Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 85: Yexus Yug Hauv Lub Nkuaj Nyug

Zaj 85: Yexus Yug Hauv Lub Nkuaj Nyug

KOJ puas paub tus menyuam mos hauv daim duab no yog leejtwg? Nws yog Yexus. Maivliag nyuam qhuav yug tau nws hauv lub nkuaj nyug no. Lub nkuaj nyug yog qhov chaw uas luag ua rau tsiaj nyob. Maivliag muab Yexus tso pw rau hauv lub dab zaub. Lub dab zaub yog qhov chaw uas nees luav thiab lwm yam tsiaj noj zaub. Tiamsis vim li cas Maivliag thiab Yauxej nrog cov tsiaj nyob ntawm no? Ua cas yuav txawv ua luaj!

Cia peb kawm saib ua li cas nkawd tuaj ntawm no. Xixa Aukata yog tus uas kav Loos tebchaws. Nws tau tsa ib txoj kevcai kom txhua tus nyias rov mus sau npe rau hauv nyias lub moos, kom thiaj muaj npe rau hauv ib phau ntawv. Yauxej yug hauv lub moos Npelehee. Tiamsis thaum Maivliag nkawd mus txog hauv Npelehee, tsis muaj chaw so qhovtwg li. Nkawd thiaj los so nrog cov tsiaj hauv lub nkuaj nyug no. Hnub ntawd yog hnub uas Maivliag yug tau Yexus! Tiamsis, zoo li koj pom hauv daim duab no, tus menyuam mos kuj noj qab nyob zoo thiab.

Yaujxej, Mailiag, thiab tus me mos ab Yexus

Koj puas pom cov neeg yug yaj tabtom tuaj saib Yexus? Hmo ntawd lawv nyob tom teb zov lawv cov yaj. Ces Vajtswv tus tubtxib saum ntuj txawm tshwm plaws rau lawv pom. Tus tubtxib saum ntuj ntawd muaj hwjchim ci ntsa iab. Cov neeg yug yaj ntshai heev. Tiamsis tus tubtxib saum ntuj hais rau lawv tias: ‘Tsis txhob ntshai! Kuv coj txoj xov zoo los qhia rau nej. Hnub no Khetos, uas yog tus Tswv, twb yug los hauv Npelehee lawm. Nws yuav cawm kom tibneeg dim! Nej yuav pom tus menyuam mos qhwv khaubncaws thiab pw hauv lub dab zaub.’ Tamsim ntawd txawm muaj ib pab tubtxib saum ntuj los nrog nws hu nkauj qhuas Vajtswv. Tom qab ntawd, cov neeg yug yaj maj nroos mus nrhiav Yexus. Ces lawv thiaj nrhiav tau Yexus ntawm no.

Koj puas paub vim li cas Yexus ho tseem ceeb ua luaj? Koj puas paub nws yog leejtwg tiag tiag? Koj puas nco qab thawj zaj lus qhia hauv phau ntawv no? Peb tau kawm txog Vajtswv tus Tub hlob. Tus Tub ntawd tau nrog Yehauvas ua haujlwm tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb, thiab ib puas tsav yam huv tibsi. Yexus yog tus tub ntawd ntag!

Yehauvas tau muab nws tus Tub txojsia saum ntuj ceeb tsheej los tso rau hauv Maivliag. Ces Yexus txawm xeeb kiag ua ib tug menyuam mos hlob zuj zus hauv Maivliag plab, zoo ib yam li lwm tus menyuam uas hlob hauv nws niam lub plab. Tiamsis tus menyuam no yog Vajtswv tus Tub. Thaum kawg Yexus thiaj tau los yug rau hauv lub nkuaj nyug uas nyob hauv Npelehee no. Twb yog vim li ntawd, cov tubtxib saum ntuj thiaj zoo siab ua luaj. Lawv thiaj los qhia tibneeg tias Yexus yug los lawm!

Luka 2:1-20.Cov lus nug

 • Tus menyuam mos hauv daim duab yog leejtwg, thiab Maivliag muab nws tso pw qhovtwg?
 • Vim li cas Maivliag yug Yexus hauv lub nkuaj nyug?
 • Nyob hauv daim duab, cov neeg uas tabtom nkag los rau hauv lub nkuaj nyug yog leejtwg, thiab ib tug tubtxib saum ntuj tau hais li cas rau lawv?
 • Vim li cas Yexus tseem ceeb ua luaj?
 • Vim li cas thiaj hu tau Yexus ua Vajtswv tus Tub?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Luka 2:1-20.

  Xixa Aukata muaj feem li cas nrog zaj lus faj lem txog Yexus hnub yug? (Luka 2:1-4; Mikha 5:2)

  Ib tug neeg yuav tsum ua li cas Vajtswv thiaj txaus siab rau nws? (Luka 2:14; Mathai 16:24; Yauhas 17:3; Tubtxib Tes Haujlwm 3:19; Henplais 11:6)

  Cov neeg yug yaj zoo siab heev thaum tus Cawmseej yug los. Vim li cas Vajtswv cov tub qhe nimno yuav tsum yimhuab zoo siab? (Luka 2:10, 11; Efexau 3:8, 9; Qhia Tshwm 11:15; 14:6)