Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 76: Yeluxalees Raug Puam Tsuaj

Zaj 76: Yeluxalees Raug Puam Tsuaj

TXIJ thaum Vajntxwv Nenpukhanexa coj tag nrho cov Yixayee uas txawj ntse mus rau Npanpiloo tebchaws, twb muaj kaum tawm xyoo lawm. Ntsia hauv daim duab saib tabtom muaj li cas? Yeluxalees tabtom raug muab hlawv pov tseg. Cov Yixayee uas tseem muaj txojsia nyob tabtom raug ntes mus kaw tim Npanpiloo.

Koj puas nco qab, cov uas cev Yehauvas lus tau ceeb toom li cas? Lawv hais tias yuav muaj li no yog tias cov Yixayee tsis tso lawv tej kev phem tseg. Tiamsis cov Yixayee tsis mloog cov uas cev Vajtswv lus. Lawv tsis kam pe hawm Yehauvas, lawv pheej pe tej vajtswv cuav xwb. Yog li ntawd, tsim nyog muab cov tibneeg ntawd rau txim. Peb paub tias tsim nyog lawv raug txim rau qhov Exekhee, uas yog tus cev Vajtswv lus, twb qhia txog tej yam phem uas cov Yixayee tau ua lawm.

Koj puas paub Exekhee yog leejtwg? Nws yog ib tug ntawm cov tub hluas uas Vajntxwv Nenpukhanexa tau coj mus tim Npanpiloo kaum xyoo ua ntej Yeluxalees raug tej kev puam tsuaj uas loj kawg no. Daniyee thiab nws peb tug phoojywg Salab, Mesa thiab Anpenekau yog cov uas tib txhij nrog Exekhee raug ntes mus tim Npanpiloo.

Thaum Exekhee nyob hauv Npanpiloo tebchaws, Yehauvas ua txujci rau nws pom tej yam phem ntawm lub tuam tsev hauv Yeluxalees. Tiag tiag Exekhee tseem nyob hauv Npanpiloo, tiamsis Yehauvas ua rau nws pom txhua yam uas cov tibneeg ua hauv lub tuam tsev. Tej uas Exekhee pom ua rau nws xav tsis thoob li!

Yehauvas hais rau Exekhee tias: ‘Saib tej yam qias uas cov tibneeg tabtom ua hauv lub tuam tsev no. Saib ntawm tej phab ntsa, muaj tej duab nab thiab tej duab tsiaj. Koj sim saib seb, cov Yixayee tabtom pe tej ntawd!’ Exekhee muab tej uas nws pom ntawd sau cia.

Cov uas raug ntes coj mus kaw tabtom tawm Yeluxalees

Yehauvas nug Exekhee tias: ‘Koj puas pom tej uas Yixayee cov thawj coj ua twjywm kom neeg txhob paub?’ Exekhee kuj pom tej no thiab. Muaj 70 leej txivneej tabtom pe hawm tej vajtswv cuav. Lawv hais tias: ‘Yehauvas tsis pom peb. Nws tsis nrog peb lawm.’

Ces tom qab ntawd, Yehauvas ua rau Exekhee pom lub rooj loog sab pem lub tuam tsev. Exekhee pom ib co pojniam tabtom zaum pe tus vajtswv cuav Thamub. Thiab saib cov txivneej uas nyob ntawm lub qhov rooj nkag mus hauv Yehauvas lub tuam tsev! Exekhee pom muaj 25 leeg. Lawv khoov mus rau sab hnub tuaj thiab lawv tabtom pe lub hnub!

Yehauvas hais tias: ‘Cov tibneeg no saib tsis taus kuv kiag li. Lawv tsis yog ua tej kev phem ntawd xwb, tiamsis lawv tseem tuaj ua tej kev phem ntawd rau hauv kuv lub tuam tsev thiab!’ Yog li ntawd, Yehauvas cog lus tias: ‘Lawv yuav pom kuv txojkev npau taws. Thaum lawv raug rhuav tshem, kuv yuav tsis khuvxim lawv li.’

Tau peb xyoos tom qab uas Yehauvas ua rau Exekhee pom tej no, ces cov Yixayee txawm sawv tawm tsam Vajntxwv Nenpukhanexa. Yog li ntawd, Nenpukhanexa thiaj mus ua rog tawm tsam lawv. Tom qab ib xyoos thiab ib nrab xyoo lawm, cov Npanpiloo tsoo tus ntsa loog Yeluxalees pob tag, thiab lawv muab lub nroog hlawv kub hnyiab tas. Tibneeg feem coob tuag tas lossis raug ntes mus kaw tim Npanpiloo.

Vim li cas Yehauvas cia cov Yixayee raug tej kev puam tsuaj uas phem npaum li ntawd? Yog vim lawv tsis mloog Yehauvas lus thiab lawv tsis coj nws tej kevcai. Qhov no qhia tias tseem ceeb heev rau peb ua raws li Vajtswv hais txhua lub sijhawm.

Vajntxwv Nenpukhanexa kuj tseg ib txhia tibneeg nyob hauv Yixayee tebchaws. Nws tsa ib tug neeg Yuda hu ua Kedaliya los saib xyuas cov tibneeg ntawd. Tiamsis muaj ib txhia Yixayee muab Kedaliya tua pov tseg lawm. Zaum no cov tibneeg ntshai tsam cov Npanpiloo yuav tuaj muab lawv rhuav tshem vim lawv tau ua tej kev phem ntawd. Lawv thiaj yuam Yelemi nrog lawv khiav mus rau nram Iyi tebchaws.

Yog li ntawd, thiaj tsis muaj ib tug neeg nyob hauv Yixayee tebchaws li lawm. Tau 70 xyoo tsis muaj neeg nyob hauv lub tebchaws li. Lub tebchaws nyob qhuav cia. Tiamsis Yehauvas cog lus tias tom qab 70 xyoo, nws yuav coj nws cov tibneeg rov qab los nyob hauv Yeluxalees dua. Cia peb kawm saib ua li cas rau Vajtswv cov tibneeg hauv Npanpiloo.

2 Vajntxwv 25:1-26; Yelemi 29:10; Exekhee 1:1-3; 8:1-18.Cov lus nug

 • Nyob hauv daim duab, ua li cas rau Yeluxalees thiab cov Yixayee?
 • Exekhee yog leejtwg, thiab Yehauvas ua rau nws pom dabtsi?
 • Vim cov Yixayee saib tsis taus Yehauvas, nws thiaj cog lus li cas?
 • Tom qab cov Yixayee sawv tawm tsam Vajntxwv Nenpukhanexa, nws ua li cas rau lawv?
 • Vim li cas Yehauvas cia cov Yixayee raug tej kev puam tsuaj uas phem npaum li ntawd?
 • Ua li cas tsis muaj ib tug neeg nyob hauv Yixayee tebchaws li lawm, thiab lub tebchaws nyob qhuav cia pes tsawg xyoo?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 2 Vajntxwv 25:1-26.

  Xedekhiya yog leejtwg, tau muaj dabtsi los raug nws, thiab qhov no muaj raws li phau Vajlugkub tau hais tseg li cas? (2 Vajntxwv 25:5-7; Exekhee 12:13-15)

  Yehauvas hais tias yog tim leejtwg cov Yixayee thiaj tsis muab siab npuab nws? (2 Vajntxwv 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Vaj Keeb Kwm 36:14, 17)

 • Nyeem Exekhee 8:1-18.

  Cov Yixayee tau fav xeeb mus pe lub hnub. Niaj hnub no cov Khixatia Cuav coj ib yam li lawv li cas? (Exekhee 8:16; Yaxaya 5:20, 21; Yauhas 3:19-21; 2 Timaute 4:3)