Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 60: Anpikayi Thiab Davi

Zaj 60: Anpikayi Thiab Davi

TUS pojniam zoo zoo nkauj uas tabtom tuaj ntsib Davi hauv daim duab no yog leejtwg? Nws lub npe hu ua Anpikayi. Nws txawj xav heev, thiab nws cheem tsis pub Davi ua phem. Tiamsis ua ntej peb yuav kawm txog qhov ntawd, cia peb kawm saib tau muaj li cas rau Davi.

Tom qab Davi khiav dim Xa-u lawm, nws mus nkaum hauv ib lub qhov tsua. Nws cov kwvtij thiab nws tsev neeg kuj tuaj nrog nws nyob ntawd thiab. Tej zaum tag nrho muaj li 400 leej txivneej tuaj nrog nws ua ke. Davi tau los ua tus coj lawv. Davi mus cuag Mau-a tus vajntxwv thiab hais tias: ‘Thov cia kuv niam thiab kuv txiv nrog koj nyob mus txog thaum kuv paub hais tias yuav ua li cas rau kuv tso.’ Tom qab ntawd, Davi thiab nws cov neeg mus nkaum saum tej toj roob.

Tom qab tej ntawd Davi mam li ntsib Anpikayi. Nws tus txiv hu ua Nanpas. Nanpas yog ib tug neeg nplua nuj heev. Nws muaj 3,000 tus yaj thiab 1,000 tus tshis. Nanpas yog ib tug neeg phem. Tiamsis nws tus pojniam Anpikayi zoo nkauj heev thiab nws yog ib tug neeg ncaj ncees. Muaj ib zaug nws cawm tau nws tsev neeg thiab. Cia peb kawm txog qhov no.

Davi thiab nws cov neeg tau ua zoo heev rau Nanpas. Lawv tau pab saib xyuas nws cov yaj. Muaj ib hnub Davi txib nws cov neeg mus nrhiav kev pab ntawm Nanpas. Thaum Davi cov neeg mus txog ntawm Nanpas, nws thiab nws cov neeg tabtom txiav plaub yaj. Yog hnub uas lawv ua noj ua haus, yog li ntawd, Nanpas muaj zaub mov ntau heev. Davi cov neeg thiaj hais tias: ‘Peb twb ua zoo rau koj lawm. Peb tsis tau nyiag koj cov yaj ib tug li. Tiamsis peb tau pab saib xyuas cov tsiaj ntawd xwb. Nimno, thov koj pub mentsis mov rau peb noj.’

Nanpas hais tias: ‘Kuv tsis lam muab kuv tej mov rau tej neeg zoo li nej noj.’ Nws hais lus tsiv heev, thiab hais tej yam phem heev txog Davi. Thaum cov txivneej rov los txog thiab qhia Davi txog tej ntawd, Davi chim kawg li. Davi thiaj hais rau nws cov neeg tias: ‘Nqa nej cov ntaj peb mus!’ Ces lawv txawm sawv kev mus tua Nanpas thiab nws cov neeg.

Nanpas cov neeg muaj ib tug hnov tej lus phem uas Nanpas hais ntawd. Nws thiaj li mus qhia rau Anpikayi paub. Anpikayi txawm maj nroos npaj zaub mov. Nws muab rau nees luav thauj thiab sawv kev mus. Thaum nws mus ntsib Davi, nws nqes plhuav saum nees luav los thiab txhos caug pe Davi. Nws hais tias: ‘Yawg hlob, thov koj tsis txhob mloog kuv tus txiv Nanpas hais li. Nws yog ib tug neeg uas tsis txawj xav, nws thiaj hais tej lus tsis muaj qabhau xwb. Thov txais tej khoom pub no mus. Thov zam txim rau peb mog.’

Anpikayi npaj zaub mov mus rau Davi

Davi teb tias: ‘Koj yog ib tug pojniam uas txawj xav heev. Koj tau cheem tsis pub kuv tua Nanpas, es ua phem pauj nws qhov phem. Koj cia li mus tsev kaj siab lug.’ Tom qab ntawd, thaum Nanpas tuag lawm, Anpikayi tau los ua Davi ib tug pojniam.

1 Xamuyee 22:1-4; 25:1-43.Cov lus nug

 • Tus pojniam uas tabtom tuaj ntsib Davi hauv daim duab lub npe hu li cas, thiab nws yog ib tug neeg zoo li cas?
 • Nanpas yog leejtwg?
 • Vim li cas Davi txib nws cov neeg mus thov kom Nanpas pab lawv?
 • Nanpas hais li cas rau Davi cov neeg, thiab Davi xav li cas xwb?
 • Anpikayi muaj tswvyim li cas?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 1 Xamuyee 22:1-4.

  Davi tsev neeg tseg tus qauv zoo heev rau peb. Lawv tus qauv pab kom peb cov Khixatia ib leeg pab ib leeg li cas? (Paj Lug 17:17; 1 Thexalaunika 5:14)

 • Nyeem 1 Xamuyee 25:1-43.

  Vim li cas phau Vajlugkub hais tej yam phem txog Nanpas? (1 Xamuyee 25:2-5, 10, 14, 21, 25)

  Cov pojniam Khixatia niaj hnub no kawm tau dabtsi los ntawm Anpikayi tus qauv? (1 Xamuyee 25:32, 33; Paj Lug 31:26; Efexau 5:24)

  Anpikayi cheem kom Davi txhob ua ob yam phem twg? (1 Xamuyee 25:31, 33; Loos 12:19; Efexau 4:26)

  Davi cov lus teb Anpikayi qhia tias nws saib taus pojniam ib yam li Yehauvas. Qhov no pab tau tej txivneej niaj hnub no li cas? (Tubtxib Tes Haujlwm 21:8, 9; Loos 2:11; 1 Petus 3:7)