Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 57: Vajtswv Xaiv Davi

Zaj 57: Vajtswv Xaiv Davi
Davi cawm ib tug menyuam yaj

KOJ pom dabtsi hauv daim duab no? Tus tub no tau cawm tus menyuam yaj ntawm tus dais los. Tus dais tau muab tus menyuam yaj kwv hlo mus tom noj. Tiamsis tus tub no caum loo qab mus cawm tau tus menyuam yaj ntawm tus dais qhov ncauj los. Ces thaum tus dais sawv tsees, nws ntsiab nkaus tus dais thiab muab tua kiag! Muaj ib zaug nws kuj cawm tau ib tug yaj ntawm tsov ntxhuav los thiab. Nws siab tawv kawg li, puas yog? Koj puas paub nws yog leejtwg?

Tus tub hluas no yog Davi. Nws nyob hauv lub moos Npelehee. Nws yawg yog Aunpe, uas yog Luv thiab Npau-a tus tub. Koj puas nco qab lawv yog leejtwg? Tsis tas li ntawd xwb, Davi txiv hu ua Yexi. Davi pab yug nws txiv cov yaj. Tom qab Yehauvas xaiv Xa-u ua vajntxwv tau kaum xyoo lawm, mam li yug Davi.

Muaj ib hnub Yehauvas hais rau Xamuyee tias: ‘Nqa roj mus nram Yexi tsev uas nyob hauv Npelehee. Kuv twb xaiv nws ib tug tub los ua vajntxwv lawm.’ Thaum Xamuyee pom Yexi tus tub hlob Elia, nws xav twjywm tias: ‘Tus no yuav tsum yog tus uas Yehauvas tau xaiv.’ Tiamsis Yehauvas hais rau nws tias: ‘Tsis txhob saib qhov uas nws loj siab thiab zoo nraug xwb. Kuv tsis tau xaiv nws ua vajntxwv.’

Yog li ntawd, Yexi hu nws tus tub Anpinada los rau ntawm Xamuyee. Tiamsis Xamuyee hais tias: ‘Tsis yog, Yehauvas tsis tau xaiv tus no thiab.’ Yexi ho coj nws tus tub Sama los. Xamuyee hais tias: ‘Yehauvas kuj tsis tau xaiv tus no thiab.’ Yexi coj xya tus tub los rau ntawm Xamuyee, tiamsis Yehauvas tsis xaiv lawv ib tug li. Xamuyee thiaj nug tias: ‘Koj cov tub tas li no lawm xwb lov?’

Yexi thiaj hais tias: ‘Tseem tshuav tus tub ntxawg. Tiamsis nws tseem mus yug yaj lawm.’ Thaum lawv coj Davi los txog, Xamuyee pom tias Davi yog ib tug tub zoo nraug heev. Yehauvas hais tias: ‘Kuv tau xaiv tus no ntag. Cia li muab roj hliv rau nws taubhau.’ Ces Xamuyee txawm ua li no. Muaj ib hnub Davi yuav tau los ua vajntxwv kav cov Yixayee.

1 Xamuyee 17:34, 35; 16:1-13.Cov lus nug

 • Tus tub hauv daim duab lub npe hu li cas, thiab ua li cas peb ho paub tias nws siab tawv heev?
 • Davi nyob lub moos twg, thiab nws txiv thiab nws yawg hu li cas?
 • Vim li cas Yehauvas hais kom Xamuyee mus nram Yexi tsev hauv Npelehee?
 • Muaj li cas xwb thaum Yexi coj nws xya leej tub los rau ntawm Xamuyee?
 • Thaum coj Davi los txog, Yehauvas hais li cas rau Xamuyee?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 1 Xamuyee 17:34, 35.

  Tej xwm no pab peb pom tseeb li cas tias Davi muaj siab tawv thiab nws tso siab rau Yehauvas? (1 Xamuyee 17:37)

 • Nyeem 1 Xamuyee 16:1-14.

  Yehauvas cov lus ntawm 1 Xamuyee 16:7 pab peb li cas kom peb tsis txhob xaiv ntsej xaiv muag? (Tubtxib Tes Haujlwm 10:34, 35; 1 Timaute 2:4)

  Thaum Yehauvas tshem nws tus plig dawb huv ntawm ib tug neeg twg, ces tej zaum ib tug plig phem, lossis lub siab xav ua phem, yuav los hloov tus plig dawb huv chaw. Xa-u tus qauv qhia li cas tias muaj li ntawd? (1 Xamuyee 16:14; Mathai 12:43-45; Kalatia 5:16)