Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 69: Tus Ntxhais Uas Pab Tus Txivneej Muaj Siab Tawv

Zaj 69: Tus Ntxhais Uas Pab Tus Txivneej Muaj Siab Tawv

KOJ puas paub tus mentxhais hauv daim duab no tabtom hais dabtsi? Nws tabtom qhia tus pojniam ntawd txog Elisa. Elisa yog ib tug neeg uas cev Yehauvas lus. Tus mentxhais kuj qhia txog tej yam zoo kawg nkaus uas Yehauvas tau pab Elisa ua. Tus pojniam ntawd tsis paub txog Yehauvas rau qhov nws tsis yog ib tug neeg Yixayee. Cia peb kawm saib vim li cas tus ntxhais no nyob hauv tus pojniam ntawd lub tsev.

Tus pojniam ntawd yog neeg Xilia. Nws tus txiv yog Na-amas, uas yog cov Xilia tus thawj tub rog. Cov Xilia mus ntes tau tus mentxhais Yixayee no. Ces lawv coj tus mentxhais no los nrog Na-amas tus pojniam nyob ua nws tus nkauj qhev.

Na-amas tus pojniam thiab tus ntxhais qhev

Na-amas muaj ib qho mob phem heev. Nws yog ib tug neeg mob ruas. Yam mob ntawd ua tau tibneeg tej nqaij lwj. Yog li ntawd, tus ntxhais no thiaj qhia rau Na-amas tus pojniam tias: ‘Kuv xav kom kuv tus tswv mus rau nram Yixayee tebchaws mus cuag tus cev Yehauvas lus. Nws yuav kho tau kuv tus tswv qhov mob zoo.’ Tom qab ntawd, Na-amas hnov txog tej uas tus mentxhais tau hais.

Na-amas xav kom nws qhov mob zoo. Yog li ntawd, nws thiaj li txiav txim siab mus nram Yixayee tebchaws. Thaum nws mus txog nrad lawm, nws mus rau ntawm Elisa tsev. Elisa txib nws tus tub qhe mus hais kom Na-amas mus da tus Dej Yaladee xya zaus. Qhov no ua rau Na-amas npau taws heev, nws thiaj hais tias: ‘Tej dej hauv peb lub tebchaws tseem zoo dua tej dej hauv Yixayee tebchaws no!’ Tom qab Na-amas hais li no tas, Na-amas txawm mus lawm.

Tiamsis Na-amas cov tub qhe muaj ib tug hais rau nws tias: ‘Yawg hlob, txawm yog Elisa hais kom koj ua tej yam uas nyuaj dua no, koj tseem yuav tsis ua lov? Vim li cas koj tsis mus da dej li nws hais?’ Na-amas thiaj ua raws li nws tus tub qhe hais. Nws mus da xya zaus hauv tus Dej Yaladee. Thaum nws da tas, nws cov nqaij rov qab mos tuaj!

Na-amas zoo siab heev. Nws rov los qhia Elisa tias: ‘Nimno kuv paub tseeb lawm tias thoob plaws lub ntiajteb, cov Yixayee tus Vajtswv thiaj yog tus tseem Vajtswv xwb. Yog li ntawd, thov txais kuv cov khoom pub no mus.’ Tiamsis Elisa teb tias: ‘Tau lawm, kuv yuav tsis txais li.’ Elisa paub tias tsis zoo rau nws txais tej khoom pub ntawd, rau qhov Yehauvas yog tus uas kho Na-amas zoo xwb. Tiamsis Elisa tus tub qhe Kehaxi xav tau cov khoom pub ntawd heev.

Yog li ntawd, Kehaxi thiaj ua li no. Tom qab Na-amas mus lawm, Kehaxi txawm caum nws qab. Kehaxi hais tias: ‘Elisa txib kuv tuaj hais rau koj tias, nws xav tau koj ib co khoom pub, rau qhov muaj ib co phoojywg tuaj saib nws.’ Tiamsis Kehaxi dag xwb. Na-amas tsis paub tias yog nws dag. Ces nws thiaj li muab ib co khoom pub rau Kehaxi.

Thaum Kehaxi rov los txog tsev, Elisa paub tej uas nws tau ua. Yehauvas twb qhia rau Elisa lawm. Yog li ntawd, Elisa thiaj hais tias: ‘Vim koj tau ua phem li no, koj yuav tau Na-amas tus mob.’ Tamsim ntawd nws txawm mob ruas kiag!

Peb kawm tau dabtsi los ntawm tej no? Qhov ib, peb yuav tsum xyaum li tus mentxhais ntawd es qhia lwm tus txog Yehauvas. Yog peb ua li ntawd ces yuav pab tau coob leej. Qhov ob, peb kawm tau tias thaum xub thawj Na-amas khav theeb heev, tiamsis peb yuav tsum tsis txhob khav theeb li Na-amas. Peb yuav tsum mloog Yehauvas cov tub qhe lus. Thiab qhov peb, peb yuav tsum tsis txhob dag li Kehaxi. Thaum peb nyeem phau Vajlugkub, peb kawm tau ntau yam, puas yog?

2 Vajntxwv 5:1-27.Cov lus nug

 • Nyob hauv daim duab, tus mentxhais tabtom hais dabtsi rau tus pojniam?
 • Tus pojniam hauv daim duab yog leejtwg, thiab ua li cas tus mentxhais ntawd nyob hauv tus pojniam ntawd lub tsev?
 • Elisa hais kom nws tus tub qhe qhia li cas rau Na-amas, thiab vim li cas Na-amas npau taws heev?
 • Thaum Na-amas ua raws li nws cov tub qhe hais, pab tau nws li cas?
 • Vim li cas Elisa tsis kam txais Na-amas cov khoom pub, tiamsis Kehaxi tau ua li cas xwb?
 • Ua li cas rau Kehaxi, thiab peb kawm tau dabtsi los ntawm qhov no?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 2 Vajntxwv 5:1-27.

  Tus mentxhais Yixayee tus qauv txhawb tau cov hluas niaj hnub no li cas? (2 Vajntxwv 5:3; Ntawv Nkauj 8:2; 148:12, 13)

  Thaum peb txais kev qhuab ntuas los ntawm phau Vajlugkub, vim li cas ho zoo rau peb nco txog Na-amas tus qauv? (2 Vajntxwv 5:15; Henplais 12:5, 6; Yakaunpau 4:6)

  Elisa coj txawv li cas ntawm Kehaxi, thiab peb kawm tau li cas los ntawm nkawd? (2 Vajntxwv 5:9, 10, 14-16, 20; Mathai 10:8; Tubtxib Tes Haujlwm 5:1-5; 2 Khaulee 2:17)