Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 79: Daniyee Nyob Hauv Qhov Tsov Ntxhuav

Zaj 79: Daniyee Nyob Hauv Qhov Tsov Ntxhuav

AU! ZOO li Daniyee yuav raug teeb meem loj heev. Tiamsis cov tsov ntxhuav tsis tom Daniyee li! Koj puas paub yog vim li cas? Leejtwg muab Daniyee pov rau hauv lub qhov tsov ntxhuav no? Cia peb kawm ntxiv txog qhov no.

Npanpiloo tus vajntxwv tshiab npe hu ua Dali-a. Nws nyiam Daniyee heev rau qhov Daniyee yog ib tug neeg zoo thiab muaj tswvyim. Dali-a xaiv Daniyee los ua ib tug thawj kav hauv nws lub nceeg vaj. Cov neeg uas ua haujlwm nrog Daniyee txawm khib nws heev. Yog li ntawd, lawv thiaj khwv tswvyim ua li no.

Dali-a

Lawv mus hais Dali-a tias: ‘Au vajntxwv, peb pom zoo koj ua ib txoj kevcai uas txwv tias, 30 hnub saum no tsis pub leejtwg thov ib tug vajtswv twg, lossis ib tug neeg twg li, tsuas yog thov koj tib leeg xwb. Tus uas hla txoj kevcai no yuav raug muab pov rau hauv lub qhov tsov ntxhuav.’ Dali-a tsis paub vim li cas lawv xav tsa txoj kevcai ntawd. Tiamsis nws xav tias tej uas lawv hais kuj zoo thiab. Dali-a thiaj pom zoo sau npe rau txoj kevcai ntawd. Zaum no hloov tsis tau txoj kevcai ntawd lawm.

Thaum Daniyee paub txog txoj kevcai ntawd, nws txawm mus tsev. Ces nws thov Vajtswv li nws ib txwm thov. Cov neeg phem ntawd paub tias Daniyee yeej yuav thov Yehauvas tsis tseg. Lawv zoo siab kawg, rau qhov lawv yuav rhuav tau Daniyee raws li lawv tau npaj tseg.

Thaum Vajntxwv Dali-a paub tias vim li cas cov neeg no xav tsa txoj kevcai ntawd, nws nyuaj siab kawg li. Tiamsis nws hloov tsis tau txoj kevcai ntawd lawm. Yog li ntawd, nws thiaj hais kom lawv muab Daniyee coj mus pov rau hauv lub qhov tsov ntxhuav. Vajntxwv hais rau Daniyee tias: ‘Thov kom tus Vajtswv uas koj teev tiam cawm koj dim.’

Dali-a ntxhov siab kawg li, nws pw tsis tsaug zog ib hmos nkaus. Thaum kaj ntug Dali-a sawv tsees mus tom qhov tsov ntxhuav. Koj puas pom Vajntxwv Dali-a hauv daim duab no? Nws qw tias: ‘Daniyee, uas yog tus Vajtswv muaj sia nyob tus tub qhe! Tus Vajtswv uas koj teev tiam cawm puas tau koj dim ntawm tsov ntxhuav?’

Daniyee nyob hauv qhov tsov ntxhuav

Daniyee teb tias: ‘Vajtswv txib nws tus tubtxib saum ntuj los kaw tsov ntxhuav qhov ncauj, tsov thiaj tsis tom kuv.’

Vajntxwv zoo siab kawg. Nws hais kom lawv cia li rub Daniyee tawm hauv lub qhov los. Ces nws hais kom lawv muab cov neeg phem, uas xav rhuav Daniyee, pov rau hauv qhov tsov ntxhuav. Thaum lawv poob tsis tau ti hauv av, tsov ntxhuav twb dhia tuaj muab lawv dua noj tas lawm.

Ces Vajntxwv Dali-a sau ib tsab ntawv rau tag nrho ib tsoom tibneeg nyob hauv nws lub nceeg vaj tias: ‘Txhua leej txhua tus yuav tsum saib taus Daniyee tus Vajtswv. Nws ua tau tej txujci tseem ceeb. Nws cawm Daniyee dim ntawm tej tsov ntxhuav.’

Daniyee 6:1-28.Cov lus nug

 • Dali-a yog leejtwg, thiab nws xav li cas txog Daniyee?
 • Cov neeg uas khib Daniyee hais kom Dali-a ua dabtsi?
 • Thaum Daniyee paub txog txoj kevcai tshiab, nws ua li cas xwb?
 • Ua li cas Dali-a ntxhov siab ua luaj nws thiaj pw tsis tsaug zog, thiab thaum kaj ntug nws ua li cas?
 • Daniyee teb Dali-a li cas?
 • Ua li cas rau cov neeg phem uas xav muab Daniyee tua, thiab Dali-a sau dabtsi mus rau tag nrho cov tibneeg hauv nws lub nceeg vaj?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Daniyee 6:1-28.

  Daniyee cov yeeb ncuab tau khwv tswvyim ua phem rau nws. Niaj hnub no cov uas xav txwv Yehauvas cov Timkhawv tes haujlwm coj ib yam li Daniyee cov yeeb ncuab li cas? (Daniyee 6:7; Ntawv Nkauj 94:20; Yaxaya 10:1; Loos 8:31)

  Daniyee mloog tej nom tswv lus. Niaj hnub no Vajtswv cov tub qhe yuav xyaum Daniyee li cas? (Daniyee 6:5, 10; Loos 13:1; Tubtxib Tes Haujlwm 5:29)

  Daniyee “ib txwm” coj li Yehauvas hais. Peb yuav xyaum Daniyee li cas? (Daniyee 6:16, 20; Filipi 3:16; Qhia Tshwm 7:15)