Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Kuv Phau Ntawv Txog Phau Vajlugkub

Zaj 59: Vim Li Cas Davi Yuav Tsum Khiav

Zaj 59: Vim Li Cas Davi Yuav Tsum Khiav

TOM QAB Davi tua yeej Kaulia, cov Yixayee tus thawj tub rog hu ua Anaw, coj Davi mus cuag Xa-u. Xa-u txaus siab heev rau Davi. Nws muab Davi tsa ua ib tug thawj hauv nws pab tub rog. Xa-u kuj coj Davi mus nyob hauv nws lub tsev thiab.

Tom qab no, thaum cov tub rog mus tua cov Filixatee rov los, cov pojniam Yixayee hu nkauj tias: ‘Xa-u tua tau tsheej txhiab leej, tiamsis Davi tua tau tsheej vam leej.’ Tej no ua rau Xa-u khib heev, rau qhov cov tibneeg hwm Davi tshaj Xa-u lawm. Tiamsis Xa-u tus tub Yaunathas tsis khib Davi. Yaunathas hlub Davi heev, thiab Davi kuj hlub nws ib yam nkaus. Yog li ntawd, nkawd sib cog lus ua phoojywg mus li.

Vajntxwv Xa-u cuam rab hmuv

Davi txawj ntaus nkauj heev, thiab Xa-u nyiam mloog Davi ntaus nkauj kawg li. Tiamsis muaj ib hnub Xa-u lub siab khib ua rau nws ua ib yam phem heev. Thaum Davi tabtom ntaus nkauj, Xa-u muab nws rab hmuv tib cuam kom nkaug Davi, thiab hais tias: ‘Kuv yuav muab Davi ntsia nkaus rau tim phab ntsa!’ Tiamsis Davi maim dhau, ces rab hmuv tsis raug nws. Tom qab no, Xa-u rov cuam hmuv nkaug Davi dua, tiamsis Davi rov maim dhau thiab. Yog li ntawd, zaum no Davi paub lawm tias nws yuav tsum ceev faj.

Koj puas nco qab Xa-u tau cog lus tseg li cas? Nws tau cog lus tias tus txivneej uas tua tau Kaulia yuav tau nws tus ntxhais ua pojniam. Thaum kawg Xa-u mam tso cai rau Davi yuav nws tus ntxhais Mikhas ua pojniam. Tiamsis ua ntej ntawd, Davi yuav tsum tua kom tau 100 leej yeeb ncuab Filixatee tso. Vim li cas nws ho hais li ntawd? Tiag tiag Xa-u vam tias cov Filixatee yuav muab Davi tua. Tiamsis lawv tua tsis tau nws. Yog li ntawd, Xa-u thiaj muab nws tus ntxhais rau Davi yuav lawm.

Muaj ib hnub Xa-u hais rau Yaunathas thiab tag nrho nws cov tub qhe tias nws xav muab Davi tua. Tiamsis Yaunathas hais rau nws txiv tias: ‘Txhob ua phem rau Davi. Nws tsis tau ua txhaum rau koj ib zaug li. Ib puas tsav yam uas nws tau ua puavleej pab tau koj xwb. Thaum nws mus tua Kaulia nws tsis khuvxim nws txojsia li. Thaum koj pom li ntawd koj twb zoo siab kawg li.’

Davi maim dhau Xa-u rab hmuv

Xa-u mloog nws tus tub hais, thiab nws cog lus tias nws yuav tsis ua phem rau Davi. Lawv thiaj coj Davi rov los ua haujlwm rau hauv Xa-u lub tsev ib yam li qub. Tiamsis muaj ib hnub thaum Davi tabtom ntaus nkauj, Xa-u rov qab muab nws rab hmuv cuam kom nkaug Davi. Davi maim dhau, ces Xa-u rab hmuv thiaj ntsia nkaus tim phab ntsa. Zaum no yog zaum peb! Davi thiaj paub lawm tias nws yuav tsum khiav!

Hmo ntawd Davi mus tom nws tsev. Ces Xa-u txib neeg mus tua Davi. Mikhas paub txog tej uas nws txiv yuav ua. Yog li ntawd, nws hais rau Davi tias: ‘Yog koj tsis khiav hmo no, ces tagkis koj yuav tuag.’ Hmo ntawd, Mikhas txawm muab Davi tso nqes ntawm qhov rais mus, Davi thiaj khiav dim lawm. Davi khiav ib qho chaw rau ib qho chaw tau xya xyoo nkaus, Xa-u thiaj nrhiav tsis tau nws.

1 Xamuyee 18:1-30; 19:1-18.Cov lus nug

 • Vim li cas Xa-u khib Davi, tiamsis Xa-u tus tub Yaunathas ho xav li cas txog Davi?
 • Muaj ib hnub thaum Davi tabtom ntaus nkauj rau Xa-u mloog, Xa-u tau ua li cas?
 • Ua ntej Davi yuav tau Mikhas ua pojniam, Xa-u hais tias Davi yuav tsum ua dabtsi, thiab vim li cas Xa-u thiaj hais li ntawd?
 • Zoo li pom hauv daim duab, thaum Davi tabtom ntaus nkauj rau Xa-u mloog, Xa-u rov qab ua li cas?
 • Mikhas cawm Davi txojsia li cas, thiab ua li cas rau Davi tom qab ntawd?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 1 Xamuyee 18:1-30.

  Yaunathas hlub Davi kawg li. Qhov no ua piv txwv li cas txog txojkev hlub ntawm ‘lwm pab yaj’ thiab ‘pab yaj tsawg’? (1 Xamuyee 18:1; Yauhas 10:16; Luka 12:32; Xekhaliya 8:23)

  Yaunathas twb yog tus uas yuav tau ua vajntxwv tom qab Xa-u. Tiamsis thaum Yehauvas xaiv Davi ua vajntxwv lawm, Yaunathas qhia li cas hauv 1 Xamuyee 18:4 tias nws zoo siab hlo txais yuav tus uas Vajtswv tau xaiv ntawd?

  Xa-u tus qauv qhia li cas tias kev khib coj tau mus ua txhaum loj, thiab qhov no pab kom peb ceev faj txog dabtsi? (1 Xamuyee 18:7-9, 25; Yakaunpau 3:14-16)

 • Nyeem 1 Xamuyee 19:1-17.

  Thaum Yaunathas mus nrog Xa-u tham, nws sev nyog nws txojsia li cas? (1 Xamuyee 19:1, 4-6; Paj Lug 16:14)