Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 65: Muab Lub Nceeg Vaj Faib

Zaj 65: Muab Lub Nceeg Vaj Faib

KOJ puas paub vim li cas tus txivneej hauv daim duab no tabtom muab nws lub tsho dua ua tej daim? Yehauvas hais kom nws ua li ntawd. Nws lub npe hu ua Ahiya. Nws yog ib tug txivneej cev Vajtswv lus. Vajtswv qhia nws txog tej uas yuav muaj tshwm sim rau yav tom ntej.

Ahiya thiabYelaunpau-as

Hauv daim duab no Ahiya tabtom hais lus rau Yelaunpau-as. Yelaunpau-as yog ib tug txivneej uas Xalaumoo tsa los saib xyuas cov neeg ua vaj ua tsev. Thaum Ahiya ntsib Yelaunpau-as ntawm txojkev no, Ahiya ua ib yam uas txawv heev. Nws muab nws lub tsho tshiab hle los dua ua 12 daim. Nws hais rau Yelaunpau-as tias: ‘Coj kaum daim mus rau koj yuav.’ Koj puas paub vim li cas Ahiya muab kaum daim rau Yelaunpau-as?

Ahiya piav tias Yehauvas yuav muab lub nceeg vaj tshem tawm ntawm Xalaumoo mus. Thiab Ahiya hais tias Yehauvas yuav muab kaum xeem rau Yelaunpau-as kav. Yog li ntawd, tsuas tshuav ob xeem rau Lehaunpau-as kav lawm xwb.

Thaum Xalaumoo hnov txog qhov uas Ahiya hais rau Yelaunpau-as, nws npau taws heev. Nws nrhiav kev muab Yelaunpau-as tua. Yelaunpau-as thiaj khiav mus nyob nram Iyi tebchaws. Thaum Xalaumoo kav tau 40 xyoo lawm, nws mam li tuag. Lawv thiaj tsa Xalaumoo tus tub Lehaunpau-as ua vajntxwv. Thaum Yelaunpau-as hnov tias Xalaumoo tuag lawm, nws thiaj li tawm hauv Iyi tebchaws rov los nyob hauv Yixayee tebchaws.

Lehaunpau-as tsis yog ib tug vajntxwv uas coj zoo. Nws tseem ua phem tshaj nws txiv Xalaumoo ua rau cov tibneeg thiab. Yelaunpau-as thiab ib co neeg tseem ceeb thiaj mus cuag Vajntxwv Lehaunpau-as thiab thov kom nws ua zoo rau cov tibneeg. Tiamsis Lehaunpau-as tsis mloog li. Nws tseem ua phem tshaj yav tas los. Yog li ntawd, cov tibneeg thiaj tsa Yelaunpau-as ua vajntxwv kav kaum xeem, tiamsis xeem Npeeyamee thiab xeem Yuda cia Lehaunpau-as ua lawv tus vajntxwv.

Yelaunpau-as tsis xav kom nws cov tibneeg mus pe hawm ntawm Yehauvas lub tuam tsev uas nyob hauv Yeluxalees. Yog li ntawd, nws thiaj ua ob tug thav nyuj kub. Ces nws hais kom kaum xeem hauv lub nceeg vaj uas nws kav mus pe hawm ob tug mlom ntawd. Tsis ntev tom qab ntawd, muaj tej neeg tsis coj cai thiab kev ua nruj ua tsiv nyob thoob lub tebchaws.

Nyob hauv lub nceeg vaj uas muaj ob xeem los kuj muaj teeb meem thiab. Thaum Lehaunpau-as ua vajntxwv yuav luag tau tsib xyoos, Iyi tus vajntxwv txawm tuaj ntaus Yeluxalees. Nws txeeb tau nyiaj txiag ntau heev hauv Yehauvas lub tuam tsev mus. Yog li ntawd, lub tuam tsev thiaj zoo nkauj ib ntus xwb, tsis zoo li thaum nyuam qhuav ua tau lawm.

1 Vajntxwv 11:26-43; 12:1-33; 14:21-31.Cov lus nug

 • Ob tug txivneej uas nyob hauv daim duab npe hu li cas, thiab nkawd tuav haujlwm dabtsi?
 • Ahiya muab lub tsho uas nws hnav ua li cas, thiab vim li cas nws ua li ntawd?
 • Xalaumoo xav ua li cas rau Yelaunpau-as?
 • Vim li cas cov tibneeg thiaj muab Yelaunpau-as tsa ua vajntxwv kav kaum xeem?
 • Vim li cas Yelaunpau-as thiaj ua ob tug thav nyuj kub, thiab tom qab tsis ntev ntawd lub tebchaws zoo li cas lawm?
 • Ua li cas rau lub nceeg vaj uas muaj ob xeem thiab Yehauvas lub tuam tsev hauv Yeluxalees?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 1 Vajntxwv 11:26-43.

  Yelaunpau-as yog ib tug neeg zoo li cas, thiab yog tias nws coj raws li Vajtswv txoj kevcai ces Yehauvas cog lus tias nws yuav pub dabtsi rau Yelaunpau-as? (1 Vajntxwv 11:28, 38)

 • Nyeem 1 Vajntxwv 12:1-33.

  Thaum Lehaunpau-as kav, nws ua phem heev rau cov tibneeg. Cov niam txiv thiab cov txwj laus kawm tau li cas los ntawm Lehaunpau-as tus qauv phem? (1 Vajntxwv 12:13; Laj Lim Tswvyim 7:7; 1 Petus 5:2, 3)

  Thaum cov hluas niaj hnub no txiav txim siab ua tej yam tseem ceeb rau lawv lub neej, lawv yuav nrhiav kev pab qhovtwg los? (1 Vajntxwv 12:6, 7; Paj Lug 1:8, 9; 2 Timaute 3:16, 17; Henplais 13:7)

  Vim li cas Yelaunpau-as teeb ob tug thav nyuj kub rau lawv pe hawm, thiab qhov no qhia li cas tias nws tsis cia siab rau Yehauvas? (1 Vajntxwv 11:37; 12:26-28)

  Leejtwg yog tus coj cov tibneeg nyob hauv lub nceeg vaj uas muaj kaum xeem tawm tsam txojkev pe hawm tseeb? (1 Vajntxwv 12:32, 33)