Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 88: Yauhas Muab Yexus Ua Kevcai Raus Dej

Zaj 88: Yauhas Muab Yexus Ua Kevcai Raus Dej

HAUV daim duab no, koj puas pom tus nquab uas yuav los tsaws saum tus txivneej taubhau? Tus txivneej no yog Yexus. Nws muaj li 30 xyoo lawm. Tus txivneej uas nrog Yexus nyob ntawd yog Yauhas. Peb twb kawm mentsis txog Yauhas lawm. Koj puas nco qab tau muaj li cas thaum Maivliag mus saib Elixanpe? Tus menyuam hauv Elixanpe plab nti cuag dabtsi zoo siab heev. Tus menyuam ntawd twb yog Yauhas ntag. Tiamsis hauv daim duab no, Yauhas thiab Yexus tabtom ua dabtsi?

Yexus ua kevcai raus dej

Yauhas nyuam qhuav muab Yexus raus rau hauv tus Dej Yaladee. Kevcai raus dej yog dabtsi? Thaum ib tug twg ua kevcai raus dej, yuav tsum muab tag nrho nws lub cev raus rau hauv dej, ces mam li tsa nws sawv rov qab los. Yauhas yog tus uas muab tibneeg ua kevcai raus dej. Vim li cas Yauhas ho muab Yexus ua kevcai raus dej?

Yauhas muab Yexus ua kevcai raus dej rau qhov Yexus hais kom nws ua li ntawd. Cov tibneeg uas tuaj hais kom Yauhas muab lawv ua kevcai raus dej, yog cov uas xav tso lawv tej kev phem tseg. Tiamsis Yexus puas tau ua ib qho phem li? Yexus tsis tau ua phem li, rau qhov nws yog Vajtswv tus Tub uas los saum ntuj ceeb tsheej los. Yog li ntawd, Yexus ua kevcai raus dej ua dabtsi? Cia peb kawm saib yog vim li cas.

Ua ntej Yexus tuaj cuag Yauhas ntawm no, nws yog ib tug kws ntoo. Ib tug kws ntoo yog ib tug neeg uas muab ntoo los txua ua rooj ua tog. Yauxej yog ib tug kws ntoo, nws thiaj qhia kom Yexus ua ib tug kws ntoo thiab. Tiamsis Yehauvas tsis yog txib nws tus Tub los hauv ntiajteb los ua ib tug kws ntoo. Yehauvas muab ib txoj haujlwm tseem ceeb heev rau Yexus ua. Zaum no txog caij rau Yexus pib ua tes haujlwm ntawd lawm. Yog li ntawd, Yexus thiaj mus hais kom Yauhas muab nws ua kevcai raus dej. Qhov no qhia tias nws xav ua raws li nws Txiv lub siab nyiam. Vajtswv puas pom zoo rau nws ua li no?

Vajtswv yeej pom zoo nws ua li ntawd. Peb paub li no rau qhov tom qab Yexus sawv hauv dej los txawm muaj ib lub suab hais saum ntuj ceeb tsheej tuaj tias: ‘Tus no yog kuv tus Tub, tus uas kuv txaus siab rau.’ Tsis tas li ntawd xwb, zoo li ntuj ceeb tsheej txawm qheb plho thiab tus nquab no thiaj los tsaws rau saum Yexus. Tiamsis tsis yog ib tug nquab tiag tiag. Tsuas zoo li tus nquab xwb. Tiag tiag yog Vajtswv tus plig dawb huv.

Tom qab ntawd, muaj ntau yam uas Yexus yuav tau ua tib zoo xav txog. Nws thiaj mus tom ib qho chaw tsis muaj neeg nyob tau 40 hnub. Thaum ntawd Xatas los rau ntawm nws. Xatas sim Yexus peb zaug kom nws hla Vajtswv txoj kevcai. Tiamsis Yexus tsis kam ua li nws hais.

Tom qab ntawd, Yexus rov qab los thiab nws ntsib ib co txivneej. Cov txivneej ntawd tau los ua nws thawj cov thwjtim. Cov thwjtim yog cov uas raws nws qab. Nws cov thwjtim ib txhia npe hu ua: Anru, Petus (lossis Ximoos), Fili thiab Nathana-ee (lossis Npathaulaumai). Tom qab ntawd, Yexus thiab nws cov thwjtim tshiab mus rau lub xeev Kalilais. Hauv Kalilais, lawv mus rau ntawm lub zos Khana, uas yog Nathana-ee lub zos. Nyob hauv Khana, Yexus mus koom ib rooj tshoob loj heev. Koj puas paub nws ua dabtsi thaum nws mus koom rooj tshoob ntawd? Nws muab dej hloov ua cawv txiv hmab. Qhov no yog thawj qhov txujci uas Yexus tau ua.

Mathai 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Malakau 6:3; Yauhas 1:29-51; 2:1-12.Cov lus nug

 • Ob tug txivneej hauv daim duab yog leejtwg?
 • Kevcai raus dej yog dabtsi?
 • Yauhas muab cov neeg zoo li cas ua kevcai raus dej xwb?
 • Vim li cas Yexus hais kom Yauhas muab nws ua kevcai raus dej?
 • Vajtswv qhia li cas tias Nws txaus siab rau qhov uas Yexus ua kevcai raus dej?
 • Thaum Yexus mus rau ntawm ib qho chaw tsis muaj neeg nyob tau 40 hnub, tau muaj li cas rau nws?
 • Leejtwg tau los ua Yexus thawj cov thwjtim, thiab Yexus thawj qhov txujci yog dabtsi?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Mathai 3:13-17.

  Zoo ib yam li Yexus, cov tseem Khixatia yuav tsum tau ua dabtsi? (Ntawv Nkauj 40:7, 8; Mathai 28:19, 20; Luka 3:21, 22)

 • Nyeem Mathai 4:1-11.

  Yexus txawj piav Vajtswv Txojlus kawg li. Qhov no txhawb kom peb rau siab ntso kawm phau Vajlugkub li cas? (Mathai 4:5-7; 2 Petus 3:17, 18; 1 Yauhas 4:1, NW)

 • Nyeem Yauhas 1:29-51.

  Yauhas, tus uas coj neeg ua kevcai raus dej, qhia kom nws cov thwjtim mus koom nrog leejtwg, thiab niaj hnub no peb yuav xyaum Yauhas li cas? (Yauhas 1:29, 35, 36; 3:30; Mathai 23:10)

 • Nyeem Yauhas 2:1-12.

  Thawj qhov txujci uas Yexus tau ua, qhia li cas tias Yehauvas yeej muab tej yam zoo pub rau Nws cov tub qhe? (Yauhas 2:9, 10; Ntawv Nkauj 84:11; Yakaunpau 1:17)