Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 67: Yehausafa Tso Siab Rau Yehauvas

Zaj 67: Yehausafa Tso Siab Rau Yehauvas

KOJ puas paub cov txivneej hauv daim duab no yog leejtwg thiab lawv tabtom ua dabtsi? Lawv tabtom mus ntaus rog, thiab cov txivneej uas mus ua ntej tabtom hu nkauj. Tiamsis tej zaum koj yuav xav tias: ‘Vim li cas cov neeg hu nkauj ntawd tsis nqa ntaj nqa hmuv mus ntaus rog li?’ Cia peb kawm saib yog vim li cas.

Cov Yixayee tabtom taug kev mus ntaus rog

Yehausafa yog tus vajntxwv uas kav ob xeem Yixayee nyob rau lub nceeg vaj sab qab teb. Nws nyob rau lub sijhawm thaum Vajntxwv Ahaj thiab Yexenpee kav kaum xeem uas nyob rau lub nceeg vaj sab qaum teb. Tiamsis Yehausafa yog ib tug vajntxwv uas coj zoo. Nws txiv Axa kuj yog ib tug vajntxwv uas coj tau zoo thiab. Yog li ntawd, ob xeem uas nyob rau lub nceeg vaj sab qab teb ua neej kaj siab lug tau ntau xyoo.

Tiamsis muaj ib hnub cov tibneeg ntshai heev. Muaj neeg tuaj hais rau Yehausafa tias: ‘Ib pab tub rog coob heev tabtom tuaj tim tebchaws Mau-a, Asmoo, thiab lub Roob Xe-i tuaj ntaus koj.’ Cov Yixayee coob heev tuaj sib sau rau hauv Yeluxalees thov Yehauvas pab. Lawv tuaj rau ntawm lub tuam tsev, thiab Yehausafa thov Vajtswv tias: ‘Au peb tus Vajtswv Yehauvas, peb tsis paub xyov yuav ua li cas. Peb ntaus tsis yeej pab tub rog no li. Peb tos ntsoov koj pab peb xwb.’

Yehauvas hnov lawv tej lus thov. Yehauvas hais kom nws tus tub qhe qhia rau cov tibneeg tias: ‘Ntsuj rog no tsis yog nej li, tiamsis yog Vajtswv li. Tsis txog nej yuav ntaus li. Saib seb Yehauvas yuav cawm nej li cas.’

Yog li ntawd, hnub tom qab thaum sawv ntxov Yehausafa hais rau cov tibneeg tias: ‘Cia li tso siab plhuav rau Yehauvas!’ Ces nws hais kom cov neeg hu nkauj mus ua cov tub rog ntej. Thaum lawv taug kev, lawv hu nkauj qhuas Yehauvas. Thaum lawv mus yuav txog ntawm tshav rog, koj puas paub tau muaj li cas xwb? Yehauvas ua rau cov yeeb ncuab rov sib tua. Thaum cov Yixayee mus txog ntawd, cov yeeb ncuab twb tuag tas lawm!

Qhov uas Yehausafa tso siab rau Yehauvas yog ib lub tswvyim zoo heev, puas yog? Peb yuav muaj tswvyim yog tias peb tso siab rau Yehauvas thiab.

1 Vajntxwv 22:41-53; 2 Vaj Keeb Kwm 20:1-30.


Cov lus nug

 • Yehausafa yog leejtwg, thiab nws nyob rau lub sijhawm twg?
 • Vim li cas cov Yixayee ntshai ua luaj, thiab coob leej tau ua li cas?
 • Yehauvas teb Yehausafa tej lus thov li cas?
 • Thaum lawv mus yuav txog ntawm tshav rog, Yehauvas ua kom muaj li cas xwb?
 • Peb kawm tau dabtsi los ntawm Yehausafa?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 2 Vaj Keeb Kwm 20:1-30.

  Thaum tibneeg ua nruj ua tsiv rau Yehauvas cov tub qhe, lawv yuav xyaum Yehausafa li cas? (2 Vaj Keeb Kwm 20:12; Ntawv Nkauj 25:15; 121:1, 2)

  Txij thaum ub los Yehauvas yeej siv ib tug cev lus los txuas lus nrog nws cov tibneeg. Niaj hnub no Yehauvas txuas lus nrog nws cov tibneeg li cas? (2 Vaj Keeb Kwm 20:14, 15; Mathai 24:45-47; Yauhas 15:15)

  Thaum Vajtswv pib ntsuj rog rau ‘hnub loj kawg uas Vajtswv teem cia,’ peb lub sijhawm yuav zoo ib yam li Yehausafa lub li cas? (2 Vaj Keeb Kwm 20:15, 17; 32:8; Qhia Tshwm 16:14, 16)

  Zoo ib yam li cov Levi, cov tho kev thiab cov tubtxib tshaj tawm txawv tebchaws yuav txhawb txoj haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo li cas? (2 Vaj Keeb Kwm 20:19, 21; Loos 10:13-15; 2 Timaute 4:2)