Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 68: Ob Tug Metub Rov Ciaj Sia

Zaj 68: Ob Tug Metub Rov Ciaj Sia

YOG tias ib tug menyuam tuag lawm es muaj ib tug neeg tsa tau nws sawv rov qab los, nws niam yuav xav li cas xwb? Nws niam yuav zoo siab heev! Tiamsis ib tug neeg uas tuag lawm puas yuav sawv tau rov qab los? Puas tau muaj li ntawd ib zaug li?

Koj puas pom tus txivneej, thiab tus pojniam thiab tus metub hauv daim duab no? Tus txivneej ntawd hu ua Eliya. Nws yog ib tug neeg uas cev Vajtswv lus. Tus pojniam yog ib tug poj ntsuam uas nyob hauv lub moos Xalefa. Tus metub no yog tus poj ntsuam ntawd tus. Muaj ib hnub tus metub no txawm mob hnyav heev ces nws tuag lawm. Eliya hais rau tus pojniam tias: ‘Muab tus metub los rau kuv.’

Eliya nrog tus poj ntsuam thiab tus tub uas ciaj rov qab los nyob

Eliya nqa tus metub uas tuag lawm mus rau txheej tsev sab saud. Eliya muab tus metub tso pw rau saum nws lub txaj. Ces Eliya txawm thov Vajtswv tias: ‘Au Yehauvas, thov ua kom tus metub no rov ciaj sia.’ Ces tus metub txawm rov ua pa tuaj! Tom qab ntawd Eliya coj tus metub nqes rov qab mus rau txheej tsev sab hauv. Eliya hais rau tus pojniam tias: ‘Ntsia saib, koj tus metub ciaj lawm!’ Twb yog vim li no leej niam thiaj zoo siab ua luaj.

Kuj muaj dua ib tug txivneej cev Yehauvas lus uas tseem ceeb heev. Nws lub npe hu ua Elisa. Nws yog tus uas pab Eliya ua haujlwm. Tom qab no, Yehauvas kuj siv nws los ua txujci thiab. Muaj ib hnub Elisa mus rau hauv lub moos Sunee. Nyob hauv lub moos ntawd muaj ib tug pojniam ua zoo heev rau Elisa. Tom qab no, tus pojniam ntawd thiab nws tus txiv muaj ib tug menyuam tub.

Thaum tus menyuam hlob mentsis lawm, muaj ib tagkis nws nrog nws txiv mus ua teb. Tus metub txawm quaj tias: ‘Mob mob kuv taubhau!’ Tom qab ntawd, lawv coj tus metub mus tsev ces tus metub cia li tuag lawm. Nws niam nyuaj siab kawg nkaus li! Nws niam cia li mus cuag Elisa tamsim ntawd.

Thaum Elisa tuaj txog, nws mus rau ntawm tus metub uas tuag lawm. Elisa thov Yehauvas, thiab pw tsuam tus metub ntawd lub cev. Ces tus metub ntawd lub cev rov qab sov tuaj, thiab nws txawm txham xya zaus. Leej niam zoo siab heev rau qhov nws tus metub rov ciaj sia lawm!

Muaj tibneeg coob heev tau tuag lawm. Qhov ntawd ua rau lawv tsev neeg thiab lawv tej phoojywg nyuaj siab kawg li. Peb tsis muaj hwjchim tsa cov tuag sawv rov qab los, tiamsis Yehauvas muaj hwjchim tsa tau. Nyob rau lwm zaj peb tseem yuav kawm tias Yehauvas yuav tsa tibneeg coob heev sawv rov qab los muaj txojsia.

1 Vajntxwv 17:8-24; 2 Vajntxwv 4:8-37.


Cov lus nug

 • Cov tibneeg hauv daim duab yog leejtwg, thiab ua li cas rau tus metub?
 • Eliya thov kom Vajtswv pab tus metub li cas, thiab tom qab ntawd tau muaj li cas?
 • Tus uas pab Eliya npe hu li cas?
 • Vim li cas tus pojniam hauv Sunee hu Elisa tuaj hauv nws tsev?
 • Thaum Elisa mus txog nws tau ua dabtsi, thiab ua li cas rau tus menyuam uas tuag lawm?
 • Zoo li peb kawm los ntawm Eliya thiab Elisa, Yehauvas muaj hwjchim ua tau dabtsi?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 1 Vajntxwv 17:8-24.

  Tej yam uas Eliya raug, tau sim nws txojkev ntseeg thiab qhov uas nws mloog Vajtswv lus li cas? (1 Vajntxwv 17:9; 19:1-4, 10)

  Vim li cas tsim nyog qhuas tus poj ntsuam uas nyob hauv Xalefa txojkev ntseeg? (1 Vajntxwv 17:12-16; Luka 4:25, 26)

  Tej koob hmoov uas tus poj ntsuam hauv Xalefa tau txais qhia li cas tias Yexus cov lus hauv Mathai 10:41, 42 muaj tseeb tiag? (1 Vajntxwv 17:10-12, 17, 23, 24)

 • Nyeem 2 Vajntxwv 4:8-37.

  Tus pojniam hauv Sunee qhia peb li cas txog txojkev tos txais qhua? (2 Vajntxwv 4:8; Luka 6:38; Loos 12:13; 1 Yauhas 3:17)

  Niaj hnub no peb yuav ua zoo rau Vajtswv cov tub qhe li cas? (Tubtxib Tes Haujlwm 20:35; 28:1, 2; Kalatia 6:9, 10; Henplais 6:10)