Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 64: Xalaumoo Ua Lub Tuam Tsev

Zaj 64: Xalaumoo Ua Lub Tuam Tsev

VAJTSWV tau muab tus qauv ua lub tuam tsev rau Davi. Ua ntej Davi tuag, nws muab tus qauv ntawd rau Xalaumoo. Thaum Xalaumoo kav tau plaub xyoos lawm nws pib ua lub tuam tsev. Lawv siv xya xyoo thiab rau lub hlis, los ua lub tuam tsev mam li tiav. Muaj txivneej coob kawg li tuaj pab ua lub tuam tsev. Lub tuam tsev ntawd ua tas nyiaj ntau heev, rau qhov siv kub thiab nyiaj ntau kawg li los ua.

Lub tuam tsev muaj ntau chav. Lub tuam tsev kuj muaj ob chav loj zoo li lub tsev ntaub sib ntsib thiab. Tiamsis ob chav ntawd loj dua ob chav hauv lub tsev ntaub sib ntsib, ob npaug. Xalaumoo muab lub phij xab sib cog lus tso rau chav tom qab kawg nkaus hauv lub tuam tsev.

Thaum ua tau lub tuam tsev tiav lawm, lawv thiaj tuaj ua ke qhuas Yehauvas. Xalaumoo txhos caug ntawm lub tuam tsev thiab thov Vajtswv, zoo li koj pom hauv daim duab no. Xalaumoo thov Yehauvas tias: ‘Tag nrho lub ntuj los twb tsis txaus koj nyob. Yog li ntawd, lub tuam tsev no yuav ua li cas txaus koj nyob. Tiamsis kuv tus Vajtswv, thov mloog koj cov tibneeg thaum lawv tig tuaj rau ntawm qhov chaw no thov koj.’

Vajntxwv Xalaumoo tabtom thov Vajtswv

Thaum Xalaumoo thov Vajtswv tas lawm, muaj hluavtaws poob saum ntuj los hlawv kiag tej tsiaj uas lawv muab tua xyeem ntawd huvsi. Ces Yehauvas lub hwjchim ci ntsa iab puv nkaus lub tuam tsev. Qhov no qhia tias Yehauvas hnov Xalaumoo tej lus thov, thiab Yehauvas txaus siab heev rau lub tuam tsev thiab tej lus thov ntawd. Zaum no lub tuam tsev yog qhov chaw uas cov tibneeg tuaj pe hawm Yehauvas, tsis yog lub tsev ntaub sib ntsib lawm.

Xalaumoo kav zoo heev tau ntau xyoo, thiab cov tibneeg zoo siab kawg li. Tiamsis Xalaumoo yuav tau ntau tus pojniam txawv tebchaws uas tsis pe hawm Yehauvas. Koj puas pom Xalaumoo ib tug pojniam tabtom pe hawm tus mlom hauv daim duab no? Thaum kawg Xalaumoo cov pojniam ntxias tau Xalaumoo mus pe hawm lwm cov vajtswv. Tom qab Xalaumoo ua li ntawd, koj puas paub nws coj li cas lawm xwb? Nws tsis ua zoo rau cov tibneeg lawm. Nws ua limhiam heev, thiab cov tibneeg tsis muaj kev zoo siab lawm.

Vajntxwv Xalaumoo tabtom mus pe hawm ib tug mlom

Qhov uas Xalaumoo ua li ntawd ua rau Yehauvas npau taws heev. Nws thiaj hais rau Xalaumoo tias: ‘Kuv yuav muab lub nceeg vaj tshem ntawm koj mus rau lwm tus. Kuv yuav tsis ua li no rau koj tiam neej. Kuv yuav ua li no rau tiam uas koj tus tub kav. Tiamsis kuv yuav tsis tshem tag nrho cov tibneeg ntawm koj tus tub lub nceeg vaj mus.’ Cia peb kawm saib tej ntawd ho muaj li cas.

1 Vaj Keeb Kwm 28:9-21; 29:1-9; 1 Vajntxwv 5:1-18; 2 Vaj Keeb Kwm 6:12-42; 7:1-5; 1 Vajntxwv 11:9-13.Cov lus nug

 • Xalaumoo siv sijhawm ntev npaum li cas los ua Yehauvas lub tuam tsev thiaj li tiav, thiab vim li cas siv nyiaj ntau ua luaj li los ua lub tuam tsev ntawd?
 • Lub tuam tsev muaj pes tsawg chav loj, thiab Xalaumoo muab dabtsi tso rau chav tom qab kawg nkaus?
 • Thaum lub tuam tsev tiav lawm Xalaumoo thov Vajtswv txog dabtsi?
 • Yehauvas qhia li cas tias nws txaus siab rau Xalaumoo tej lus thov?
 • Xalaumoo cov pojniam ntxias tau Xalaumoo mus ua dabtsi, thiab tom qab ntawd Xalaumoo coj li cas lawm xwb?
 • Vim li cas Yehauvas npau taws rau Xalaumoo, thiab nws hais li cas rau Xalaumoo?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 1 Vaj Keeb Kwm 28:9, 10.

  Raws li Davi cov lus ntawm 1 Vaj Keeb Kwm 28:9, 10, peb yuav tsum ua dabtsi txhua txhua hnub? (Ntawv Nkauj 19:14; Filipi 4:8, 9)

 • Nyeem 2 Vaj Keeb Kwm 6:12-21, 32-42.

  Xalaumoo cov lus qhia li cas tias tsis muaj ib lub tsev uas neeg txhais tes ua yuav txaus tus Vajtswv Loj Dua Ntais nyob? (2 Vaj Keeb Kwm 6:18; Tubtxib Tes Haujlwm 17:24, 25)

  Xalaumoo cov lus hais hauv 2 Vaj Keeb Kwm 6:32, 33 qhia li cas txog Yehauvas? (Tubtxib Tes Haujlwm 10:34, 35; Kalatia 2:6)

 • Nyeem 2 Vaj Keeb Kwm 7:1-5.

  Thaum cov Yixayee pom Yehauvas lub hwjchim ci ntsa iab, ua rau lawv qhuas Yehauvas. Niaj hnub no thaum peb xav txog Yehauvas tej koob hmoov rau nws cov tibneeg, peb yuav tsum ua li cas thiab? (2 Vaj Keeb Kwm 7:3; Ntawv Nkauj 22:22; 34:1; 96:2)

 • Nyeem 1 Vajntxwv 11:9-13.

  Xalaumoo lub neej qhia li cas tias peb yuav tsum muab siab npuab Yehauvas mus txog hnub kawg? (1 Vajntxwv 11:4, 9; Mathai 10:22; Qhia Tshwm 2:10)