Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 63: Vajntxwv Xalaumoo Muaj Tswvyim

Zaj 63: Vajntxwv Xalaumoo Muaj Tswvyim

THAUM Xalaumoo tseem yog ib tug tub hluas, nws tau los ua vajntxwv. Nws hlub Yehauvas, thiab nws coj raws nraim li tej tswvyim zoo uas nws txiv Davi tau qhia rau nws. Yehauvas txaus siab rau Xalaumoo. Muaj ib hmos Xalaumoo thiaj ua npau suav pom Yehauvas hais rau nws tias: ‘Xalaumoo, koj xav kom kuv muab dabtsi rau koj?’

Xalaumoo teb tias: ‘Kuv tus Vajtswv Yehauvas, kuv tseem hluas heev, kuv tsis paub yuav kav li cas. Thov koj pub tswvyim rau kuv kav koj cov tibneeg mus rau qhov ncaj.’

Yehauvas txaus siab heev rau Xalaumoo tej lus thov. Yog li ntawd, Nws thiaj hais tias: ‘Vim koj thov kom kuv pub tswvyim rau koj, tsis yog kom tau txojsia ntev thiab tau nyiaj txiag, kuv yuav pub koj muaj tswvyim dua txhua tus uas tau nyob dua los lawm. Thiab kuv tseem yuav pub tej yam uas koj tsis tau thov rau koj, uas yog nyiaj txiag thiab koob meej.’

Tsis ntev tom qab ntawd, txawm muaj ob tug pojniam tuaj cuag Xalaumoo vim nkawd muaj ib qho teeb meem uas nyuaj heev. Thawj tug pojniam piav tias: ‘Tus pojniam no thiab kuv nyob hauv tib lub tsev. Kuv yug tau ib tug metub, ces ob hnub tom qab ntawd, nws kuj yug tau ib tug metub thiab. Ces muaj ib hmos nws tus menyuam tuag lawm. Tiamsis thaum kuv tseem tsaug zog, nws coj nws tus menyuam uas tuag lawm, los tso ntawm kuv ib sab thiab coj kuv tus menyuam mus lawm. Thaum kuv sawv los thiab pom tus menyuam uas tuag lawd, kuv paub tias tus menyuam ntawd tsis yog kuv tus.’

Thaum nws hais li ntawd tas, tus pojniam tod hais tias: ‘Tsis yog! Tus uas ciaj yog kuv tus, tus tuag yog nws tus!’ Thawj tug pojniam teb tias: ‘Tsis yog! Tus uas tuag yog koj tus, tus uas ciaj yog kuv tus!’ Ob tug pojniam ntawd tau sib cav li no. Xalaumoo yuav ua li cas xwb?

Xalaumoo hais kom lawv muab ib rab ntaj los, ces nws txawm hais tias: ‘Muab tus menyuam uas ciaj phua rau ob tug pojniam no, ib leeg ib sab.’

Leej niam tiag tiag quaj tias: ‘Tsis txhob ua li ko! Thov txhob tua tus menyuam. Muab nws rau tus pojniam ntawd!’ Tiamsis tus pojniam ntawd hais tias: ‘Tsis txhob muab rau wb leejtwg li; muab phua kiag ua ob sab.’

Vajntxwv Xalaumoo tu ib qho teeb meem nyuaj heev

Thaum kawg Xalaumoo thiaj hais tias: ‘Txhob muab tus menyuam tua! Muab tus menyuam rau thawj tug pojniam. Nws yog leej niam tiag tiag.’ Xalaumoo paub li no rau qhov leej niam tiag tiag hlub nws tus menyuam heev. Nws yeem muab tus menyuam rau tus pojniam ntawd, kom lawv thiaj tsis muab tus menyuam tua. Thaum cov tibneeg hnov Xalaumoo kho tau qhov teeb meem no, lawv zoo siab uas lawv muaj ib tug vajntxwv muaj tswvyim heev.

Lub sijhawm uas Xalaumoo kav, Vajtswv foom koob hmoov rau cov tibneeg kom lawv muaj qoob loo ntau heev, txiv hmab txiv ntoo thiab lwm yam zaub mov noj. Sawvdaws muaj khaubncaws zoo hnav thiab muaj vaj muaj tsev zoo nyob. Lawv puavleej muaj txaus noj txaus siv.

1 Vajntxwv 3:3-28; 4:29-34.Cov lus nug

 • Muaj ib hmos Xalaumoo ua npau suav pom Yehauvas hais li cas rau nws, thiab Xalaumoo teb Yehauvas li cas?
 • Rau qhov Yehauvas txaus siab rau Xalaumoo tej lus thov, Yehauvas cog lus tias nws yuav muab dabtsi rau Xalaumoo?
 • Ob tug pojniam uas tuaj cuag Xalaumoo muaj teeb meem dabtsi?
 • Zoo li koj pom hauv daim duab, Xalaumoo kho qhov teeb meem ntawd li cas?
 • Xalaumoo txojkev kav zoo li cas, thiab vim li cas thiaj zoo li ntawd?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 1 Vajntxwv 3:3-28.

  Cov neeg uas tuav haujlwm hauv Yehauvas lub koom haum niaj hnub no kawm tau li cas los ntawm Xalaumoo cov lus thov hauv 1 Vajntxwv 3:7? (Ntawv Nkauj 119:105; Paj Lug 3:5, 6)

  Xalaumoo cov lus thov pab peb pom tias peb yuav thov Yehauvas txog tej yam zoo li cas? (1 Vajntxwv 3:9, 11; Paj Lug 30:8, 9; 1 Yauhas 5:14)

  Yexus Khetos yog tus Xalaumoo uas Loj Tshaj. Qhov uas Xalaumoo tu plaub rau ob tug pojniam ntawd pab peb tso siab li cas rau Yexus txojkev kav rau yav tom ntej? (1 Vajntxwv 3:28; Yaxaya 9:6, 7; 11:2-4)

 • Nyeem 1 Vajntxwv 4:29-34.

  Yehauvas teb Xalaumoo cov lus thov li cas kom nws muaj lub siab mloog lus? (1 Vajntxwv 4:29)

  Peb pom tias tibneeg nyob qhov txhia qhov chaw xav hnov Xalaumoo tej tswvyim. Zoo ib yam li lawv, peb yuav tsum xav li cas txog Vajtswv Txojlus? (1 Vajntxwv 4:29, 34; Yauhas 17:3; 2 Timaute 3:16)