Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 61: Tsa Davi Ua Vajntxwv

Zaj 61: Tsa Davi Ua Vajntxwv

XA-U rov qab caum ntes Davi. Xa-u thiaj coj 3,000 leej tub rog uas txawj ntaus rog tshaj mus nrhiav Davi. Thaum Davi paub txog qhov ntawd, nws txib neeg mus tshuaj saib Xa-u thiab nws cov neeg ua yeej rau qhovtwg. Ces Davi nug nws ob tug neeg tias: ‘Neb leejtwg yuav nrog kuv mus hauv Xa-u lub yeej?’

Davi tabtom hu Vajntxwv Xa-u

Anpisai teb tias: ‘Kuv yuav mus.’ Anpisai yog Davi tus muam Xeluya tus tub. Thaum Xa-u thiab nws cov neeg tabtom pw tsaug zog, Davi thiab Anpisai nkag twjywm mus hauv lawv lub yeej. Nkawd muab Xa-u rab hmuv thiab nws lub taub dej, uas nyob ib sab ntawm nws taubhau coj mus lawm. Tsis muaj leejtwg pom lossis hnov nkawd li rau qhov lawv sawvdaws tsaug zog tas lawm.

Koj puas pom Davi thiab Anpisai hauv daim duab no? Nkawd twb khiav dhau mus txog puag saum roob lawm. Davi thiaj hu nrov nrov los rau cov Yixayee tus thawj tub rog Anaw tias: ‘Anaw, vim li cas koj tsis tiv thaiv koj tus vajntxwv? Nrhiav saib! Nws rab hmuv thiab lub taub dej dua twg lawm?’

Xa-u sawv tsees. Nws paub Davi lub suab, nws thiaj hais tias: ‘Davi, yog koj lov?’ Koj puas pom Xa-u thiab Anaw hauv daim duab?

Davi teb Xa-u tias: ‘Kuv tus vajntxwv, yog kuv los mas.’ Ces Davi nug tias: ‘Vim li cas koj xav ntes kuv? Kuv tau ua txhaum dabtsi? Vajntxwv’e, koj rab hmuv nyob ntawm no. Cia koj cov neeg ib tug tuaj nqa mus.’

Vajntxwv Xa-u thiab Anaw

Xa-u lees txim tias: ‘Kuv ua txhaum lawm. Kuv tau ua tej yam ruam kawg li.’ Tom qab ntawd, Davi thiaj mus lawm, thiab Xa-u rov qab mus tsev. Tiamsis Davi xav twjywm tias: ‘Muaj ib hnub Xa-u yeej yuav muab kuv tua pov tseg. Kuv yuav tsum khiav mus nyob hauv Filixatee tebchaws.’ Ces nws thiaj ua li ntawd. Davi mus ntxias cov Filixatee, lawv thiaj ntseeg tias zaum no nws tuaj lawv tog lawm tiag.

Tom qab no ces cov Filixatee mus ntaus rog tawm tsam cov Yixayee. Xa-u thiab Yaunathas raug tua tuag rau hauv tshav rog. Qhov no ua rau Davi tu siab kawg li. Nws thiaj sau tau ib zaj nkauj zoo heev los hu. Nws hu tias: ‘Kuv tus tijlaug Yaunathas’e, kuv ntxhov siab kawg li rau koj. Kuv hlub koj kawg nkaus!’

Tom qab no Davi rov mus nyob lub moos Heploo hauv Yixayee tebchaws. Cov neeg uas xaiv Xa-u tus tub Inpause ua vajntxwv pib ua rog tawm tsam cov uas xav kom Davi ua vajntxwv. Tiamsis thaum kawg Davi cov neeg yeej lawm. Davi muaj 30 xyoo thaum nws tau los ua vajntxwv. Davi kav hauv Heploo tau xya xyoo thiab rau lub hlis. Davi cov tub uas yug hauv Heploo yog Asnoo, Axaloo thiab Adauniya.

Muaj ib hnub Davi thiab nws cov neeg mus ntaus ib lub nroog zoo nkauj heev hu ua Yeluxalees. Davi tus muam Xeluya kuj muaj ib tug tub hu ua Yau-a. Yau-a yog tus coj lawv mus ntaus Yeluxalees. Yog li ntawd, Davi thiaj muab Yau-a tsa ua tus thawj tub rog. Zaum no Davi pib kav hauv lub nroog Yeluxalees.

1 Xamuyee 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Xamuyee 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 1 Vaj Keeb Kwm 11:1-9.Cov lus nug

 • Thaum Xa-u tabtom pw tsaug zog hauv nws lub yeej, Davi thiab Anpisai tau ua dabtsi?
 • Davi nug Xa-u li cas?
 • Tom qab Davi ncaim ntawm Xa-u, nws mus nyob qhovtwg lawm?
 • Dabtsi ua rau Davi tu siab heev nws thiaj sau tau ib zaj nkauj zoo ua luaj?
 • Thaum Davi ua vajntxwv hauv Heploo nws muaj pes tsawg xyoo, thiab nws cov tub npe hu li cas?
 • Tom qab no Davi tau ua vajntxwv kav qhovtwg thiab?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 1 Xamuyee 26:1-25.

  Davi cov lus ntawm 1 Xamuyee 26:11 qhia tias nws xav li cas txog cov uas Vajtswv tau tsa? (Ntawv Nkauj 37:7; Loos 13:2)

  Thaum peb ua zoo thiab hlub luag tiamsis luag tsis nco peb txiaj ntsig li, Davi cov lus ntawm 1 Xamuyee 26:23 pab tau peb li cas? (1 Vajntxwv 8:32; Ntawv Nkauj 18:20)

 • Nyeem 2 Xamuyee 1:26.

  Cov Khixatia niaj hnub no yuav ua li cas lawv ‘ib leeg thiaj hlub ib leeg tiag tiag’ ib yam li Davi thiab Yaunathas? (1 Petus 4:8; Khaulauxi 3:14; 1 Yauhas 4:12)

 • Nyeem 2 Xamuyee 5:1-10.

  Davi ua vajntxwv kav Heploo thiab Yeluxalees tau pes tsawg xyoo? (2 Xamuyee 5:4, 5)

  Leejtwg pub hwjchim rau Davi, thiab qhov no pab peb nco ntsoov li cas niaj hnub no? (2 Xamuyee 5:10; 1 Xamuyee 16:13; 1 Khaulee 1:31; Filipi 4:13)