Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 75: Plaub Tug Tub Hluas Hauv Npanpiloo

Zaj 75: Plaub Tug Tub Hluas Hauv Npanpiloo

VAJNTXWV Nenpukhanexa coj tag nrho cov Yixayee uas txawj ntse tshaj mus rau tim Npanpiloo. Tom qab ntawd, vajntxwv xaiv cov tub hluas uas zoo nraug thiab ntse tshaj. Plaub tug tub hluas hauv daim duab no yog ib co uas vajntxwv tau xaiv. Muaj ib tug hu ua Daniyee. Cov Npanpiloo muab peb tug uas nrog Daniyee ua ke ntawd tis npe hu ua Salab, Mesa thiab Anpenekau.

Nenpukhanexa xav cob qhia cov tub hluas los mus ua haujlwm hauv nws lub tsev. Tom qab lawv kawm tau peb xyoos, vajntxwv yuav xaiv cov uas ntse tshaj los pab nws tu teeb meem. Thaum lub sijhawm uas lawv tabtom kawm, vajntxwv xav kom lawv muaj zog thiab noj qab nyob zoo. Yog li ntawd, vajntxwv thiaj hais kom cov tub qhe muab nws tej zaub mov zoo thiab tej cawv rau cov tub hluas ntawd noj thiab haus.

Daniyee, Salab, Mesa, thiab Anpenekau piav lawv txojkev ntseeg

Koj puas pom Daniyee nyob hauv daim duab no? Koj puas paub Daniyee tabtom hais dabtsi rau Nenpukhanexa tus thawj tub qhe Apena? Daniyee hais rau nws tias, Daniyee tsis xav noj tej zaub mov zoo uas vajntxwv muab. Qhov ntawd ua rau Apena txhawj heev. Nws hais tias: ‘Vajntxwv twb xaiv tej uas nej yuav noj thiab haus lawm. Yog tias nej tsis puv thiab tsis muaj zog li lwm cov tub hluas, tej zaum vajntxwv yuav muab kuv tua.’

Yog li ntawd, Daniyee thiaj mus cuag tus uas Apena tsa los saib xyuas Daniyee thiab nws peb tug phoojywg. Daniyee hais tias: ‘Thov koj sim peb kaum hnub saib. Cia li muab zaub thiab dej rau peb noj thiab haus xwb. Ces koj mam muab peb piv rau lwm cov tub hluas uas noj vajntxwv tej mov, es saib seb leejtwg puv thiab muaj zog dua.’

Tus saib xyuas kuj pom zoo ua li ntawd. Tom qab kaum hnub, Daniyee thiab nws peb tug phoojywg tseem puv thiab muaj zog dua lwm cov tub hluas. Yog li ntawd, tus saib xyuas thiaj tsis muab vajntxwv tej mov rau lawv noj lawm. Nws cia lawv noj zaub lawm xwb.

Tom qab peb xyoos lawm, lawv coj tag nrho cov tub hluas mus cuag Nenpukhanexa. Thaum vajntxwv nrog cov tub hluas tham tag, nws pom tias Daniyee thiab nws peb tug phoojywg yog cov uas ntse tshaj. Yog li ntawd, nws thiaj cia lawv ua haujlwm hauv nws lub tsev. Thaum vajntxwv nug Daniyee, Salab, Mesa thiab Anpenekau txog tej yam nyuaj nyuaj, lawv paub ntau tshaj vajntxwv tej pov thawj thiab tej neeg txawj ntse kaum npaug.

Daniyee 1:1-21.Cov lus nug

 • Plaub tug tub hluas hauv daim duab yog leejtwg, thiab vim li cas lawv nyob hauv Npanpiloo?
 • Nenpukhanexa xav kom plaub tug tub hluas ntawd ua dabtsi, thiab nws hais kom nws cov tub qhe pub dabtsi rau cov tub hluas noj?
 • Daniyee thiab nws peb tug phoojywg xav noj dabtsi?
 • Thaum Daniyee thiab nws peb tug phoojywg noj zaub tau kaum hnub lawm, lawv txawv li cas ntawm lwm cov tub hluas?
 • Ua li cas Daniyee thiab nws peb tug phoojywg tau los nyob hauv vajntxwv lub tsev, thiab ua li cas lawv ho zoo dua tej pov thawj thiab tej neeg txawj ntse?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Daniyee 1:1-21.

  Peb yuav tsum siv zog li cas peb thiaj yuav kov yeej tej kev sim siab? (Daniyee 1:8; Chiv Keeb 39:7, 10; Kalatia 6:9)

  Niaj hnub no cov tub ntxhais hluas raug kev sim siab li cas? (Daniyee 1:8; Paj Lug 20:1; 2 Khaulee 6:17-7:1)

  Plaub tug tub hluas Henplais pab peb to taub li cas txog kev kawm txuj kawm ci? (Daniyee 1:20; Yaxaya 54:13; 1 Khaulee 3:18-20)