Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 58: Davi Thiab Kaulia

Zaj 58: Davi Thiab Kaulia

COV Filixatee rov tuaj ntaus rog tawm tsam cov Yixayee. Davi peb tug tijlaug nrog Xa-u mus ua rog lawm. Yog li ntawd, muaj ib hnub Yexi hais rau Davi tias: ‘Coj ib co mov mus rau koj cov tijlaug noj. Mus saib seb lawv nyob li cas lawm.’

Kaulia

Thaum Davi mus txog ntawm cov tub rog lub yeej, nws dhia mus hauv tshav rog mus nrhiav nws cov tijlaug. Cov Filixatee tus tub rog Kaulia tawm tuaj thuam cov Yixayee. Nws yog ib tug tub rog uas loj thiab siab heev. Nws thuam cov Yixayee txhua tagkis thiab txhua hmo tau 40 hnub. Kaulia qw tias: ‘Xaiv nej ib tug neeg tuaj ntaus kuv. Yog tias nws tua yeej kuv, ces peb yuav ua nej cov qhev. Tiamsis yog tias kuv tua yeej nws, nej yuav ua peb cov qhev. Nej cia li xaiv ib tug neeg tuaj ntaus kuv.’

Davi nug cov tub rog ntawd tias: ‘Tus neeg uas tua tau tus Filixatee ntawd thiab pab kom cov Yixayee txhob poob ntsej muag, yuav tau dabtsi?’

Muaj ib tug tub rog teb tias: ‘Xa-u yuav pub nyiaj ntau heev rau nws. Thiab Xa-u yuav muab nws tus ntxhais rau tus ntawd yuav.’

Tiamsis tag nrho cov Yixayee ntshai Kaulia rau qhov nws loj kawg li. Nws siab li rau tshim (lossis cuaj feet), thiab muaj ib tug tub rog nqa nws daim hlau thaiv hniav ntaj.

Muaj ib co tub rog mus qhia rau Vajntxwv Xa-u tias Davi xav mus ntaus Kaulia. Tiamsis Xa-u hais rau Davi tias: ‘Koj mus ntaus tsis tau tus Filixatee ntawd. Koj yog ib tug tub hluas xwb, tiamsis Kaulia yeej ua tub rog txij thaum hluas los lawm.’ Davi teb tias: ‘Thaum dais thiab tsov ntxhuav los tom kuv txiv cov yaj, kuv twb tua tau cov tsiaj ntawd. Tus Filixatee ntawd yuav zoo li cov tsiaj ntawd thiab. Yehauvas yuav pab kuv.’ Xa-u thiaj hais tias: ‘Cia li mus, thov kom Yehauvas nrog nraim koj.’

Davi mus nram hav dej, thiab nws khaws tau tsib lub pob zeb kheej kheej los ntsaws rau hauv nws lub hnab. Nws nqa ib txoj hlua fiav, ces nws tawm mus ntaus Kaulia. Thaum Kaulia pom Davi, nws xav tsis thoob li. Nws xav tias yuav yoojyim heev rau nws tua Davi.

Davi fiav lub pob zeb

Kaulia hais tias: ‘Cia li los ntawm kuv maj, kuv yuav muab koj lub cev rau tej noog thiab tej tsiaj noj.’ Tiamsis Davi hais tias: ‘Koj coj ntaj coj hmuv tuaj tawm tsam kuv, tiamsis kuv tuav Yehauvas lub npe tuaj tawm tsam koj. Hnub no Yehauvas yuav muab koj cob rau hauv kuv txhais tes, ces kuv yuav muab koj tua kiag.’

Davi thiaj dhia loo mus rau ntawm Kaulia. Nws rho hlo lub pob zeb hauv hnab los nruab kiag rau txoj hlua fiav, thiab nws sib zog fiav mus. Lub pob zeb ya ncaj qha mus ntsia nkaus Kaulia lub hauv pliaj, ces nws txawm vau hlo tuag kiag! Thaum cov Filixatee pom tias lawv tus tub rog uas muaj zog tshaj tuag lawm, lawv sawvdaws tig hlo khiav. Cov Yixayee khiav caum lawv qab thiab yeej kiag ntsuj rog lawm.

1 Xamuyee 17:1-54.Cov lus nug

 • Kaulia thuam cov tub rog Yixayee li cas?
 • Kaulia loj siab npaum li cas, thiab Vajntxwv Xa-u cog lus tias nws yuav muab dabtsi rau tus txivneej uas tua tau Kaulia?
 • Xa-u hais rau Davi tias Davi tua tsis tau Kaulia rau qhov nws tseem yog ib tug tub hluas xwb. Tiamsis Davi teb Xa-u li cas?
 • Davi cov lus rau Kaulia qhia li cas tias nws tso siab rau Yehauvas?
 • Zoo li koj pom hauv daim duab, Davi siv dabtsi los tua Kaulia, thiab tom qab ntawd ua li cas rau cov Filixatee lawm?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 1 Xamuyee 17:1-54.

  Ua li cas Davi thiaj tsis ntshai, thiab peb yuav xyaum li cas peb thiaj muaj lub siab tawv li nws? (1 Xamuyee 17:37, 45; Efexau 6:10, 11)

  Thaum muaj kev ua si, vim li cas cov Khixatia yuav tsum zam kom txhob khav theeb li Kaulia? (1 Xamuyee 17:8; Kalatia 5:26; 1 Timaute 4:8)

  Davi cov lus qhia li cas tias nws tso siab rau Yehauvas txojkev pab? (1 Xamuyee 17:45-47; 2 Vaj Keeb Kwm 20:15)

  Zaj no tsis yog piav txog ob pab tub rog uas sib tua xwb. Tiamsis zaj no pab peb pom li cas tias twb yog cov Filixatee tej vajtswv cuav tawm tsam tus tseem Vajtswv, Yehauvas? (1 Xamuyee 17:43, 46, 47)

  Davi tso siab rau Yehauvas. Cov xaiv tseg uas tseem nyob hauv ntiajteb yuav xyaum nws tus qauv li cas? (1 Xamuyee 17:37; Yelemi 1:17-19; Qhia Tshwm 12:17)