Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 100: Yexus Nyob Hauv Lub Vaj

Zaj 100: Yexus Nyob Hauv Lub Vaj

TOM QAB Yexus thiab nws cov tubtxib tawm hauv chav tsev uas nyob sab saud, lawv mus rau ntawm lub vaj Kexemane. Lawv twb tuaj rau ntawm lub vaj no ntau zaus lawm. Yexus hais kom nws cov tubtxib thov Vajtswv thiab txhob tsaug zog. Ces Yexus txawm mus tom ntej mentsis, thiab nws txhos caug ntua khoov ti nkaus hauv av thov Vajtswv.

Tom qab ntawd, Yexus rov qab los ntawm nws cov tubtxib. Koj puas paub lawv tabtom ua dabtsi? Lawv tsaug zog lawm! Yexus twb hais rau lawv peb zaug lawm tias, kom lawv yuav tsum tsis txhob tsaug zog. Tiamsis txhua zaus uas nws rov qab los, nws pom lawv tsaug zog tas. Zaum kawg uas Yexus rov qab los ntawm lawv, nws hais tias: ‘Ua cas nej tseem tsaug taus zog rau lub sijhawm zoo li no? Twb txog sijhawm uas kuv raug muab cob rau kuv cov yeeb ncuab lawm.’

Tamsim ntawd lawv txawm hnov ib co neeg coob coob tuaj. Saib maj! Cov neeg ntawd coj ntaj thiab coj qws tuaj! Lawv taws teeb taws tsau lam lug tuaj. Thaum lawv tuaj txog, muaj ib tug txawm los rau ntawm Yexus. Nws nwj kiag Yexus zoo li koj pom hauv daim duab no. Tus txivneej no yog Yudas Ikhali-au ntag! Vim li cas Yudas thiaj li nwj Yexus?

Yudas ntxeev siab rau Yexus

Yexus nug tias: ‘Yudas, vim li cas koj thiaj nwj kuv? Koj twb ntxeev siab rau kuv lawm ne.’ Qhov uas Yudas nwj Yexus ntawd qhia kom cov neeg paub tias Yexus yog tus twg, kom lawv thiaj ntes tau nws. Ces Yexus cov yeeb ncuab txawm los ntes kiag nws. Tiamsis Petus tsis xav kom lawv coj Yexus mus. Petus thiaj txwv lawv. Nws rho kiag ntaj los thiab tib ntag tus txivneej uas nyob ze ntawm nws. Rab ntaj tsis raug tus txivneej lub taubhau, tsuas txiav raug nws sab pob ntseg xis xwb. Tiamsis Yexus kov kiag tus txivneej ntawd lub pob ntseg zoo hlo lawm.

Yexus hais rau Petus tias: ‘Muab koj rab ntaj ntsaws cia hauv hnab. Koj tsis paub tias yog kuv xav thov kom kuv Txiv tso ntau txhiab leej tubtxib saum ntuj los cawm kuv, los yeej tau lov?’ Yexus yeej ua tau li ntawd! Tiamsis Yexus tsis thov kom Vajtswv tso cov tubtxib saum ntuj los cawm nws, vim nws paub tias twb txog sijhawm rau nws cov yeeb ncuab ntes nws mus lawm. Yog li ntawd, nws thiaj cia lawv coj nws mus. Cia peb kawm saib ua li cas rau Yexus lawm.

Mathai 26:36-56; Luka 22:39-53; Yauhas 18:1-12.Cov lus nug

 • Tom qab Yexus thiab nws cov tubtxib tawm hauv chav tsev uas nyob sab saud, lawv mus rau qhovtwg lawm, thiab Yexus hais kom lawv ua dabtsi?
 • Thaum Yexus rov los rau ntawm cov tubtxib, nws pom lawv tabtom ua dabtsi, thiab lawv ua li ntawd pes tsawg zaus?
 • Leejtwg tuaj rau hauv lub vaj, thiab zoo li peb pom hauv daim duab, Yudas Ikhali-au tau ua dabtsi?
 • Vim li cas Yudas ho nwj Yexus, thiab Petus ua li cas?
 • Yexus hais li cas rau Petus, thiab vim li cas Yexus ho tsis thov kom Vajtswv tso cov tubtxib saum ntuj los cawm nws?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Mathai 26:36-56.

  Yexus qhuab ntuas nws cov thwjtim li cas, thiab cov txwj laus Khixatia yuav xyaum Yexus li cas? (Mathai 20:25-28; 26:40, 41; Kalatia 5:17; Efexau 4:29, 31, 32)

  Yexus xav li cas txog txojkev siv tej cuab yeej los tua neeg? (Mathai 26:52; Luka 6:27, 28; Yauhas 18:36)

 • Nyeem Luka 22:39-53.

  Thaum muaj ib tug tubtxib saum ntuj tshwm los txhawb Yexus zog hauv lub vaj Kexemane, puas yog Yexus txojkev ntseeg yau heev lawm? Piav saib. (Luka 22:41-43; Yaxaya 49:8; Mathai 4:10, 11; Henplais 5:7)

 • Nyeem Yauhas 18:1-12.

  Yexus tiv thaiv nws cov thwjtim li cas, thiab peb kawm tau li cas los ntawm qhov no? (Yauhas 10:11, 12; 18:1, 6-9; Henplais 13:6; Yakaunpau 2:25)