Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Ntu 5: Thaum Poob Cev Qhev Rau Npanpiloo Mus Txog Thaum Kho Yeluxalees Tus Ntsa Loog

Ntu 5: Thaum Poob Cev Qhev Rau Npanpiloo Mus Txog Thaum Kho Yeluxalees Tus Ntsa Loog

Thaum cov Yixayee poob cev qhev rau Npanpiloo, muaj ntau yam los sim lawv txojkev ntseeg. Zoo li Salab, Mesa thiab Anpenekau raug muab pov rau hauv lub cub hluavtaws uas cig hlob heev, tiamsis Vajtswv tau cawm lawv dim. Tom qab ntawd, thaum Npanpiloo poob rau Midia thiab Pawxia, Daniyee raug muab pov rau hauv lub qhov tsov ntxhuav. Tiamsis Vajtswv kuj tiv thaiv Daniyee thiab. Vajtswv kaw tsov ntxhuav lub qhov ncauj, tsov thiaj tsis tom nws.

Xya caum xyoo tom qab cov Yixayee poob cev qhev rau Npanpiloo, Pawxia tus vajntxwv Xailab mam tso cov Yixayee rov mus nyob lawv lub tebchaws. Thaum lawv mus txog hauv Yeluxalees, ib yam uas lawv xub ua yog Yehauvas lub tuam tsev. Tiamsis, tsis ntev tom qab ntawd muaj yeeb ncuab txwv tsis pub lawv ua Yehauvas lub tuam tsev. Yog li ntawd, 22 xyoos tom qab lawv rov los nyob hauv Yeluxalees, Yehauvas lub tuam tsev mam tiav.

Tsis tas li ntawd xwb, peb yuav kawm tias 47 xyoo tom qab ua lub tuam tsev tiav lawm, Exala mus tim Yeluxalees, mus kho Yehauvas lub tuam tsev kom zoo nkauj. Ces 13 xyoos tom qab Exala mus pab lawv, Nehemi mam li mus pab kho Yeluxalees tus ntsa loog uas pob tag lawm. Tej keeb kwm hauv NTU 5 muaj li 152 xyoos.

Exala nrog cov tibneeg thov Vajtswv