Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 80: Vajtswv Cov Tibneeg Tawm Hauv Npanpiloo

Zaj 80: Vajtswv Cov Tibneeg Tawm Hauv Npanpiloo

TXIJ thaum cov Midia thiab cov Pawxia txeeb tau Npanpiloo, twb yuav muaj ob xyoos. Ntsia hauv daim duab no, tabtom muaj li cas? Cov Yixayee tabtom tawm hauv Npanpiloo mus. Ua li cas ho muaj tau li no? Leejtwg tso lawv mus?

Pawxia tus vajntxwv Xailab yog tus tso lawv mus. Ntau xyoo ua ntej Xailab twb tsis tau yug los, Yehauvas tau hais kom nws tus tub qhe Yaxaya sau txog Xailab. Yaxaya sau tseg tias: ‘Nws yuav ua tej uas kuv xav kom nws ua. Tej rooj loog yuav qheb lug cia rau nws mus txeeb lub nroog.’ Xailab yog tus coj kev mus ntaus lub nroog Npanpiloo tiag. Thaum ib tag hmo cov Midia thiab cov Pawxia tuaj tau rau hauv lub nroog Npanpiloo rau qhov tej rooj loog qheb lug cia.

Yaxaya kuj sau tias Xailab yuav hais kom cov Yixayee rov mus kho Yeluxalees thiab Yehauvas lub tuam tsev. Xailab puas tau hais li ntawd? Nws tau hais li ntawd tiag. Xailab tau hais rau cov Yixayee tias: ‘Zaum no cia li mus tim Yeluxalees, mus kho Yehauvas uas yog nej tus Vajtswv lub tuam tsev.’ Yog li ntawd, hauv daim duab no cov Yixayee tabtom sawv kev mus kho Yeluxalees thiab Yehauvas lub tuam tsev.

Cov Yixayee tabtom tawm Npanpiloo

Tiamsis cov Yixayee muaj ib txhia mus tsis taus rau qhov Yeluxalees nyob deb heev ntawm Npanpiloo. Nyob deb li 500 mais kev (lossis 800 kilumev kev). Muaj ib txhia Yixayee laus heev lossis muaj mob, lwm cov muaj lwm yam tab kaum, lawv thiaj mus tsis tau. Tiamsis Xailab hais rau cov uas mus tsis tau tias: ‘Muab nyiaj muab kub thiab muab khoom pub rau cov tibneeg uas yuav rov qab mus kho Yeluxalees thiab lub tuam tsev.’

Yog li ntawd, cov tibneeg thiaj nqa khoom ntau heev tuaj pub rau cov Yixayee uas yuav rov mus tim Yeluxalees. Xailab kuj muab tej tais tej khob uas Vajntxwv Nenpukhanexa tau coj hauv Yehauvas lub tuam tsev los, rau cov tibneeg nqa rov qab mus. Cov tibneeg muaj ntau yam nqa nrog lawv mus tim Yeluxalees.

Tom qab lawv mus tau plaub lub hlis lawm, cov Yixayee mam mus txog hauv Yeluxalees. Tej no muaj tiav raws li tau sau tseg. Rau qhov twb muaj li 70 xyoo lawm, txij thaum lub nroog raug rhuav tshem, thiab lub tebchaws nyob qhuav cia tsis muaj ib tug neeg nyob. Txawm tias cov Yixayee rov los txog hauv lawv lub tebchaws lawm los, lawv tseem yuav ntsib ntau yam kev nyuaj siab. Peb yuav kawm ntxiv txog qhov ntawd.

Yaxaya 44:28; 45:1-4; Exala 1:1-11.Cov lus nug

 • Hauv daim duab, cov Yixayee tabtom ua dabtsi?
 • Xailab tau ua raws li Yehauvas cov lus li cas?
 • Xailab hais li cas rau cov Yixayee uas mus tsis tau tim Yeluxalees?
 • Xailab muab dabtsi rau cov tibneeg nqa rov qab mus rau tim Yeluxalees?
 • Cov Yixayee mus ntev npaum li cas lawv mam li mus txog tim Yeluxalees?
 • Txij thaum tsis muaj neeg nyob hauv Yeluxalees, tau pes tsawg xyoo lawm?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Yaxaya 44:28 thiab 45:1-4.

  Yehauvas qhia meej li cas tias tej lus faj lem txog Xailab yeej yuav muaj tiav tiag? (Yaxaya 55:10, 11; Loos 4:17)

  Yehauvas paub tej uas yuav muaj tom hauv ntej. Yaxaya tej lus faj lem txog Xailab, qhia tseeb li cas txog qhov ntawd? (Yaxaya 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Petus 1:20)

 • Nyeem Exala 1:1-11.

  Zoo li cov uas mus tsis taus tim Yeluxalees, peb yuav “pab” cov tho kev, cov tubtxib tshaj tawm txawv tebchaws thiab lwm cov uas siv sijhawm ntau ua Yehauvas tes haujlwm li cas? (Exala 1:4, 6; Loos 12:13; Khaulauxi 4:12)