Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 66: Yexenpee Yog Tus Poj Vajntxwv Limhiam

Zaj 66: Yexenpee Yog Tus Poj Vajntxwv Limhiam

TOM QAB Vajntxwv Yelaunpau-as tuag lawm, txhua tus vajntxwv uas kav kaum xeem Yixayee nyob rau lub nceeg vaj sab qaum teb puavleej phem. Tiamsis Vajntxwv Ahaj yog tus phem tshaj cov huv tibsi. Koj puas paub yog vim li cas? Ib qho teeb meem loj yog nws tus pojniam Yexenpee limhiam heev.

Yexenpee tsis yog ib tug pojniam Yixayee. Nws yog cov Xaidoo tus vajntxwv tus ntxhais. Nws pe hawm Npa-as uas yog ib tug vajtswv cuav. Nws kuj ntxias tau Ahaj thiab cov Yixayee coob leej mus pe hawm Npa-as. Yexenpee ntxub Yehauvas heev. Nws muab cov uas cev Vajtswv lus coob leej tua pov tseg. Lwm cov yuav tsum khiav mus nkaum hauv tej qhov tsua lawv thiaj tsis raug tua. Yog tias Yexenpee xav tau ib yam dabtsi, nws yeej muab luag tua kiag kom nws tau yam ntawd ua nws tug.

Muaj ib hnub Vajntxwv Ahaj nyuaj siab heev. Yexenpee thiaj nug nws tias: ‘Vim li cas hnub no koj nyuaj siab ua luaj?’

Ahaj teb tias: ‘Vim yog tej uas Nanpau hais rau kuv. Kuv xav yuav nws lub vaj txiv hmab. Tiamsis nws tsis kam muab lub vaj txiv hmab ntawd rau kuv.’

Yexenpee hais tias: ‘Txhob txhawj. Kuv mam li muab lub vaj ntawd rau koj.’

Yog li ntawd, Yexenpee txawm sau ntawv mus rau cov thawj coj hauv lub moos uas Nanpau nyob. Nws hais tias: ‘Hais kom ib co neeg phem los liam txim rau Nanpau tias, nws tau foom Vajtswv thiab vajntxwv. Ces coj Nanpau tawm hauv lub moos mus thiab xuas pob zeb ntaus kom nws tuag.’

Thaum Yexenpee paub tias Nanpau tuag lawm, nws hais rau Ahaj tias: ‘Cia li mus txeeb kiag nws lub vaj txiv hmab.’ Yexenpee tau ua phem heev. Yeej tsim nyog rau txim rau nws, puas yog?

Poj Vajntxwv Yexenpee

Yog li ntawd, tom qab no Yehauvas thiaj txib ib tug txivneej hu ua Yehu mus rau txim rau Yexenpee. Thaum Yexenpee hnov tias Yehu yuav tuaj, nws txawm pleev qhov muag thiab tu cev kom zoo nkauj. Tiamsis thaum Yehu tuaj txog thiab pom Yexenpee nyob saum qhov rais, Yehu hais rau cov txivneej hauv tsev tias: ‘Muab nws pov kiag los!’ Cov txivneej kuj ua raws li Yehu hais, zoo li koj pom hauv daim duab no. Lawv thiaj muab Yexenpee pov rhees rau hauv pem teb, ces nws tuag lawm. Tus poj vajntxwv limhiam ntawd lub neej xaus li no lawm.

1 Vajntxwv 16:29-33; 18:1-4; 21:1-16; 2 Vajntxwv 9:30-37.Cov lus nug

 • Yexenpee yog leejtwg?
 • Vim li cas muaj ib hnub Vajntxwv Ahaj nyuaj siab?
 • Ua li cas Yexenpee thiaj txeeb tau Nanpau lub vaj txiv hmab rau nws tus txiv Ahaj?
 • Yehauvas txib leejtwg mus rau txim rau Yexenpee?
 • Zoo li koj pom hauv daim duab, tau muaj dabtsi tshwm sim thaum Yehu tuaj txog ntawm Yexenpee tsev?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 1 Vajntxwv 16:29-33 thiab 18:3, 4.

  Thaum Vajntxwv Ahaj kav, lub tebchaws phem npaum li cas? (1 Vajntxwv 16:33)

 • Nyeem 1 Vajntxwv 21:1-16.

  Nanpau tau ua siab tawv thiab muab siab npuab Yehauvas li cas? (1 Vajntxwv 21:1-3; Levi Tej Kevcai 25:23-28)

  Thaum tsis muaj raws li Ahaj siab nyiam, nws coj li cas xwb, thiab peb kawm tau li cas los ntawm qhov no? (1 Vajntxwv 21:4; Loos 5:3-5)

 • Nyeem 2 Vajntxwv 9:30-37.

  Yehu mob siab ua raws li Yehauvas lub siab nyiam. Peb kawm tau dabtsi los ntawm nws tus qauv? (2 Vajntxwv 9:4-10; 2 Khaulee 9:1, 2; 2 Timaute 4:2)