Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 81: Cov Yixayee Tso Siab Rau Vajtswv Txojkev Pab

Zaj 81: Cov Yixayee Tso Siab Rau Vajtswv Txojkev Pab

MUAJ ntau txhiab leej tawm hauv Npanpiloo mus rau tim Yeluxalees. Tiamsis thaum lawv mus txog, Yeluxalees puam tsuaj tag lawm. Tsis muaj ib tug neeg nyob hauv li. Cov Yixayee yuav tsum rov qab ua ib puas tsav yam dua tshiab.

Ib yam uas lawv xub ua yog ib lub thaj. Lawv muab tsiaj xyeem lossis pub rau Yehauvas saum lub thaj ntawd. Ob peb hlis tom qab ntawd cov Yixayee pib ua lub tuam tsev. Tiamsis cov Yixayee tej yeeb ncuab uas nyob ib ncig lawv tsis xav kom lawv ua lub tuam tsev. Yog li ntawd, lawv cov yeeb ncuab thiaj hem kom lawv tso tseg. Thaum kawg cov yeeb ncuab no ntxias tau Pawxia tus vajntxwv tshiab los tsa ib txoj kevcai txwv txoj haujlwm ua lub tuam tsev.

Kaum xya xyoo tom qab cov Yixayee tawm hauv Npanpiloo los, ces Yehauvas txib nws ob tug tub qhe Hakai thiab Xekhaliya los cev lus rau nws cov tibneeg. Nkawd hais kom cov Yixayee rov qab ua lub tuam tsev. Cov tibneeg tso siab rau Vajtswv txojkev pab, lawv thiaj ua raws li cov cev Vajtswv lus tau hais. Txawm tias txoj kevcai txwv los, cov tibneeg rov qab pib ua lub tuam tsev dua.

Yog li ntawd, Pawxia ib tug nom tswv hu ua Thathenai tuaj nug cov Yixayee tias leejtwg tso cai rau lawv ua lub tuam tsev. Cov Yixayee hais rau Thathenai tias thaum lawv tseem nyob tim Npanpiloo, Vajntxwv Xailab tau hais li no rau lawv: ‘Zaum no cia li mus tim Yeluxalees, mus kho Yehauvas uas yog nej tus Vajtswv lub tuam tsev.’

Thathenai xa ib tsab ntawv mus rau tim Npanpiloo mus nug saib thaum Xailab ua neej nyob, nws puas tau hais li ntawd tiag. Tsis ntev tom qab ntawd, Pawxia tus vajntxwv tshiab thiaj teb tuaj tias Xailab yeej tau hais li ntawd tiag. Vajntxwv sau tias: ‘Cia cov Yixayee ua lawv tus Vajtswv lub tuam tsev. Kuv hais rau koj tias, koj yuav tsum pab lawv.’ Plaub xyoos tom qab ntawd xwb, lawv ua tau lub tuam tsev tiav kiag. Cov Yixayee zoo siab kawg li.

Plaub caug yim xyoo tom qab lawv ua tau lub tuam tsev tiav, Yeluxalees zoo li cas lawm xwb? Cov tibneeg hauv Yeluxalees txom nyem heev. Lub nroog thiab lub tuam tsev tsis zoo nkauj li. Muaj ib tug txivneej Yixayee hu ua Exala uas nyob tim Npanpiloo. Thaum nws hnov tias lawv yuav tsum muab Vajtswv lub tuam tsev kho kom zoo nkauj, koj puas paub nws ua li cas xwb?

Exala mus cuag Pawxia tus vajntxwv Athaxawxi. Tus vajntxwv no zoo heev. Nws thiaj muab khoom ntau heev pub rau Exala coj mus rau tim Yeluxalees. Exala thov kom cov Yixayee uas nyob hauv Npanpiloo pab nws coj tej khoom pub ntawd mus rau tim Yeluxalees. Muaj li 6,000 leej yuav nrog nws mus. Lawv coj nyiaj coj kub thiab lwm yam khoom tseem ceeb ntau heev nrog lawv mus.

Exala txhawj tsam thaum lawv mus ces yuav muaj neeg ua phem rau lawv. Tej zaum cov neeg phem no yuav txeeb lawv tej nyiaj tej kub thiab muab lawv tua pov tseg. Yog li ntawd, Exala thiaj li hu cov neeg tuaj ua ke, zoo li koj pom hauv daim duab no. Ces lawv thiaj li thov kom Yehauvas tiv thaiv lawv txoj hauv kev mus rau tim Yeluxalees.

Exala thiab cov tibneeg tabtom thov Vajtswv

Yehauvas yeej tiv thaiv lawv tiag. Tom qab lawv mus tau plaub lub hlis, lawv mus txog Yeluxalees tsis raug ib qho teeb meem li. Tej no qhia tias Yehauvas muaj hwjchim tiv thaiv tau cov uas tso siab rau nws txojkev pab, puas yog?

Exala tshooj 2 txog 8.Cov lus nug

 • Muaj tibneeg coob npaum li cas mus rau tim Yeluxalees, thiab thaum lawv mus txog Yeluxalees zoo li cas xwb?
 • Tom qab cov Yixayee mus txog tim Yeluxalees, lawv pib ua dabtsi, thiab lawv cov yeeb ncuab ua li cas rau lawv?
 • Hakai thiab Xekhaliya yog leejtwg, thiab nkawd hais li cas rau cov tibneeg?
 • Vim li cas Thathenai xa ib tsab ntawv mus rau tim Npanpiloo, thiab vajntxwv teb tuaj li cas?
 • Thaum Exala hnov tias cov Yixayee yuav tsum muab Vajtswv lub tuam tsev kho kom zoo nkauj, nws tau ua li cas xwb?
 • Nyob hauv daim duab no Exala thov Vajtswv txog dabtsi, Vajtswv teb nws tej lus thov li cas, thiab qhov no qhia peb li cas?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Exala 3:1-13.

  Yog tias peb mus nyob rau ib qho chaw uas tsis muaj Vajtswv cov tibneeg li, peb yuav tsum rau siab tso ua dabtsi? (Exala 3:3, 6; Tubtxib Tes Haujlwm 17:16, 17; Henplais 13:15)

 • Nyeem Exala 4:1-7.

  Xelunpanpee tsis pub cov uas teev tiam lwm tus vajtswv pab ua lub tuam tsev. Peb kawm tau li cas los ntawm qhov ntawd? (Khiav Dim 34:12; 1 Khaulee 15:33; 2 Khaulee 6:14-17)

 • Nyeem Exala 5:1-5, 17 thiab 6:1-22.

  Vim li cas cov Yixayee tej yeeb ncuab thiaj txwv tsis tau kom lawv ua lub tuam tsev? (Exala 5:5; Yaxaya 54:17)

  Cov Yixayee tej txwj laus tau tso siab rau Yehauvas thaum muaj yeeb ncuab tawm tsam lawv. Qhov no pab cov txwj laus Khixatia niaj hnub no li cas? (Exala 6:14; Ntawv Nkauj 32:8; Loos 8:31; Yakaunpau 1:5)

 • Nyeem Exala 8:21-23, 28-36.

  Ua ntej peb yuav txiav txim siab ua ib yam dabtsi, peb yuav tsum xyaum Exala li cas? (Exala 8:23; Ntawv Nkauj 127:1; Paj Lug 10:22; Yakaunpau 4:13-15)