Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 83: Yeluxalees Tus Ntsa Loog

Zaj 83: Yeluxalees Tus Ntsa Loog
Cov txivneej tabtom rov kho Yeluxalees tej ntsa loog

KOJ puas pom cov tibneeg tabtom ua haujlwm hauv daim duab no? Cov Yixayee rau siab ntso ua Yeluxalees tus ntsa loog kawg li. Twb tau 152 xyoos lawm, txij thaum Vajntxwv Nenpukhanexa rhuav tshem lub nroog Yeluxalees. Nenpukhanexa muab tus ntsa loog tsoo puam tsuaj tas thiab muab tej rooj loog hlawv kub hnyiab tag. Thaum cov Yixayee rov tim Npanpiloo los txog, lawv tsis kho tus ntsa loog.

Yog li ntawd, tau ntau xyoo cov Yixayee tsis muaj ntsa loog thaiv lawv lub nroog li. Qhov no ua rau cov tibneeg xav li cas xwb? Lawv nyob tsis muaj kev tso siab li, vim yoojyim heev rau lawv cov yeeb ncuab tuaj tua lawv. Tiamsis zaum no tus txivneej hauv daim duab no pab lawv ua tus ntsa loog. Nws lub npe hu ua Nehemi. Koj puas paub Nehemi yog leejtwg?

Nehemi yog ib tug neeg Yixayee. Nws nyob hauv lub nroog Xuxa, uas Maudekhai thiab Exathaw nkawd nyob. Nehemi ua haujlwm hauv vajntxwv lub tsev. Yog li ntawd, tej zaum Maudekhai thiab tus Poj Vajntxwv Exathaw yog nws ob tug phoojywg zoo. Phau Vajlugkub tsis qhia tias Nehemi ua haujlwm rau Exathaw tus txiv, Vajntxwv Ahaxu-ela. Tiamsis Nehemi ua haujlwm rau Vajntxwv Athaxawxi, uas yog tus vajntxwv tshiab tom qab Ahaxu-ela.

Koj puas nco qab Athaxawxi yog leejtwg? Nws yog tus vajntxwv zoo uas tau muab ntau yam khoom nyiaj txiag pub rau Exala coj mus tim Yeluxalees, mus kho Yehauvas lub tuam tsev kom zoo nkauj. Tiamsis thaum Exala mus txog nws tsis kho tus ntsa loog uas pob tas lawm. Cia peb kawm saib Nehemi tau los ua tes haujlwm no li cas.

Txij thaum Athaxawxi muab nyiaj rau Exala mus kho lub tuam tsev, twb tau 13 xyoos lawm. Zaum no Nehemi yog tus thawj ce cawv txiv hmab rau Vajntxwv Athaxawxi. Nws ce cawv rau vajntxwv haus, thiab saib xyuas tsam muaj neeg lom vajntxwv. Txoj haujlwm no tseem ceeb heev.

Muaj ib hnub Nehemi tus kwvtij Hanani thiab ib co neeg tuaj tim Yixayee tebchaws tuaj xyuas Nehemi. Lawv qhia nws txog tej teeb meem uas cov Yixayee raug. Lawv kuj hais tias tsis tau muaj neeg kho Yeluxalees tus ntsa loog uas pob tag lawm. Qhov ntawd ua rau Nehemi nyuaj siab heev. Nws thiaj thov Yehauvas txog qhov ntawd.

Muaj ib hnub vajntxwv pom tias Nehemi nyuaj siab heev. Vajntxwv thiaj nug nws tias: ‘Vim li cas zoo li koj nyuaj siab ua luaj?’ Nehemi qhia rau vajntxwv tias, twb yog vim Yeluxalees tus ntsa loog raug puam tsuaj tas lawm. Vajntxwv nug nws tias: ‘Koj xav tau dabtsi?’

Nehemi qhia lawv ua tus ntsa loog

Nehemi hais rau vajntxwv tias: ‘Thov koj cia kuv mus tim Yeluxalees, mus kho tus ntsa loog dua tshiab.’ Vajntxwv Athaxawxi siab zoo heev. Nws thiaj cia Nehemi mus tim Yeluxalees. Vajntxwv tseem pab ntoo rau lawv ua tes haujlwm ntawd thiab. Tsis ntev tom qab Nehemi mus txog tim Yeluxalees, nws qhia cov tibneeg txog tej uas nws npaj siab yuav ua. Lawv kuj nyiam li nws hais thiab. Lawv thiaj hais tias: ‘Cia peb ua kiag.’

Thaum cov Yixayee tej yeeb ncuab pom lawv ua tus ntsa loog, cov yeeb ncuab hais tias: ‘Cia peb mus tua lawv kom lawv tsis txhob ua ntxiv lawm.’ Tiamsis thaum Nehemi hnov txog qhov no, nws muab ntaj muab hmuv rau cov tibneeg uas ua haujlwm. Nws hais rau lawv tias: ‘Txhob ntshai peb cov yeeb ncuab. Tiv thaiv nej tej kwvtij, tej pojniam menyuam, thiab nej tej vaj tse.’

Cov tibneeg ua siab tawv qhawv. Lawv tuav rawv tej ntaj tej hmuv, nruab hnub hmo ntuj, thiab lawv ua haujlwm tsis tseg li. Yog li ntawd, lawv ua tau 52 hnub xwb, tus ntsa loog tiav tag nrho. Zaum no cov tibneeg nyob tso siab lug rau hauv lub nroog lawm. Nehemi thiab Exala qhia Vajtswv txoj kevcai rau cov tibneeg, mas lawv zoo siab kawg li.

Tiamsis Yeluxalees tsis zoo li lub sijhawm ua ntej cov Yixayee raug coj mus tim Npanpiloo lawm. Zaum no Pawxia tus vajntxwv kav cov tibneeg lawm, thiab lawv yuav tsum ua raws li nws hais. Tiamsis Yehauvas twb cog lus tias nws yuav tsa ib tug vajntxwv tshiab. Ces tus vajntxwv tshiab no yuav pab kom cov tibneeg muaj kev thaj yeeb. Tus vajntxwv no yog leejtwg? Nws yuav pab kom muaj kev thaj yeeb hauv lub ntiajteb no li cas? Muaj li 450 xyoo tom qab no, cov tibneeg mam li paub ntxiv txog tus vajntxwv ntawd. Yuav muaj ib tug menyuam tseem ceeb heev yug los. Peb tseem yuav kawm ntxiv txog qhov no.

Nehemi tshooj 1 txog 6.Cov lus nug

 • Tau ntau xyoo cov Yixayee tsis muaj ntsa loog thaiv lawv lub nroog li. Qhov no ua rau cov tibneeg xav li cas xwb?
 • Nehemi yog leejtwg?
 • Nehemi txoj haujlwm yog dabtsi, thiab vim li cas txoj haujlwm no tseem ceeb heev?
 • Vim li cas Nehemi thiaj nyuaj siab, thiab nws hais li cas rau vajntxwv?
 • Vajntxwv Athaxawxi siab zoo heev, nws thiaj pab Nehemi li cas?
 • Nehemi pab cov Yixayee li cas, lawv cov yeeb ncuab thiaj txwv tsis tau lawv ua tus ntsa loog?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Nehemi 1:4-6 thiab 2:1-20.

  Nehemi nrhiav kev pab los ntawm Yehauvas li cas? (Nehemi 2:4, 5; Loos 12:12; 1 Petus 4:7)

 • Nyeem Nehemi 3:3-5.

  Cov txwj laus thiab cov tub leg num kawm tau li cas los ntawm cov Thekhau-a thiab “cov uas ua hlob”? (Nehemi 3:5, 27; 2 Thexalaunika 3:7-10; 1 Petus 5:5)

 • Nyeem Nehemi 4:1-23.

  Txawm tias cov Yixayee tej yeeb ncuab tawm tsam lawv heev los, dabtsi pab kom lawv ua tus ntsa loog tiav? (Nehemi 4:6, 8, 9; Ntawv Nkauj 50:15; Yaxaya 65:13, 14)

  Niaj hnub nimno, tej yam uas cov Yixayee ua txhawb tau peb li cas?

 • Nyeem Nehemi 6:15.

  Tom qab ob lub hlis xwb, cov Yixayee ua Yeluxalees tus ntsa loog tiav kiag. Tej no qhia tias kev ntseeg pab tau peb li cas? (Ntawv Nkauj 56:3, 4; Mathai 17:20; 19:26)