Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 89: Yexus Ntiab Cov Neeg Ua Luam Hauv Lub Tuam Tsev

Zaj 89: Yexus Ntiab Cov Neeg Ua Luam Hauv Lub Tuam Tsev

KOJ puas pom Yexus hauv daim duab no? Zoo li Yexus npau taws kawg li, puas yog? Vim li cas Yexus npau taws ua luaj? Yexus npau taws rau qhov cov txivneej uas tuaj ntawm Vajtswv lub tuam tsev hauv Yeluxalees no yog neeg siab hlob. Lawv ua lag ua luam kom lawv tau nyiaj ntau heev los ntawm cov tibneeg uas tuaj pe hawm Vajtswv.

Yexus muab cov neeg ua luam tej rooj ntxeev pes hlo

Koj puas pom tej nyuj, tej yaj thiab tej nquab nyob hauv daim duab no? Cov txivneej tuaj muag cov tsiaj no hauv lub tuam tsev kiag. Vim li cas lawv ho ua li ntawd? Twb yog cov Yixayee yuav tsum tau tej tsiaj thiab tej noog los ua kevcai xyeem rau Vajtswv.

Vajtswv txoj kevcai tau hais tias thaum ib tug Yixayee ua txhaum, nws yuav tsum muab tsiaj xyeem rau Vajtswv. Cov Yixayee kuj muab tsiaj xyeem rau Vajtswv rau lwm lub sijhawm thiab. Tiamsis lawv yuav muab tej tsiaj ntawd qhovtwg los?

Cov Yixayee uas yug tsiaj thiab yug noog muab lawv cov tsiaj ntawd xyeem los tau. Tiamsis coob leej tsis yug tsiaj thiab tsis yug noog. Tsis tas li ntawd, muaj dua lwm cov Yixayee nyob deb heev ntawm Yeluxalees. Lawv thiaj coj tsis tau lawv tej tsiaj nrog lawv tuaj. Yog li ntawd, thaum cov tibneeg tuaj txog ntawm lub tuam tsev, lawv mam yuav tej tsiaj uas lawv xav muab xyeem rau Vajtswv. Tiamsis cov txivneej ua luam muab tej tsiaj no muag kim dhau lawm. Lawv muag tsis ncaj rau cov tibneeg. Tsis tas li ntawd xwb, tsis tsim nyog lawv coj cov tsiaj no tuaj muag rau ntawm Vajtswv lub tuam tsev.

Twb yog vim li ntawd, Yexus thiaj npau taws ua luaj. Yog li ntawd, nws thiaj muab lawv tej rooj ntxeev pes hlo, thiab lawv tej nyiaj dhia tas rau ub rau no. Nws muab hlua ua ib rab nplawm lawv tej tsiaj tawm hauv lub tuam tsev mus. Yexus hais rau cov txivneej uas muag nquab tias: ‘Coj tej no tawm mus! Tsis txhob muab kuv Txiv lub tsev ua qhov chaw ua lag ua luam.’

Yexus cov thwjtim muaj ib txhia nrog nws tuaj ntawm lub tuam tsev. Lawv xav tsis thoob li thaum lawv pom tej uas Yexus ua. Ces lawv txawm nco dheev tias Vajtswv Txojlus twb hais tseg txog Vajtswv tus Tub tias: ‘Nws yuav mob siab rau Vajtswv lub tsev, ib yam li hluavtaws kub hauv nws lub siab.’

Thaum Yexus tuaj ua Kevcai Hla Dhau hauv Yeluxalees, nws ua ntau yam txujci. Tom qab ntawd, Yexus tawm hauv Yudia rov mus rau lub xeev Kalilais. Thaum Yexus mus, nws taug txojkev uas hla lub xeev Xamali. Cia peb kawm saib tau muaj li cas hauv Xamali.

Yauhas 2:13-25; 4:3, 4.Cov lus nug

  • Vim li cas lawv coj tsiaj tuaj muag hauv lub tuam tsev?
  • Vim li cas Yexus npau taws ua luaj?
  • Zoo li koj pom hauv daim duab, Yexus tabtom ua dabtsi, thiab nws hais li cas rau cov txivneej muag nquab?
  • Thaum Yexus cov thwjtim pom tej yam uas nws ua, lawv nco txog dabtsi?
  • Thaum Yexus rov qab mus pem lub xeev Kalilais, nws hla lub xeev twg mus?

Muaj lus nug ntxiv

  • Nyeem Yauhas 2:13-25.

    Yexus npau taws kawg li thaum cov txivneej tuaj ua luam hauv lub tuam tsev. Puas zoo rau peb ua luam hauv lub Tsev Nceeg Vaj? (Yauhas 2:15, 16; 1 Khaulee 10:24, 31-33)