd rau Yexus paub?
 • Peb kawm tau dabtsi los ntawm zaj no?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Yauhas 4:5-43.

  Zoo ib yam li Yexus, peb yuav tsum xav li cas txog cov muaj cov pluag thiab lwm haiv neeg? (Yauhas 4:9; 1 Khaulee 9:22; 1 Timaute 2:3, 4; Titau 2:11)

  Ib tug neeg uas los ua Yexus tus thwjtim yuav tau dabtsi ntawm sab kev ntseeg? (Yauhas 4:14; Yaxaya 58:11; 2 Khaulee 4:16)

  Tus pojniam Xamali mob siab mus qhia lwm tus txog tej uas nws tau kawm. Peb yuav qhia tias peb nco txiaj ntsig ib yam li nws li cas? (Yauhas 4:7, 28; Mathai 6:33; Luka 10:40-42)