Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 62: Davi Tsev Neeg Muaj Teeb Meem

Zaj 62: Davi Tsev Neeg Muaj Teeb Meem

TOM QAB Davi pib kav hauv Yeluxalees, Yehauvas pab Davi cov tub rog ntaus yeej ntau ntsuj rog. Yehauvas tau cog lus tseg tias nws yuav muab lub tebchaws Khana-as rau cov Yixayee. Yog li ntawd, vim Yehauvas pab lawv, lawv thiaj tau lub tebchaws ntawd ua lawv tug lawm.

Davi yog ib tug vajntxwv uas kav tau zoo. Nws hlub Yehauvas. Yog li ntawd, muaj ib yam uas nws xub ua tom qab nws ntaus yeej lub nroog Yeluxalees. Nws hais kom lawv coj Yehauvas lub phij xab sib cog lus los rau hauv lub nroog. Thiab nws xav ua ib lub tuam tsev rau lub phij xab ntawd.

Thaum Davi laus lawm, nws tau ua ib qho txhaum loj. Davi yeej paub tias yog ib qho txhaum uas yus mus muab luag lwm tus li. Tiamsis muaj ib hmos thaum yuav tsaus ntuj, nws nce mus rau saum ru tsev, nws saib pom ib tug pojniam zoo nkauj heev. Tus pojniam ntawd npe hu ua Npasenpa, thiab nws tus txiv yog Davi ib tug tub rog hu ua Uliya.

Davi xav tau Npasenpa heev dhau lawm, nws thiaj txib neeg mus coj Npasenpa tuaj hauv nws tsev. Lub sijhawm ntawd Npasenpa tus txiv mus ntaus rog lawm. Yog li ntawd, Davi txawm nrog Npasenpa pw. Tom qab ntawd Npasenpa paub tias nws muaj menyuam lawm. Davi txhawj heev, nws thiaj xa xov mus rau nws tus thawj tub rog Yau-a. Nws hais kom Yau-a muab Uliya ntaus rog rau tom hauv ntej kom Uliya tuag. Thaum Uliya tuag lawm, Davi txawm yuav Npasenpa ua pojniam.

Yehauvas npau taws heev rau Davi. Ces nws thiaj txib nws tus tub qhe Nathas mus qhia Davi qhov txhaum rau Davi. Hauv daim duab no, koj puas pom Nathas tabtom nrog Davi tham? Davi tu siab kawg li rau tej uas nws tau ua. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj tsis muab nws tua. Tiamsis Yehauvas hais tias: ‘Vim koj tau ua tej yam phem li no, koj yuav muaj ntau yam teeb meem hauv koj tsev neeg.’ Ces Davi ntsib ntau yam teeb meem tiag!

Nathas tabtom ntuas Davi

Thawj qhov teeb meem yog Npasenpa tus tub tuag. Ntxiv ntawd Davi tus tub hlob Asnoo muab nws tus muam Thama yuam nrog nws pw. Davi tus tub Axaloo thiaj npau taws heev. Ces Axaloo txawm muab Asnoo tua kiag. Tom qab no, muaj neeg coob heev nyiam Axaloo, ces Axaloo txawm txeeb ua vajntxwv. Thaum kawg, Davi kuj ntaus yeej Axaloo, ces Axaloo tuag lawm. Yog li ntawd, Davi yeej ntsib teeb meem ntau heev tiag.

Thaum lub sijhawm uas muaj tej xwm txheej ntawd, Npasenpa kuj yug tau ib tug tub hu ua Xalaumoo. Thaum Davi laus lawm thiab muaj mob muaj nkeeg, nws tus tub Adauniya txawm txeeb ua vajntxwv. Thaum ntawd Davi thiaj hais kom tus pov thawj Xadau hliv roj rau Xalaumoo taubhau los qhia tias Xalaumoo yuav ua vajntxwv. Tsis ntev tom qab ntawd, Davi tuag thaum nws muaj 70 xyoo. Nws ua vajntxwv kav tau 40 xyoo, tiamsis nimno Xalaumoo ua vajntxwv kav cov Yixayee lawm.

2 Xamuyee 11:1-27; 12:1-18; 1 Vajntxwv 1:1-48.Cov lus nug

 • Vim muaj Yehauvas pab, thaum kawg ua li cas rau lub tebchaws Khana-as lawm?
 • Muaj ib hmos thaum yuav tsaus ntuj, Davi nce mus saum ru tsev, nws pom dabtsi?
 • Vim li cas Yehauvas npau taws rau Davi?
 • Hauv daim duab, Yehauvas txib leejtwg mus qhia Davi qhov txhaum rau nws, thiab tus txivneej ntawd hais tias yuav muaj dabtsi los raug Davi?
 • Davi muaj teeb meem dabtsi?
 • Tom qab Davi, leejtwg tau ua cov Yixayee tus vajntxwv?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 2 Xamuyee 11:1-27.

  Thaum Davi tsis mus ntaus rog, nws tau mus ua txhaum nrog Npasenpa. Raws li no, yog tias peb rau siab ntso ua Yehauvas tes haujlwm qhov ntawd yuav tiv thaiv tau peb li cas?

  Ua li cas Davi thiaj poob kev txhaum, thiab qhov no pab Yehauvas cov tub qhe niaj hnub no kom ceev faj li cas? (2 Xamuyee 11:2; Mathai 5:27-29; 1 Khaulee 10:12; Yakaunpau 1:14, 15)

 • Nyeem 2 Xamuyee 12:1-18.

  Cov txwj laus thiab cov niam txiv kawm tau dabtsi los ntawm Nathas cov lus ntuas Davi? (2 Xamuyee 12:1-4; Paj Lug 12:18; Mathai 13:34)

  Vim li cas Yehauvas ho zam txim rau Davi? (2 Xamuyee 12:13; Ntawv Nkauj 32:5; 2 Khaulee 7:9, 10)