Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 84: Ib Tug Tubtxib Saum Ntuj Los Saib Maivliag

Zaj 84: Ib Tug Tubtxib Saum Ntuj Los Saib Maivliag

TUS pojniam zoo zoo nkauj no yog leejtwg? Nws lub npe hu ua Maivliag. Nws yog ib tug ntxhais Yixayee uas nyob hauv lub moos Naxale. Vajtswv paub tias Maivliag yog ib tug neeg zoo heev. Twb yog vim li ntawd, Vajtswv thiaj txib nws tus tubtxib saum ntuj hu ua Kali-ee los saib Maivliag. Koj puas paub Kali-ee hais li cas rau Maivliag? Cia peb kawm saib nws hais li cas.

Kali-ee hais rau Maivliag tias: ‘Thov koj nyob kaj siab lug. Yehauvas txaus siab heev rau koj thiab nrog nraim koj.’ Maivliag tsis tau pom Kali-ee dua ib zaug li. Maivliag nyuaj siab rau qhov nws tsis to taub tej uas Kali-ee hais. Kali-ee thiaj hais kom Miavliag tsis txhob nyuaj siab.

Maivliag

Kali-ee hais tias: ‘Maivliag, tsis txhob ntshai. Yehauvas txaus siab heev rau koj. Twb yog vim li ntawd, nws yuav foom koob hmoov rau koj. Tsis ntev no koj yuav muaj ib tug menyuam. Koj yuav tsum muab nws hu ua Yexus.’

Kali-ee hais ntxiv tias: ‘Tus menyuam no yuav ua tus loj, thiab yuav muab nws hu ua Vajtswv tus uas Loj Dua Ntais tus Tub. Yehauvas yuav tsa nws ua vajntxwv ib yam li Davi. Tiamsis Yexus yuav ua vajntxwv mus ib txhis, thiab nws lub nceeg vaj yuav tsis muaj hnub kawg li!’

Maivliag nug tias: ‘Yuav ua li cas muaj tau li ntawd? Kuv twb tsis tau muaj txiv. Kuv tsis tau nrog ib tug txivneej nyob li. Yog li ntawd, kuv yuav ua li cas muaj tau menyuam?’

Kali-ee teb tias: ‘Vajtswv lub hwjchim yuav los rau saum koj. Yog li ntawd, thiaj yuav muab tus menyuam hu ua Vajtswv tus Tub.’ Ces nws qhia ntxiv rau Maivliag tias: ‘Koj puas nco qab Elixanpe tus uas txheeb ze koj? Tibneeg hais tias nws laus dhau lawm muaj tsis taus menyuam. Tiamsis tsis ntev no nws yuav tau ib tug metub. Yog li ntawd, tsis muaj ib yam uas Vajtswv yuav ua tsis tau li.’

Tamsim ntawd Maivliag hais tias: ‘Kuv yog Yehauvas tus nkauj qhev! Thov kom muaj raws li koj tau hais rau kuv.’ Ces tus tubtxib saum ntuj txawm mus lawm.

Maivliag txawm maj nroos mus saib Elixanpe. Thaum Elixanpe hnov dheev Maivliag lub suab, Elixanpe tus menyuam hauv plab txawm nti cuag dabtsi zoo siab heev. Elixanpe txawm tau Vajtswv tus plig dawb huv, thiab nws hais rau Maivliag tias: ‘Koj yog tus tau koob hmoov ntau tshaj txhua tus pojniam huv tibsi.’ Maivliag nrog Elixanpe nyob yuav luag tau peb lub hlis, ces nws mam rov qab mus pem Naxale.

Muaj ib tug txivneej hu ua Yauxej twb xub qhaib Maivliag lawm. Thaum Yauxej paub tias Maivliag muaj menyuam lawm, nws tsis xav yuav Maivliag ua pojniam. Tiamsis Vajtswv tus tubtxib saum ntuj hais rau Yauxej tias: ‘Tsis txhob ntshai mus coj Maivliag los ua koj pojniam, rau qhov twb yog Vajtswv pub tus tub ntawd rau nws.’ Yog li ntawd, Maivliag thiab Yauxej thiaj sib yuav. Nkawd tos mus txog thaum Yexus yug los.

Luka 1:26-56; Mathai 1:18-25.Cov lus nug

 • Tus pojniam hauv daim duab yog leejtwg?
 • Kali-ee hais li cas rau Maivliag?
 • Maivliag tsis tau nrog ib tug txivneej nyob li, tiamsis Kali-ee piav li cas tias Maivliag yuav muaj tau ib tug menyuam?
 • Thaum Maivliag mus saib Elixanpe tau muaj li cas?
 • Thaum Yauxej paub tias Maivliag muaj menyuam lawm nws xav li cas xwb, tiamsis vim li cas nws ho hloov siab lawm?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Luka 1:26-56.

  Raws li Luka 1:35, thaum Maivliag xeeb Yexus rau hauv plab, ua li cas Yexus ho tsis muaj kev txhaum li Maivliag? (Hakai 2:11-13; Yauhas 6:69; Henplais 7:26; 10:5)

  Ua ntej Yexus yug los, luag twb hwm nws li cas lawm? (Luka 1:41-43)

  Niaj hnub no, thaum cov Khixatia tau txais ib txoj haujlwm hauv lub koom haum, lawv yuav tsum xyaum Maivliag li cas? (Luka 1:38, 46-49; 17:10; Paj Lug 11:2)

 • Nyeem Mathai 1:18-25.

  Lub npe Emanu-ee txhais tias: “Vajtswv nrog nraim peb.” Txawm tias lawv tsis muab Yexus tis npe hu ua Emanu-ee los, Yexus tau coj raws li lub npe ntawd li cas? (Mathai 1:22, 23; Yauhas 14:8-10; Henplais 1:1-3)