Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Zaj 56: Xa-u Yog Cov Yixayee Thawj Tug Vajntxwv

Zaj 56: Xa-u Yog Cov Yixayee Thawj Tug Vajntxwv
Xamuyee hliv roj rau saum Xa-u vim Xa-u raug xaiv los ua vajntxwv

KOJ puas pom Xamuyee tabtom hliv roj rau saum tus txivneej ntawd taubhau? Lub sijhawm ntawd, thaum ib tug neeg raug xaiv los ua vajntxwv, lawv yuav tsum hliv roj rau saum nws taubhau. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj hais kom Xamuyee hliv roj rau saum Xa-u taubhau. Yog ib co roj tsw qab heev.

Xa-u xav tias nws tsis tsim nyog ua vajntxwv. Nws hais rau Xamuyee tias: ‘Kuv yog xeem Npeeyamee, uas yog xeem tsawg tshaj plaws hauv cov Yixayee. Vim li cas koj hais tias kuv yuav tau ua vajntxwv?’ Yehauvas nyiam Xa-u rau qhov nws tsis tsab ua tus loj thiab ua tus tseem ceeb. Twb yog vim li ntawd Yehauvas thiaj xaiv nws ua vajntxwv.

Tiamsis Xa-u tsis yog ib tug neeg pluag, thiab nws tsis yog ib tug neeg me. Nws tsev neeg kuj nplua nuj thiab. Xa-u yog ib tug neeg zoo nraug ntxiag thiab siab heev. Nws siab tshaj txhua tus Yixayee tibsi! Xa-u kuj yog ib tug neeg uas khiav nrawm heev, thiab nws muaj zog heev. Cov tibneeg zoo siab uas Yehauvas tau xaiv Xa-u ua vajntxwv. Lawv sawvdaws qw nrov nrov tias: ‘Thov kom vajntxwv muaj txojsia nyob ntev!’

Yixayee cov yeeb ncuab tseem muaj zog li qub. Lawv tseem ua ntau yam teeb meem rau cov Yixayee. Tsis ntev tom qab Xa-u tau ua vajntxwv lawm, cov Asmoo txawm tuaj ntaus rog tawm tsam lawv. Tiamsis Xa-u sau tau ib pab tub rog coob heev, thiab nws coj lawv mus ntaus yeej kiag cov Asmoo lawm. Qhov no ua rau cov tibneeg zoo siab tias Xa-u yog lawv tus vajntxwv.

Tau ntau xyoo, Xa-u coj cov Yixayee mus ntaus yeej ntau ntsuj rog. Xa-u kuj muaj ib tug tub hu ua Yaunathas uas muaj siab tawv heev. Yaunathas tau pab cov Yixayee ntaus yeej ntau ntsuj rog. Cov Filixatee tseem yog cov Yixayee tus yeeb ncuab uas phem tshaj plaws. Muaj ib hnub cov Filixatee muaj ntau txhiab leej tuaj ntaus rog tawm tsam cov Yixayee.

Xamuyee hais kom Xa-u tos thaum nws tuaj txog mam li muab tsiaj xyeem, lossis pub, rau Yehauvas. Tiamsis thaum Xamuyee tuaj tsis tau txog, Xa-u ntshai tsam cov Filixatee tuaj ntaus lawv. Yog li ntawd, nws thiaj muab tsiaj xyeem ua ntej lawm. Thaum Xamuyee tuaj txog, nws hais rau Xa-u tias Xa-u tsis mloog lus. Xamuyee hais tias: ‘Yehauvas yuav xaiv dua lwm tus vajntxwv kav cov Yixayee.’

Tom qab ntawd, Xa-u rov tsis mloog lus dua. Yog li ntawd, Xamuyee thiaj hais rau Xa-u tias: ‘Qhov uas mloog Yehauvas lus zoo dua li muab tus yaj uas zoo tshaj plaws pub rau nws. Vim koj tsis mloog Yehauvas lus, Yehauvas yuav tsis cia koj ua vajntxwv kav cov Yixayee lawm.’

Peb kawm tau tej yam zoo los ntawm zaj no. Peb kawm tau tias tseem ceeb heev rau peb mloog Yehauvas lus txhua lub sijhawm. Tsis tas li ntawd xwb, peb kawm tau tias ib tug neeg zoo kuj hloov tau mus ua phem zoo li Xa-u tau ua. Peb yeej tsis xav mus ua phem li, puas yog?

1 Xamuyee tshooj 9 txog 11; 13:5-14; 14:47-52; 15:1-35; 2 Xamuyee 1:23.Cov lus nug

 • Nyob hauv daim duab, Xamuyee tabtom ua dabtsi, thiab yog vim li cas?
 • Vim li cas Yehauvas ho nyiam Xa-u, thiab Xa-u yog ib tug neeg zoo li cas?
 • Xa-u tus tub npe hu li cas, thiab nws tau pab cov Yixayee li cas?
 • Vim li cas Xa-u tsis tos kom Xamuyee tuaj txog tso mam li muab tsiaj xyeem rau Yehauvas?
 • Peb kawm tau li cas los ntawm Xa-u?

Muaj lus nug ntxiv

 • Nyeem 1 Xamuyee 9:15-21 thiab 10:17-27.

  Xa-u yog ib tug neeg tsis muab hlob. Qhov no pab tau nws li cas thaum muaj neeg hais lus saib tsis taus nws? (1 Xamuyee 9:21; 10:21, 22, 27; Paj Lug 17:27)

 • Nyeem 1 Xamuyee 13:5-14.

  Xa-u tau ua txhaum li cas hauv Kilakas? (1 Xamuyee 10:8; 13:8, 9, 13)

 • Nyeem 1 Xamuyee 15:1-35.

  Thaum Xa-u mus ntaus cov Amalej tus vajntxwv Aka, Xa-u tau ua txhaum loj li cas? (1 Xamuyee 15:2, 3, 8, 9, 22)

  Xa-u tau muab nws qhov txhaum liam rau lwm tus li cas kom nws thiaj li tsis raug txim? (1 Xamuyee 15:24)

  Niaj hnub no thaum peb raug qhuab ntuas peb yuav tsum nco ntsoov txog dabtsi? (1 Xamuyee 15:19-21; Ntawv Nkauj 141:5; Paj Lug 9:8, 9; 11:2)