Cov neeg txawj saib hnub qub

HAUV daim duab no, tus txivneej tabtom taw tes rau dabtsi? Nws taw tes rau ib lub hnub qub ci ci. Cov txivneej hauv daim duab no, nyob rau Sab Hnub Tuaj. Lawv yog cov neeg txawj saib hnub qub. Lawv ntseeg tias lub hnub qub uas tawm tuaj tshiab no yuav coj lawv kev mus rau ntawm ib tug neeg tseem ceeb heev.

Thaum cov txivneej no mus txog hauv Yeluxalees, lawv nug tias: ‘Tus uas yug los ua vajntxwv kav cov Yudai nyob rau qhovtwg?’ Cov “Yudai” thiab cov neeg Yixayee yog tib haiv neeg xwb. Cov txivneej hais ntxiv tias: ‘Thaum peb tseem nyob Sab Hnub Tuaj, peb pom tus menyuam ntawd lub hnub qub, peb thiaj li tuaj hawm nws.’

Helauj yog tus vajntxwv kav Yeluxalees. Thaum nws hnov txog tej uas lawv hais ntawd, nws nyuaj siab kawg li. Nws tsis xav kom lwm tus txeeb ua vajntxwv. Yog li ntawd, nws thiaj hu cov thawj ntawm cov pov thawj los cuag nws. Nws nug lawv tias: ‘Tus vajntxwv ntawd yuav yug rau qhovtwg?’ Lawv teb nws tias: ‘Vajtswv Txojlus qhia tias nws yuav yug hauv Npelehee.’

Tom qab ntawd, Helauj thiaj hu cov neeg txawj saib hnub qub los cuag nws. Nws hais rau lawv tias: ‘Mus nrhiav tus menyuam ntawd. Thaum nej nrhiav tau nws, ces los qhia rau kuv paub. Kuv xav mus hawm nws thiab.’ Tiamsis tiag tiag Helauj xav muab nws tua pov tseg xwb!

Thaum cov txivneej tawm ntawm Yeluxalees mus, ces lub hnub qub rov qab tawm tuaj. Lub hnub qub ntawd coj lawv kev mus rau ntawm qhov chaw uas tus menyuam ntawd nyob hauv Npelehee. Thaum cov txivneej ntawd mus rau hauv lub tsev, lawv pom Maivliag thiab Yexus. Ces lawv txawm muab khoom pub rau Yexus. Tom qab ntawd, Yehauvas ceeb toom cov txivneej ntawd hauv npau suav, kom txhob rov mus cuag Helauj. Lawv thiaj mus dua lwm txojkev mus tsev lawm.

Thaum Helauj paub tias cov neeg txawj saib hnub qub twb rov mus tsev lawm, nws npau taws kawg li. Nws thiaj txib neeg mus muab cov menyuam tub hauv Npelehee uas muaj ob xyoos rov hauv tua pov tseg huv tibsi. Tiamsis Yehauvas twb qhia hauv npau suav ceeb toom rau Yauxej ua ntej lawm. Yauxej thiaj coj nws tsev neeg khiav mus nram Iyi tebchaws. Tom qab no, thaum Yauxej paub tias Helauj tuag lawm, nws mam coj Maivliag thiab Yexus rov mus nyob hauv Naxale. Ces Yexus loj hlob hauv lub moos no.

Leejtwg ua lub hnub qub tshiab ntawd tawm tuaj? Koj puas nco qab lub hnub qub ntawd xub coj cov txivneej mus rau qhovtwg? Lub hnub qub ntawd coj lawv mus rau hauv Yeluxalees. Xatas uas yog Ntxwg Nyoog xav muab Vajtswv tus Tub tua pov tseg. Xatas twb paub lawm tias Vajntxwv Helauj yuav nrhiav kev los tua Yexus. Yog li ntawd, Xatas yuav tsum yog tus uas ua lub hnub qub ntawd tawm tuaj xwb.

Mathai 2:1-23; Mikha 5:2.Cov lus nug

  • Cov txivneej hauv daim duab yog leejtwg, thiab vim li cas muaj ib tug tabtom taw tes rau lub hnub qub ci ci?
  • Vim li cas Vajntxwv Helauj nyuaj siab ua luaj, thiab nws hu kom leejtwg los cuag nws?
  • Lub hnub qub ci ci coj cov txivneej mus rau qhovtwg, thiab vim li cas lawv mus dua lwm txojkev mus tsev lawm?
  • Helauj txib neeg mus ua dabtsi, thiab yog vim li cas?
  • Yehauvas qhia kom Yauxej ua dabtsi?
  • Leejtwg ua lub hnub qub tshiab ntawd tawm tuaj, thiab yog vim li cas?

Muaj lus nug ntxiv

  • Nyeem Mathai 2:1-23.

    Thaum cov neeg txawj saib hnub qub tuaj saib Yexus, nws muaj pes tsawg xyoo lawm, thiab nws nyob qhovtwg? (Mathai 2:1, 11, 16)