Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 82: Maudekhai Thiab Exathaw

Zaj 82: Maudekhai Thiab Exathaw

CIA peb kawm saib tau muaj li cas ob peb xyoos ua ntej Exala mus tim Yeluxalees. Hauv Pawxia lub nceeg vaj, Maudekhai thiab Exathaw yog ob tug neeg Yixayee uas tseem ceeb tshaj. Exathaw yog tus poj vajntxwv. Maudekhai, uas yog Exathaw tus nus kwvtij, yog tus nom uas yau vajntxwv xwb. Cia peb kawm saib ua cas thiaj muaj tau li ntawd.

Thaum Exathaw tseem yau nws niam nws txiv tuag lawm. Maudekhai thiaj tu nws hlob. Pawxia tus vajntxwv hu ua Ahaxu-ela muaj ib lub tsev nyob rau hauv lub nroog Xuxa. Maudekhai yog vajntxwv ib tug tub qhe. Muaj ib hnub vajntxwv tus pojniam Vasati tsis mloog vajntxwv lus. Yog li ntawd, nws thiaj xaiv ib tug pojniam tshiab los ua poj vajntxwv. Koj puas paub vajntxwv xaiv leejtwg? Nws tau xaiv tus ntxhais hluas Exathaw uas zoo nkauj heev.

Hamas npau taws heev rau Maudekhai

Hauv daim duab no, koj puas pom tus neeg khav theeb uas sawvdaws tabtom khoov hawm? Tus txivneej no yog Hamas. Nws yog ib tug neeg tseem ceeb heev hauv Pawxia. Hamas xav kom Maudekhai khoov hawm nws thiab. Koj puas pom Maudekhai nyob hauv daim duab no? Maudekhai tsis kam khoov hawm Hamas. Maudekhai xav tias tsis tsim nyog khoov hawm ib tug neeg phem li ntawd. Qhov no ua rau Hamas npau taws heev. Nws thiaj npaj tswvyim ua li no.

Hamas dag rau vajntxwv txog cov Yixayee tias: ‘Lawv yog ib co neeg phem uas tsis mloog koj tej kevcai. Tsim nyog muab lawv tua pov tseg.’ Ahaxu-ela tsis paub tias nws tus pojniam Exathaw yog neeg Yixayee. Nws thiaj ua li Hamas hais. Nws tsa ib txoj kevcai los muab cov Yixayee tua huv tibsi. Lawv teem ib hnub los mus ua li ntawd.

Thaum Maudekhai hnov txog txoj kevcai ntawd, nws ntxhov siab kawg li. Nws xa xov mus rau Exathaw tias: ‘Koj yuav tsum mus hais vajntxwv, thiab thov kom nws pab peb.’ Hauv Pawxia tebchaws muaj ib txoj kevcai txwv tsis pub neeg mus cuag vajntxwv yog tias vajntxwv tsis tau hu nws. Tiamsis Exathaw cia li mus cuag vajntxwv. Vajntxwv cev nws tus cwj kub rau Exathaw. Qhov no qhia tias Exathaw yuav tsis raug tua pov tseg. Exathaw thiaj caw vajntxwv thiab Hamas noj ib pluag mov loj heev. Thaum lawv noj mov, vajntxwv nug Exathaw tias nws xav tau dabtsi. Exathaw hais tias nws mam li qhia yog tias vajntxwv thiab Hamas rov qab nrog nws noj dua ib pluag mov rau hnub tom qab.

Thaum lawv noj pluas mov rau hnub tom qab, Exathaw thiaj hais rau vajntxwv tias: ‘Kuv thiab kuv cov tibneeg yuav raug muab tua pov tseg.’ Vajntxwv npau taws heev. Nws nug tias: ‘Leejtwg yog tus uas yuav ua tej ko?’

Exathaw hais tias: ‘Tus yeeb ncuab uas phem ntawd twb yog Hamas ntag!’

Poj vaj Exathaw hais tias yog Hamas

Tamsim ntawd vajntxwv npau taws kawg li. Nws hais kom muab Hamas tua pov tseg. Tom qab ntawd vajntxwv thiaj muab Maudekhai tsa ua tus nom uas yau ntawm nws xwb. Maudekhai thiaj tsa ib txoj kevcai tshiab kom cov Yixayee tiv thaiv lawv txojsia rau hnub uas lawv yuav raug tua ntawd. Rau qhov Maudekhai yog ib tug neeg tseem ceeb kawg li lawm, coob leej thiaj pab cov Yixayee. Thaum kawg cov Yixayee thiaj dim ntawm lawv tej yeeb ncuab.

Phau ntawv Exathaw.Cov lus nug

 • Maudekhai thiab Exathaw yog leejtwg?
 • Ua li cas Vajntxwv Ahaxu-ela xav yuav ib tug pojniam tshiab, thiab nws xaiv leejtwg los ua nws tus pojniam?
 • Hamas yog leejtwg, thiab dabtsi ua rau nws npau taws ua luaj?
 • Vajntxwv tsa txoj kevcai twg, thiab Exathaw ua li cas xwb tom qab Maudekhai xa xov mus rau nws?
 • Ua li cas rau Hamas, thiab ua li cas rau Maudekhai?
 • Ua li cas cov Yixayee thiaj dim ntawm lawv tej yeeb ncuab?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Exathaw 2:12-18.

  Exathaw tus qauv qhia li cas tias yog ib qho zoo rau peb “ua lub siab mos siab muag thiab muaj lub siab tus yees”? (Exathaw 2:15; 1 Petus 3:1-5)

 • Nyeem Exathaw 4:1-17.

  Exathaw tau txhawb kev pe hawm tseeb li cas, thiab zoo ib yam li ntawd, peb yuav qhia li cas tias peb hlub thiab muab siab npuab Yehauvas? (Exathaw 4:13, 14; Mathai 5:14-16; 24:14)

 • Nyeem Exathaw 7:1-6.

  Exathaw tsis ntshai tsam vajntxwv tsim txom nws. Niaj hnub no Vajtswv cov tibneeg tau coj ib yam li ntawd li cas? (Exathaw 7:4; Mathai 10:16-22; 1 Petus 2:12)