Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 73: Cov Yixayee Muaj Ib Tug Vajntxwv Zoo

Zaj 73: Cov Yixayee Muaj Ib Tug Vajntxwv Zoo

THAUM Yauxiya pib ua vajntxwv nws tsuas muaj yim xyoo xwb. Nws kav ob xeem Yixayee nyob rau lub nceeg vaj sab qab teb. Nws yog ib tug vajntxwv uas hluas heev. Yog li ntawd, thaum nws pib ua vajntxwv muaj ib co neeg laus pab nws kav lub tebchaws.

Thaum Yauxiya ua vajntxwv tau xya xyoo lawm, nws pib nrhiav Yehauvas. Nws coj raws nraim li Davi, Yehausafa thiab Hexekhiya. Lawv yog ib co vajntxwv uas coj zoo. Thaum Yauxiya tseem yog ib tug tub hluas xwb, nws tau ua ib yam uas nyuaj heev.

Vajntxwv Yauxiya thiab nws cov neeg tabtom tsoo tej mlom

Cov Yixayee feem coob ua phem kawg li. Lawv ua phem ntev heev los lawm. Lawv pe hawm tej vajtswv cuav thiab tej mlom. Yauxiya thiaj nrog nws cov neeg mus rhuav tshem tej kev ntseeg cuav hauv lub tebchaws. Qhov uas lawv ua li ntawd tsis yoojyim vim coob leej pe hawm tej vajtswv cuav. Koj puas pom hauv daim duab no, Yauxiya thiab nws cov neeg tabtom muab tej mlom tsoo pov tseg?

Tom qab ntawd, Yauxiya tsa peb tug txivneej los kho Yehauvas lub tuam tsev. Cov txivneej ntawd muab cov nyiaj uas sau los ntawm cov tibneeg coj mus kho lub tuam tsev. Thaum lawv tabtom kho lub tuam tsev, tus pov thawj hlob Hikhiya nrhiav tau ib yam tseem ceeb heev. Yog phau ntawv muaj tej kevcai uas Yehauvas hais kom Mauxe sau cia puag thaum ub. Phau ntawv no ploj tau ntau xyoo lawm.

Lawv nqa phau ntawv mus rau Yauxiya. Nws hais kom lawv muab nyeem rau nws mloog. Thaum Yauxiya hnov tej lus ntawd, nws pom tias cov tibneeg tsis coj raws li Yehauvas tej kevcai. Nws tu siab heev txog qhov no. Nws thiaj dua rhe nws lub tsho zoo li koj pom hauv daim duab no. Nws hais tias: ‘Yehauvas chim kawg li rau peb, vim peb tej poj koob yawm txwv tsis coj raws li tej kevcai uas sau rau hauv phau ntawv no.’

Hikhiya thiab Vajntxwv Yauxiya

Yauxiya hais kom tus pov thawj hlob Hikhiya mus nug saib Yehauvas yuav ua li cas rau lawv. Hikhiya thiaj mus cuag ib tug pojniam cev Vajtswv lus, npe hu ua Huda. Tus pojniam hais kom Hikhiya rov mus qhia rau Yauxiya tias Yehauvas hais li no: ‘Lub nroog Yeluxalees thiab tag nrho cov tibneeg yuav raug txim vim lawv mus pe hawm tej vajtswv cuav, thiab vim muaj kev phem thoob tebchaws. Tiamsis Yauxiya, koj tau ua tej yam zoo. Yog li ntawd, tom qab koj tuag lawm mam li muaj tej xwm txheej no.’

2 Vaj Keeb Kwm 34:1-28.Cov lus nug

 • Thaum Yauxiya ua vajntxwv nws muaj pes tsawg xyoo, thiab thaum nws kav tau xya xyoo lawm nws pib ua dabtsi?
 • Nyob hauv daim duab sab laug koj pom Yauxiya ua dabtsi?
 • Thaum cov neeg tabtom kho lub tuam tsev, tus pov thawj hlob nrhiav tau dabtsi?
 • Vim li cas Yauxiya muab nws lub tsho dua?
 • Yehauvas hais kom Huda qhia dabtsi rau Yauxiya?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 2 Vaj Keeb Kwm 34:1-28.

  Cov uas raug kev nyuaj siab thaum lawv tseem yau yuav kawm tau dabtsi los ntawm Yauxiya? (2 Vaj Keeb Kwm 33:21-25; 34:1, 2; Ntawv Nkauj 27:10)

  Thaum Yauxiya ua vajntxwv kav, nws tau ua peb yam dabtsi los txhawb kev pe hawm tseeb? (2 Vaj Keeb Kwm 34:3, 8)

  Vajntxwv Yauxiya thiab tus Pov Thawj Hlob Hikhiya tau kho thiab tu lawv qhov chaw pe hawm Yehauvas. Peb kawm tau li cas los ntawm nkawd? (2 Vaj Keeb Kwm 34:9-13; Paj Lug 11:14; 1 Khaulee 10:31)