Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 74: Ib Tug Txivneej Uas Tsis Ntshai

Zaj 74: Ib Tug Txivneej Uas Tsis Ntshai

KOJ puas pom cov tibneeg hauv daim duab no tabtom luag tus txivneej hluas hluas ntawd? Koj puas paub nws yog leejtwg? Tus txivneej ntawd yog Yelemi. Nws yog ib tug cev Vajtswv lus uas tseem ceeb heev.

Cob tibneeg thuam luag Yelemi

Tsis ntev tom qab Vajntxwv Yauxiya pib rhuav tshem tej mlom hauv lub tebchaws, Yehauvas txib kom Yelemi ua tus cev Nws tej lus. Tiamsis Yelemi xav tias nws hluas dhau lawm. Yog li ntawd, Yehauvas hais tias Nws yuav pab Yelemi.

Yelemi hais kom cov Yixayee tso lawv tej kev phem tseg. Nws hais tias: ‘Tej uas lwm haiv neeg pe yog vajtswv cuav xwb.’ Tiamsis cov Yixayee tsis kam pe hawm tus tseem Vajtswv Yehauvas, lawv yeem pe tej mlom. Thaum Yelemi hais rau cov tibneeg tias Vajtswv yuav muab lawv rau txim vim lawv tej kev phem, lawv luag nws xwb.

Ntau xyoo tom qab ntawd ces Yauxiya tuag lawm. Tau peb hlis tom qab nws tuag, ces nws tus tub Yehauyakhi sawv ua vajntxwv. Yelemi pheej qhia rau cov tibneeg tias: ‘Yog nej tsis tso nej tej kev phem tseg, ces Yeluxalees yuav raug puam tsuaj.’ Cov pov thawj ntes kiag Yelemi thiab qw tias: ‘Koj hais tej lus ko, tsim nyog muab koj tua pov tseg.’ Ces lawv mus hais rau cov thawj hauv Yixayee tias: ‘Vim Yelemi hais lus tawm tsam peb lub nroog, tsim nyog muab nws tua pov tseg.’

Zaum no Yelemi yuav ua li cas xwb? Nws yeej tsis ntshai li! Nws hais rau lawv sawvdaws tias: ‘Yehauvas txib kuv tuaj hais tej lus no rau nej. Yog nej tsis tso nej tej kev phem tseg, Yehauvas yuav muab Yeluxalees rhuav tshem. Tiamsis nej yuav tsum nco ntsoov tias: Yog nej tua kuv, ces yog nej tua ib tug neeg uas tsis muaj txim ntag.’

Cov thawj tsis kam muab Yelemi tua. Txawm li ntawd los, cov Yixayee tsis kam tso lawv tej kev phem tseg. Tom qab ntawd, Npanpiloo tus vajntxwv Nenpukhanexa tuaj ua rog tawm tsam Yeluxalees. Thaum kawg Nenpukhanexa muab cov Yixayee yuam ua nws qhev. Nws coj tibneeg coob coob mus tim Npanpiloo lawm. Yog tias muaj ib co tibneeg txawv txawv tuaj coj koj mus nyob rau lwm lub tebchaws, yuav txaus ntshai kawg li, puas yog?

Yelemi 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Vajntxwv 24:1-17.Cov lus nug

 • Tus txivneej hluas hluas hauv daim duab yog leejtwg?
 • Thaum Yehauvas txib kom Yelemi ua tus cev Nws tej lus, Yelemi xav li cas xwb, thiab Yehauvas hais li cas rau Yelemi?
 • Yelemi pheej qhia dabtsi rau cov tibneeg?
 • Cov pov thawj txwv Yelemi li cas, thiab ua cas peb thiaj paub tias nws tsis ntshai?
 • Thaum cov Yixayee tsis kam tso lawv tej kev phem tseg, tau muaj li cas rau lawv?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem Yelemi 1:1-8.

  Zoo li peb kawm los ntawm Yelemi, dabtsi pab peb ua tau txoj haujlwm uas Yehauvas muab rau peb? (2 Khaulee 3:5, 6)

  Yelemi tso tau tus qauv zoo li cas los pab cov tub ntxhais hluas Khixatia niaj hnub no? (Laj Lim Tswvyim 12:1; 1 Timaute 4:12)

 • Nyeem Yelemi 10:1-5.

  Yelemi siv lus piv txwv li cas los qhia kom txhob tso siab rau tej mlom? (Yelemi 10:5; Yaxaya 46:7; Hanpaku 2:19)

 • Nyeem Yelemi 26:1-16.

  Niaj hnub no cov xaiv tseg uas tseem nyob hauv ntiajteb tshaj tawm Yehauvas tej lus ceeb toom. Lawv ua raws li Yehauvas tej lus sam hwm rau Yelemi kom “tsis txhob tseg ib los” li cas? (Yelemi 26:2; Kevcai 4:2; Tubtxib Tes Haujlwm 20:27)

  Niaj hnub no thaum Yehauvas cov Timkhawv tshaj tawm Vajtswv tej lus ceeb toom rau sawvdaws, lawv yuav xyaum Yelemi tus qauv li cas? (Yelemi 26:8, 12, 14, 15; 2 Timaute 4:1-5)

 • Nyeem 2 Vajntxwv 24:1-17.

  Thaum kawg ua li cas rau Yuda vim lawv tsis muab siab npuab Yehauvas? (2 Vajntxwv 24:2-4, 14)