Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 77: Lawv Yeej Tsis Kam Pe Tus Mlom

Zaj 77: Lawv Yeej Tsis Kam Pe Tus Mlom

KOJ puas nco qab peb tug tub hluas hauv daim duab no lawm? Lawv yog Daniyee peb tug phoojywg. Lawv yog cov tub hluas uas tsis kam noj tej zaub mov tsis zoo rau lawv. Cov Npanpiloo muab lawv hu ua Salab, Mesa thiab Anpenekau. Tiamsis saib hauv daim duab no, tabtom muaj li cas? Vim li cas lawv tsis kam pe tus mlom ib yam li sawvdaws pe ntawd? Cia peb kawm saib yog vim li cas.

Koj puas nco qab Kaum Txoj Kevcai uas Yehauvas muab rau nws cov tibneeg lawm? Thawj txoj kevcai yog li no: ‘Tsis txhob pe lwm tus vajtswv, tiamsis pe kuv tib leeg xwb.’ Txawm tias yuav nyuaj npaum li cas los, cov tub hluas hauv daim duab no ua raws li txoj kevcai ntawd.

Npanpiloo tus vajntxwv Nenpukhanexa hu ib co tibneeg tseem ceeb tuaj pe hawm tus mlom uas nws tau tsa ntawd. Nws hais rau sawvdaws tias: ‘Thaum nej hnov suab raj thiab txhua yam suab nkauj nrov, nej cia li txhos caug pe tus mlom kub ntawd. Tus uas tsis kam txhos caug pe tus mlom, yuav raug muab pov rau hauv lub cub hluavtaws tamsim ntawd.’

Thaum Nenpukhanexa paub tias Salab, Mesa thiab Anpenekau tsis kam pe tus mlom ntawd, nws npau taws kawg li. Nws txib neeg mus coj lawv los ntawm nws. Nws rov qab hais kom lawv txhos caug pe tus mlom. Tiamsis cov tub hluas ntawd tso siab rau Yehauvas. Lawv hais rau Nenpukhanexa tias: ‘Tus Vajtswv uas peb teev tiam yeej cawm tau peb. Tiamsis txawm yog tias nws tsis cawm peb los, peb yeej yuav tsis txhos caug pe koj tus mlom kub ntawd li.’

Salab, Mesa thiab Anpenekau

Thaum lawv hais li ntawd tas, Nenpukhanexa haj yam npau taws. Muaj ib cub hluavtaws nyob ze ntawd. Yog li ntawd, nws hais tias: ‘Rauv taws kom hlob tshaj xya npaug ntxiv!’ Ces nws hais kom ib co tub rog uas muaj zog heev muab Salab, Mesa thiab Anpenekau khi kiag thiab muab pov rau hauv cub hluavtaws. Lub cub hluavtaws cig hlob kawg li, thiaj kub cov tub rog uas muaj zog tuag tas. Tiamsis ua li cas rau peb tug tub hluas uas raug muab pov rau hauv lub cub hluavtaws lawm?

Vajntxwv saib hauv lub cub hluavtaws. Nws ntshai kawg li. Nws nug tias: ‘Puas yog peb khi peb tug neeg pov rau hauv cub tawg xwb?’

Nws cov tub qhe teb tias: ‘Yog kawg.’

Vajntxwv hais tias: ‘Tiamsis kuv pom plaub tug txivneej mus mus los los hauv cub hluavtaws. Twb tsis muaj dabtsi khi lawv thiab hluavtaws tsis kub lawv li. Tus plaub zoo li ib tug tubtxib saum ntuj.’ Vajntxwv txav mus ze ntawm lub cub tawg thiab hu nrov nrov tias: ‘Salab, Mesa thiab Anpenekau uas yog tus Vajtswv Loj Dua Ntais cov tub qhe! Cia li tawm los!’

Thaum lawv tawm los sawvdaws pom tias hluavtaws tsis kub lawv li. Ces vajntxwv hais tias: ‘Cia li qhuas Salab, Mesa thiab Anpenekau tus Vajtswv! Nws txib nws tus tubtxib saum ntuj los cawm lawv rau qhov lawv tsis kam pe lwm tus vajtswv. Lawv yuav pe hawm lawv tus Vajtswv xwb.’

Lawv muab siab npuab Yehauvas kawg li, puas yog? Cia peb xyaum coj li lawv.

Khiav Dim 20:3; Daniyee 3:1-30.Cov lus nug

 • Npanpiloo tus vajntxwv Nenpukhanexa hais kom cov tibneeg ua dabtsi?
 • Vim li cas Daniyee peb tug phoojywg tsis kam pe tus mlom kub?
 • Thaum Nenpukhanexa rov qab hais kom peb tug Henplais pe tus mlom, lawv tso siab rau Yehauvas li cas?
 • Nenpukhanexa kom nws cov neeg ua li cas rau Salab, Mesa thiab Anpenekau?
 • Thaum Nenpukhanexa saib hauv lub cub tawg, nws pom dabtsi?
 • Vim li cas vajntxwv qhuas Salab, Mesa thiab Anpenekau tus Vajtswv, thiab peb yuav xyaum cov tub hluas ntawd li cas?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Daniyee 3:1-30.

  Thaum peb txojkev ntseeg raug sim, peb yuav xyaum peb tug tub hluas Henplais li cas? (Daniyee 3:17, 18; Paj Lug 29:25; Loos 14:7, 8)

  Vajtswv Yehauvas ua rau Nenpukhanexa lees paub dabtsi? (Daniyee 3:28, 29; 4:34, 35)