Vajtswv txib nws tus tubtxib saum ntuj hu ua Kali-ee mus cuag ib tug ntxhais hluas uas zoo heev. Nws lub npe hu ua Maivliag. Kali-ee hais rau Maivliag tias Maivliag yuav muaj ib tug menyuam. Tus menyuam ntawd yuav tau ua vajntxwv kav mus ib txhis. Maivliag yug tus menyuam hauv lub nkuaj nyug. Nws lub npe hu ua Yexus. Cov neeg yug yaj tuaj saib Yexus ntawm no. Tom qab no, ib co txivneej nyob Sab Hnub Tuaj kuj tuaj saib Yexus thiab. Muaj ib lub hnub qub coj lawv kev. Peb yuav kawm tias leejtwg ua rau lawv pom lub hnub qub ntawd. Thiab peb yuav kawm saib Vajtswv cawm Yexus dim li cas ntawm cov neeg uas xav muab nws tua pov tseg.

Peb yuav kawm ntxiv tias thaum Yexus muaj 12 xyoos nws tau nrog cov uas qhia hauv lub tuam tsev tham. Ces 18 xyoo tom qab ntawd, Yexus ua kevcai raus dej. Nws pib mus tshaj tawm thiab qhia txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Vajtswv tau txib nws los hauv ntiajteb los ua tes haujlwm no. Yexus xaiv 12 tug txivneej los ua nws cov tubtxib, los pab nws ua tes haujlwm no.

Yexus kuj tau ua ntau yam txujci. Nws tau muab ob peb tug ntses me me thiab ob peb lub ncuav los pub rau ntau txhiab leej noj. Nws kho cov neeg muaj mob thiab tau tsa cov neeg tuag sawv rov qab los. Tom qab ntawd, peb yuav kawm txog hnub uas Yexus tuag. Peb yuav kawm tias Yexus raug tej yam zoo li cas thiab nws raug tua li cas. Yexus tshaj tawm txoj xov zoo tau peb xyoos thiab ib nrab xyoo. Tej keeb kwm hauv NTU 6 muaj li 34 xyoos ntau.

Yexus qhia cov tibneeg