KOJ puas paub vim li cas tus txivneej hauv daim duab no tabtom thov Yehauvas? Vim li cas nws muab cov ntawv tso ntawm Yehauvas lub thaj? Tus txivneej no yog Hexekhiya. Nws yog tus vajntxwv uas kav ob xeem Yixayee nyob sab qab teb. Nws muaj kev nyuaj siab ntau kawg li. Vim li cas nws ho nyuaj siab?

Vajntxwv Hexekhiya tabtom thov Vajtswv

Nws nyuaj siab rau qhov cov Axilia tej tub rog twb tuaj ntaus yeej kaum xeem Yixayee uas nyob sab qaum teb lawm. Yehauvas cia tej teeb meem no los raug cov tibneeg ntawd, vim lawv ua phem heev. Zaum no cov Axilia tej tub rog yuav tuaj ntaus ob xeem Yixayee uas nyob lub nceeg vaj sab qab teb.

Cov Axilia tus vajntxwv nyuam qhuav xa ntawv tuaj rau Vajntxwv Hexekhiya. Ces Hexekhiya muab cov ntawv tso ntawm Vajtswv lub thaj. Cov ntawv muaj lus thuam txog Yehauvas, thiab kom Hexekhiya tso tseg txhob tawm tsam Axilia lawm. Twb yog vim li ntawd, Hexekhiya thiaj thov Vajtswv tias: ‘Au Yehauvas, thov koj cawm peb dim ntawm cov Axilia tus vajntxwv, kom txhua haiv neeg paub tias koj tib leeg thiaj yog Vajtswv.’ Yehauvas puas yuav hnov Hexekhiya tej lus thov?

Hexekhiya yog ib tug vajntxwv uas coj zoo. Nws tsis coj li cov vajntxwv phem uas tau kav kaum xeem Yixayee nyob sab qaum teb. Nws kuj tsis coj phem li nws txiv, Vajntxwv Aha. Hexekhiya ua tib zoo coj kom tau tag nrho Yehauvas tej kevcai. Yog li ntawd, thaum Hexekhiya thov Vajtswv tas, Yehauvas thiaj txib Yaxaya xa xov mus rau Hexekhiya tias: ‘Axilia tus vajntxwv yuav tuaj tsis txog hauv Yeluxalees. Nws cov tub rog yuav tsis muaj ib tug tuaj ze lub nroog. Lawv yuav tsis tua ib hnee tuaj rau lub nroog li.’

Koj ntsia daim duab ntawm sab no. Koj puas paub cov tub rog uas tuag pawg lug ntawd yog leejtwg? Lawv yog cov Axilia. Yehauvas tso nws tus tubtxib saum ntuj los tua cov Axilia. Tib hmos xwb, nws tua cov tub rog Axilia tuag 185,000 leej. Yog li ntawd, cov Axilia tus vajntxwv thiaj thim hlo rov qab mus tsev lawm.

Axilia cov tub rog tuag

Yehauvas cawm tau nws cov tibneeg dim lawm tiag. Ob xeem Yixayee uas nyob lub nceeg vaj sab qab teb thiaj muaj kev thaj yeeb tau ib nyuag ntu. Tiamsis tom qab Hexekhiya tuag lawm, nws tus tub Manaxe tau los ua vajntxwv. Manaxe kav phem heev. Nws tus tub Asmoo uas sawv ua vajntxwv tom qab nws, kuj kav phem heev thiab. Yog li ntawd, thiaj muaj tej neeg tsis coj cai thiab muaj kev ua nruj ua tsiv nyob thoob lub tebchaws. Thaum Vajntxwv Asmoo cov tub qhe muab nws tua tuag lawm, nws tus tub Yauxiya tau ua vajntxwv kav ob xeem Yixayee uas nyob lub nceeg vaj sab qab teb.

2 Vajntxwv 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.Cov lus nug

 • Tus txivneej hauv daim duab yog leejtwg, thiab vim li cas nws muaj kev nyuaj siab ua luaj?
 • Cov ntawv uas Hexekhiya muab tso ntawm Vajtswv lub thaj hais li cas, thiab Hexekhiya thov Vajtswv li cas?
 • Hexekhiya yog ib tug vajntxwv uas coj li cas, thiab Yehauvas hais kom Yaxaya xa xov li cas mus rau nws?
 • Zoo li koj pom hauv daim duab, Yehauvas tus tubtxib saum ntuj ua li cas rau cov Axilia?
 • Txawm yog ob xeem Yixayee uas nyob lub nceeg vaj sab qab teb muaj kev thaj yeeb ib nyuag ntu los, thaum Hexekhiya tuag lawm, muaj li cas xwb?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 2 Vajntxwv 18:1-36.

  Lasakhe, uas yog tus sawv cev rau cov Axilia, nrhiav kev los txo cov Yixayee kev ntseeg li cas? (2 Vajntxwv 18:19, 21; Khiav Dim 5:2; Ntawv Nkauj 64:3)

  Thaum muaj neeg tawm tsam Yehauvas cov Timkhawv, lawv yuav xyaum Hexekhiya tus qauv li cas? (2 Vajntxwv 18:36; Ntawv Nkauj 39:1; Paj Lug 26:4; 2 Timaute 2:24)

 • Nyeem 2 Vajntxwv 19:1-37.

  Niaj hnub no thaum Yehauvas cov tibneeg muaj kev nyuaj siab, lawv yuav xyaum Hexekhiya li cas? (2 Vajntxwv 19:1, 2; Paj Lug 3:5, 6; Henplais 10:24, 25; Yakaunpau 5:14, 15)

  Vajntxwv Xenakhawli swb peb zaug li cas, thiab nws piv txwv txog leejtwg? (2 Vajntxwv 19:32, 35, 37; Qhia Tshwm 20:2, 3)

 • Nyeem 2 Vajntxwv 21:1-6, 16.

  Vim li cas thiaj hais tias Manaxe yog ib tug vajntxwv limhiam heev uas tau kav hauv Yeluxalees? (2 Vaj Keeb Kwm 33:4-6, 9)